Sierpc, dnia 18 czerwca 2020 roku

 

BRZ.0002.4.2020

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 25 czerwca 2020 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów obrad sesji:

  1) Nr XIX,2020 z dnia 5 marca 2020roku,

  2) Nr XX z dnia 15 maja 2020 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.

 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 6. Zapoznanie się sprawozdaniem z działań dotyczących COVID-19 na terenie Powiatu Sierpeckiego.

 7. Zapoznanie się z informacją WIOŚ na temat przeprowadzonych na terenie Powiatu Sierpeckiego kontroli typowych w terenie.

 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w latach 2018-2019 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019”.

 9. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020-2024.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2019 roku.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok.

 15. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 r.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

 19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

 20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.

 21. Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2019 rok: w tym debata nad w/w raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu wotum zaufania.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 24. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Ks. Kan. Franciszka Kuć.

 25. Wnioski i oświadczenia radnych.

 26. Sprawy różne.

 27. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/

Przemysław Burzyński

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.920).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-18 15:34:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 13:28:02
 • Liczba odsłon: 1768
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10097602]

przewiń do góry