Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję VI sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 31 maja (czwartek) 2007r. na godzinię 12.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu pryz ulicz Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad .

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady.

4. Informacja Przewodniczącego rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia

    Przewodniczacych Klubów.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego SP ZZOZ

    w Sierpcu za 2006r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności SP ZZOZ w Sierpcu

    za 2006r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku

    finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2006r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo - finansowego SP ZZOZ na

   2007r.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 31/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9

    marca 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w

    szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sierpecki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s

     w Studzieńcu w Internaty.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie szkół wchodzących w

     sklad Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu do prowadzenia przez Ministra Rolnictwai

      Rozwoju Wsi oraz wyłączenia Technikum Nr 2 w Studzieńcu ze struktury Zespołu

      Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sierpcu.

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika

     Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian

     w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r.    

17.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku

     krajowym na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007r.

18.Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007r.

19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.Sprawy różne.

21. Zamknięcie obrad.   

 

                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                   /-/

                                                                         Waldemar Olejniczak

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwiwenia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

 

          

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-12 12:19:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-21 13:16:30
  • Liczba odsłon: 3169
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10347424]

przewiń do góry