Sprawy z zakresu Gospodarki leśnej są załatwiane w  Wy dziale Rolnictwa i Środowisk a –  ul. Kopernika 9 , pokój nr 1,

tel. (0-24)  275-91-31 wew. 131

 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że działka nie jest objęta Uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nie była wydawana dla właścicieli tej działki decyzja Starosty Sierpeckiego w trybie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28   września 1991 r. o lasach (t.j. z 2017r. poz. 788 ze zm.)

              I.       PODSTAWA PRAWNA

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

           II.       OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM

    Właściciel działki

         III.       WYMAGANE DOKUMENTY

       Wniosek

        IV.       OPŁATY

OPŁATA SKARBOWA    w wysokości 17,00 zł.   tyt. za wydanie zaświadczenia  

na konto Urzędu Miejskiego w Sierpcu,   nr rachunku:10 1240 3204 1111 0000 2905 2770             

           V.       TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni

        VI.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 1, tel. (24) 275 91 31

      VII.       MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z OPŁATĄ

            Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

 

Druk wniosku:

  druk_wniosku_-_zaswiadczenie.doc

 
 
 

druk_wniosku_o_wyciag_z_upul.doc

 

 

 

Decyzja w sprawie przyznania środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

Art. 14, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U z 2017r.,poz.788)

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM

 • Właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku w/w planu decyzja o warunkach zabudowy

 • wyrys z mapy ewidencji gruntów i budynków

 • wypis z rejestru gruntów

 1. OPŁATY

         10 zł - za wydanie decyzji

         Opłatę skarbową należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku na konto organu podatkowego tj. Burmistrz Miasta Sierpc, nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,

  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 1, tel. (24) 275 91 31

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

IX. UWAGI

Wnioski na zalesienia działek rolnych z przyznaniem płatności należy składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu

  Wydawanie zezwolenia na pozyskanie drewna niezgodnie

z planem urządzenia lasu 

 1. PODSTAWA PRAWNA

Art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 lasu. (t.j. Dz. U. z 2017r.,poz. 788)

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM

 • Właściciel lasu

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 

Podanie zainteresowanej osoby zawierające numer działki i jej położenie, uzasadnienie zrębu, podpis wnioskodawcy.

 

Starosta w zależności od rodzaju sprawy zastrzega sobie możliwość wymagania dodatkowych dokumentów np. dokumenty potwierdzające przypadek losowy właściciela lasu

 1. OPŁATY

         10 zł - za wydanie decyzji

         Opłatę skarbową należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku na konto organu     podatkowego tj. Burmistrz Miasta Sierpc nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,

  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i  Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 1, tel. (24) 275 91 31

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

 1. UWAGI

Pozyskanie drewna następuje wyłącznie w przypadkach losowych.

 

Druk wniosku:

 

druk_-_pozyskanie_drewna_niezgodnie_z_uproszczonym_planem.doc

 

Zmiana lasu niestanowiącego własności Skarbu Państw na użytek rolny

 1. PODSTAWA PRAWNA

Art. 13 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 lasu. (t.j. Dz. U. z 2017r.,poz. 788)

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM

 • Właściciel lasu

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • Podanie z uzasadnieniem

 • Wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem wnioskowanej powierzchni

 

 1. OPŁATY

         10 zł - za wydanie decyzji

         Opłatę skarbową należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku na konto organu podatkowego tj. Burmistrz Miasta Sierpc, nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,

  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.


 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 1, tel. (24) 275 91 31

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

 1. UWAGI

Zmiana lasu na użytek rolny następuje wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

Druk wniosku:


druk_-_zmiana_lasu_na_uzytek_rolny.rtf

 

Decyzja w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów odnowienia powierzchni leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych

              I.       PODSTAWA PRAWNA

Art. 12, ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U z 2017r.,poz. 788)

           II.       OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM

¨       Właściciel

         III.       WYMAGANE DOKUMENTY

§          wniosek

§          postanowienie prokuratury o niewykryciu sprawcy zdarzenia

§          szkic działki leśnej z zaznaczeniem miejsca występowania zdarzenia

        IV.       OPŁATY

         10 zł - za wydanie decyzji

Opłatę skarbową należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku na konto organu podatkowego tj. Burmistrz Miasta Sierpc, nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

           V.       TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

§          nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,

§          nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

      VI.     TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

   VII.   JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 1, tel. 24 275 91 31

   VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

            Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

 

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Prątnicka Joanna
  • Data dodania: 2020-11-12 10:24:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-17 15:23:45
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Prątnicka Joanna
  • Data dodania: 2020-11-12 10:50:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-17 15:23:45
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwiński Hubert
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-14 11:15:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Prątnicka Joanna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-17 15:23:45
 • Liczba odsłon: 10163
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10676603]

przewiń do góry