Sierpc, dnia 31 października 2014r.


 

BRZ.0002.10.2014


 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm. ) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady LIV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 7 listopada 2014 roku tj.piątek o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.


 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr LIII.2014 z dnia 30 września 2014 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu - Tekst nr 1.

 6. Analiza oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych Powiatu Sierpeckiego, Starosty Sierpeckiego oraz członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty-Tekst nr 2.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata pomieszczenia znajdującego się w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu - Tekst nr 3.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc – Tekst nr 4.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - Tekst nr 5.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014r. - Tekst nr 6.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2015” - Tekst nr 7.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym - Tekst nr 8.

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033- Tekst nr 9.

 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok – Tekst nr 10.

 16. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2013/2014 - Tekst nr 11.

 17. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w latach 2012-2014 ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu sierpeckiego na lata 2012-2015” - Tekst nr 12.

 18. Sprawy różne.

 19. Zamknięcie obrad.

                                          PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                          /-/

                                                                         Juliusz Gorzkoś

 

 


 


 


 


 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. Poz. 595 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-31 13:22:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:18:35
 • Liczba odsłon: 3866
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9915178]

przewiń do góry