Sierpc, dnia 8 lutego 2019 roku

 

 

BRZ.0002.1.2019

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady V sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 15 lutego 2019 roku tj. piątek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:

  1. 1) Nr III.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku,

   2) Nr IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.

 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 6. Zapoznanie się z informacją dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego.

 7. Zapoznanie się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.

 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2018 roku.

 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018.

 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2018roku.

 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i efektów Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018r. oraz zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie systemu pieczy zastępczej.

 12. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.

 13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2017

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.

 17. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Mirosławy Sawickiej – Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu.

 18. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Księdza Stefana Izydora Prusińskiego Proboszcza Emeryta Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie Kościelnym.

 19. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pana Dariusza Mroczkowskiego oraz Pana Jakuba Mroczkowskiego – Sędziów piłki ręcznej na szczeblu centralnym.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz określenia jej składu osobowego.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2019 rok.

 25. Wnioski i oświadczenia radnych.

 26. Sprawy różne.

 27. Zamknięcie obrad.

                                         PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                 / - /

                                                   Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.995 z późn. zm.).

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-08 11:13:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 12:45:04
 • Liczba odsłon: 1632
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10097467]

przewiń do góry