UCHWAŁA Nr137/XXII/2004
Rady Powiatu w Sierpcu
   z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Sierpcu na 2005 rok

            Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. „d” i pkt. 9 ustawy z 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późni. zmianami) oraz art. 109, 110, 116, 122 ,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 145 z późni. zmianami) , art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627) Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

 § 1.

 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 26.962.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały ( Załącznik nr 1 do Budżetu Powiatu na 2005 r. ).
 2. Dochody ustalone w ustępie 1 obejmują : 
  a) dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości 2.783.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 1a do Budżetu Powiatu na 2005 r. ),
  b) dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu w wysokości 999.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 1b do Budżetu Powiatu na 2005 r. )

 § 2.

 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu  w wysokości 26.478.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 2 do Budżetu Powiatu na 2005 r. ).
 2. Wydatki ustalone w ustępie 1 obejmują:
  a)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat w wysokości 2.783.976,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 2a do Budżetu Powiatu na 2005 r. ),
  b)  wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w wysokości 999.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 2b do Budżetu Powiatu na 2005 r. ).

 § 3.

Ustala się plan finansowy przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 3 do Budżetu Powiatu na 2005 r. ) w wysokości :
a) przychody             70.000,00 zł
b) wydatki               184.000,00 zł

 § 4.

 Ustala się plan przychodów dla :
1.      Gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 4 do Budżetu Powiatu na 2005 r. ):
a) przychody       698.800,00 zł
b) wydatki            693.900,00 zł
2.      Środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 5 do Budżetu Powiatu na 2005 r. ):
a) przychody         16.500,00 zł
b) wydatki             16.500,00 zł

§ 5.

Ustala się plan dochodów, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat w wysokości 197.600,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 6 do Budżetu Powiatu na 2005 r. ).

 

§ 6.

Ustala się plan dotacji dla innych jednostek organizacyjnych w wysokości 224.969,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 7 do Budżetu Powiatu na 2005 r. ).

 § 7.

Ustala się plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości  32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 8 do Budżetu Powiatu na 2005 r. ).

 § 8.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 484.000,00 zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 9 do Budżetu Powiatu na 2005 r. ), na spłatę:
a)     kredytów bankowych  w kwocie   395.000,00 zł
b)     pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie    89.000,00 zł

 § 9.

Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2003 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 10 do Budżetu Powiatu na 2005 r. ).

 § 10.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 184.000,00 zł nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi , zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały Załącznik Nr 11 do Budżetu Powiatu na 2005 r. ).

 § 11 .

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 700.000,00 zł na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych,

 § 12 .

Upoważnia się Zarząd Powiatu  do:

 1. dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
 2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych.

 § 13.

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.
 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia pożyczek i gwarancji w roku   budżetowym do łącznej kwoty 500.000,00 zł .

 § 14.

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 § 15.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 § 16.

Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

- Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.11.2004 r. Załącznik Nr 12 do Budżetu Powiatu na 2005 r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-29 14:41:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-22 09:48:55
 • Liczba odsłon: 4345
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123189]

przewiń do góry