Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XII sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 29 (czwartek) 2007r. na godzinę 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia

    Przewodniczących Klubów.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół

    Rolniczych w Studzieńcu do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Nr 2 w Studzieńcu ze struktury

    Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s w

    Studzieńcu w Internaty.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny

    mienia Powaitu Sierpeckiego na rzecz Skarbu Państwa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego

     z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami

     organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku

     publicznego.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania członków Rady

     Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w

     Sierpcu.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 59/VII/07 Rady Powiatu we Sierpcu z dnia

     28 czerwca 2007r. w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu

     wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów

     Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego

     Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki

     Zdrowotnej w Sierpcu.  

13.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 60/VII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia

     28 czerwca 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym

     Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej

     pierwszego posiedzenia.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu korekcyjno - edukacyjnego dla

     sprawców przemocy w rodzinie.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia podziału środków

      Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych

      Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r.

     oraz Uchwałę w sprawie przyjęcia podziału dodatkowych środków Państwowego

     Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację

     zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu

      powiatu na 2007 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2007 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego

      Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

18. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty i Naczelników Urzędów

      Skarbowych z analizy oświadczeń majątkowych.

19. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 11.10.2007r.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych.

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie obrad.

 

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                       /-/

                                                                              Waldemar Olejniczak

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-11-26 09:44:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-21 13:24:54
  • Liczba odsłon: 2822
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10097584]

przewiń do góry