Sierpc, dnia 10 października 2018 roku

 

 

BRZ.0002.9.2018

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady LVI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 16 października 2018 roku tj. wtorek o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad. 
 2. Przyjęcie protokołu Nr LV z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu          6 września 2018 roku.
 3. Ustalenie porządku obrad. 
 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2018 roku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie nieruchomości będących w użytkowaniu SPZZOZ w Sierpcu.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części powierzchni oraz pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

 16. Informacja z realizacji Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 16 października 2018 roku.

 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2017/2018.

 18. Sprawy rożne.

 19. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                    PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                     / - /

                                           Jan Rzeszotarski

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-10 11:20:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 10:40:46
 • Liczba odsłon: 2071
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10097171]

przewiń do góry