Sprawy z zakresu ustawy o odpadach załatwiane są w Wydziale Rolnictwa i  Środowiska – ul. Kopernika 9,

pokój nr 2, tel. 275-91-30 

 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na zbieranie odpadów
 • Zezwolenia na transport odpadów
 • Decyzje zatwierdzające instrukcję eksploatacji składowisk odpadów
 • Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów

Wydanie dla wytwórcy odpadów pozwolenia na wytwarzanie odpadów, powstających w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub 5 tysięcy Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne


Podstawa prawna:

Art. 180, art. 180 a, art. 184 oraz art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm. )

Wymagane dokumenty: wniosek zawierający dane określone w art. 184 ust 2 i ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.):

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3) informację o tytule prawnym do instalacji;

4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5) ocenę stanu technicznego instalacji;

6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;

7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

12) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie; 17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

13) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

14) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,

15)numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

16) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

17) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

18) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

19)opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

20) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Art. 184 ust.3 Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 POŚ.

Art 184 ust. 4 Ponadto, do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

2.streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.


Opłaty:

Pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do

środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:

 

1) w związku z prowadzoną działalnością

gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2

2.011 zł

2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie,

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

506 zł

3) pozostałe

506 zł


płatne na konto Urzędu Miejskiego w Sierpcu nr 10124032041111000029052770 tyt. opłata za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Czas rozpatrzenia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy: Odwołanie należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 2 tel. 24 275 91 30

Miejsce składania wniosku

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a


Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

(z wyłączeniem przedsięwzięć lub instalacji, dla których właściwym organem jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub marszałek województwa)

Podstawa prawna:
Art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zawierający dane określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;

3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;

5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;

7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;

12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;

13) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;

 1. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku należy dołączyć:

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.


Opłaty: 616 zł płatne na konto Urzędu Miejskiego w Sierpcu nr 10124032041111000029052770 tyt . opłata za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Czas rozpatrzenia sprawy: z godnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy : odwołanie należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 2 tel. 24 275 91 30

Miejsce składania wniosku

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2aWniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) marszałek prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami, zwany dalej rejestrem .

Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy transportujący odpady obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j . Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze   zm.) na podstawie przepisów dotychczasowych.

Rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) , tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018r.


ZEZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW

(z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych dla których właściwym organem jest regionalny dyrektor ochrony środowiska)


Podstawa prawna:
Art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1987) w związku z art . 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)


Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów, zawierający dane określone w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:


 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,

 2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności

 3. w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów,

 4. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,

 5. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

 6. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów.


Opłaty: 616 zł płatne na konto Urzędu Miejskiego w Sierpcu nr 10124032041111000029052770 tyt. opłata za wydanie zezwolenia na transport odpadów

Czas rozpatrzenia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 2 tel. 24 275 91 30

Miejsce składania wniosku

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a


Zezwolenie na zbieranie odpadów.

(z wyłączeniem przedsięwzięć lub instalacji, dla których właściwym organem jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub marszałek województwa)

Podstawa prawna:
Art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, zawierający dane określone w art. 42 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach :

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku należy dołączyć:

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.


Opłaty: 616 zł płatne na konto Urzędu Miejskiego w Sierpcu nr 10124032041111000029052770 tyt . opłata za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Czas rozpatrzenia sprawy: z godnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy: odwołanie należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 2 tel. 24 275 91 30


Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru posiadaczy odpadów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPODSTAWA PRAWNA

Art. 233 ust. 2 usta z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1987) , Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734) - obowiązuje do czasu utworzenia rejestru na podst. art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności   ( t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 154) - obowiązuje do czasu utworzenia rejestru na podst. art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987),  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1923).

OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM
Posiadacz odpadów

WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenie zawierające informacje tj.:

I. Przy prowadzeniu działalności w zakresie transportu odpadów:

  1. imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,

  2. adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,

  3. numer REGON,

  4. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu, z podaniem ich kodu,

  5. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

  6. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,

  7. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.


OPŁATY

  • Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.

  • Za zaświadczenie o dokonanej rejestracji - 17,00 zł (Wydaje się na wniosek zainteresowanego)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 2, tel. 24 275 91 30MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a


UWAGI

Zgłoszenia należy dokonać u starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów u starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 09:49:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Stępczyńska Alina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-14 09:25:34
 • Liczba odsłon: 7246
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10345365]

przewiń do góry