Uchwała Nr 318/2008/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2009 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu

Uchwała Nr 174/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 19 lutego 2009r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2009.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dochody budżetu powiatu w wysokości 42 289 542,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 § 2.

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46 059 542,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 7 412 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 3.

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 770 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych w kwocie - 3 770 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 466 000,00 zł z czego: kredyty bankowe 3 770 000 zł i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 696 000 zł, rozchody w wysokości 1 696 00,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. celowe w wysokości - 265 537,00 zł z przeznaczeniem na:

a) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 10 000,00 zł.

b) celową w wysokości 255 537,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych.

 

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8 731 063 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 106 726 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

 Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

a) przychody - 520 000,00 zł.

b) wydatki - 515 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) działających na terenie powiatu niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 379 303,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należace i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 1 204 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 80 000,00 zł,

2) wydatki - 140687,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan przychodow i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym w wysokości:

1) przychody - 306 000,00 zł,

2) wydatki - 272 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, któe podlegają odprowadzeniu do dużetu państwa w kwocie 208 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 770 000,00 zł.

 

§ 11.

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3 770 000,00 zł.

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł.

3) zaciągania zobowiazań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 3 000 000,00 zł.

b) dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1 000 000 zł

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000 zł.

7) lokawania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 

§ 12.

Do uchwały dołącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 13.

 

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego.         

 

Zał. nr 14 - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2008r.

Uzasadnienie do budżetu powiatu sierpeckiego na 2009 r.

 

  

zmiana budżetu

zmiana budżetu

zmiana budżetu  

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-17 10:13:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-03 13:10:18
  • Liczba odsłon: 5324
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10098393]

przewiń do góry