Sierpc, dnia 20.06.2014r.

 

BRZ.0002.5.2014

                                                                      

                       

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady L sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 27 czerwca (piątek) 2014 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 

2.       Przyjęcie protokołu Nr XLVIII.2014 z dnia 16 maja 2014 roku oraz
Nr XLXIX z dnia 28 maja 2014 roku.

 

3.       Ustalenie porządku obrad.

 

4.       Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 

5.       Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

       sporawozdanie_starosty.pdf

 

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku.

       uch_pfron.pdf

 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

       uch_statut_spzzoz.pdf

 

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2014 rok.

       uch_plan_rzecz_finan.pdf

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2014 roku.

       uch_spzzoz_i_kwartal.pdf

 

11.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc oraz zakup na rzecz Powiatu Sierpeckiego nieruchomości położonej w m. Sierpc.

      uch_sprzedaz_i_zakup_nieruchomosci.pdf

 

12.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sierpeckiego – nieruchomości położonej w m. Sierpc oznaczonej jako działka o nr ewiden. 1564/14 o pow. 0,0457.

       uch_nabycie_nieruchomosci.pdf

 

13. Podjęcie oświadczenia w sprawie zamiaru sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc.

        oswiadcz_sprzedaz.pdf

 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnia Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2033.

       uch_wpf_27.06.pdf

 

15.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

       uch_zm._uch_budzetowa.pdf

 

16.   Sprawy różne.

 

17.   Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Wiceprzewodnicząca Rady

                                                                                                                  /-/

                                                                                                      Izabela Jagodzińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.595z późn. zm.) .

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-20 10:38:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:17:31
  • Liczba odsłon: 3290
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10486128]

przewiń do góry