Zobacz podgałęzie

Uchwała Budżetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2012

  Nr 104. XVIII. 2011

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dnia 29 grudnia 2011

 

                       Na podstawie art. 12 pkt.5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z późn.zm.) oraz art. 211 art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu Sierpeckiego uchwala, co następuje

§ 1.

 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie               45 914 206,00 zł, z tego:

1)       dochody bieżące w kwocie:                           44 128 206,00 zł.

2)       dochody majątkowe w kwocie                      1 786 000,00 zł.

           zgodnie z załącznikiem   nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

1.   Ustala się wydatki w łącznej kwocie 52 014 206,00 zł, w tym:

a)       bieżące w kwocie                           44 083 744,00 zł,

b)       majątkowe w kwocie                      7 930  462,00 zł,

           zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a    

    do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

 

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6 100 000,00 zł, sfinansowany

    przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 100 000 zł.

2. Ustala się   przychody budżetu w kwocie   9 217 200,00 zł, z następujących    

    tytułów:

a)       zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 100 000,00 zł,

b)       wolne środki w kwocie 3 117 200,00 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości   3 117 200,00 zł, na spłaty wcześniej  

    zaciągniętych kredytów   w wysokości 3 117 200,00 zł, zgodnie z       

    załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4.

 

Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytów na:

1)         sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

2)         sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   6 100 000,00 zł,

 

§ 5.

 

1.   Ustala się rezerwę ogólną w wysokości    52 015,00 zł,  

2.   Ustala się rezerwę celową w wysokości 580 177,00 zł.

a)   na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki  

    wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości

    500 000,00 zł,

b)  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w   

    wysokości 80 177,00   zł,  

§ 6.

 

1.        Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.        Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z  załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

1.        Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

  1. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7 .  

§ 8 .

 

1.        Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

    deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Sierpeckiego i gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do  

dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1 000 000,00 zł

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych

    w innych bankach.

6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

  § 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

           § 11. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego o raz na tablicy ogłoszeń Starostwa PowiatowegoObjaśnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.
 

  Uchwała Nr Pł.493.2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2012 rok.

Uchwała Nr Pł.79.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia            27 stycznia 2012 roku  w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.


Uchwała Nr 115.XIX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.

Uchwała Nr 129.XXII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.


Uchwała Nr 132.XXIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.

Uchwała Nr144.XXIV.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.  


Uchwała Nr 157.XXV.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.

Uchwała Nr 158.XXVI.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 września 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.  

Uchwała Nr 163.XXVII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.

Uchwała Nr 172.XXIX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową [Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.

Uchwała Nr 177.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-10 14:18:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-03 08:02:52
  • Liczba odsłon: 7268
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10647220]

przewiń do góry