UCHWAŁA   Nr 268.XLIV.2013

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 grudnia 2013 roku


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego   na lata 2014–2033

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:


  § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014–2033 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 . Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1)   zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3)   przekazania   kierownikom jednostek   budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 
§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 179.XXX.2013        z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej   Powiatu Sierpeckiego   na lata   2013-2033 z późn. zm.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                               /-/
                                                                                   Juliusz Gorzkoś


Uchwała Nr Pł.449.2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014 -2033.

Uchwała Nr 287.XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2014 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014 - 2033.

Uchwała Nr 291.XLVII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 marca 2014 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014 - 2033
.

Uchwała Nr 302.XLIX.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033.

Uchwała Nr 311.L.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033.

Uchwała Nr 313.LI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2033.

Uchwała Nr 319.LIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033.

Uchwała Nr 329.LIV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033.

Uchwała Nr 18.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033.

 


 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-24 10:29:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-17 08:26:01
  • Liczba odsłon: 5486
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121462]

przewiń do góry