Sierpc, dnia 23 marca 2017 roku

BRZ.0002.4.2017

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXXIV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 marca 2017 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:

  1. 1) Nr XXXII.2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku,

   2) Nr XXXIII.2017 z dnia 9 lutego 2017 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego.

 5. Informacja o stanie rolnictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2015 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego.

 10. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 11. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 12. Interpelacje i zapytania radnych.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2016 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.

 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością rzeczową do Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu i Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

 21. Podjęcie apelu w sprawie realizacji drogi ekspresowej S-10.

 22. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016”.

 23. Sprawy różne.

 24. Zamknięcie obrad.

 

                                    PRZEWODNICZĄCY RADY

                                       / - /

                                         Jan Rzeszotarski

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz.814 z późn. zm.).

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-23 08:11:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:43:32
 • Liczba odsłon: 2177
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10097226]

przewiń do góry