Sierpc, dnia 25.11.2011r.

BRZ.0002.13.2011                               

                                                                                               

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XVI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień  2 grudnia (piątek) 2011 r. o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy   ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

3.        Ustalenie porządku obrad.

4.        Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.        Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6.        Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za       III kwartał 2011 roku.                         

8.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Sierpcu do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2011 r.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

10. Podjęcie uchwały dotyczącej ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2012.  

11.    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach   i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy      w Rodzinie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2011 rok.

15.   Sprawy różne.

16.   Zamknięcie obrad sesji.

                 
                                                                                                          
                                                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                                                                        /-/
                                                                                                                              Juliusz Gorzkoś

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-25 11:30:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:00:31
  • Liczba odsłon: 2193
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9919240]

przewiń do góry