Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)   oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLIV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 21 kwietnia (środa) 2010r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia

    Przewodniczących Klubów.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa 

   i porządku publicznego na terenie powiatu sierpeckiego w 2009 roku.

7.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej                  

  w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach

  powiatu.

8. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego

   powiatu sierpeckiego w 2009 roku.

9.Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska

   w województwie mazowieckim w 2008r. –informacja do wglądu w Biurze Rady.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności

    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2009.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska

    Powiatu Sierpeckiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016” w tym

   „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sierpeckiego”, „Programu usuwania wyrobów

   zawierających azbest z terenu powiatu sierpeckiego w latach 2009-2032”, stanowiących

    załącznik do w/w „Planu...”

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego

     za rok 2009.

13. Informacja z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2009r. – wysłano do

     radnych 31.08.2009r.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na

     sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku.

16. Informacja Urzędu Skarbowego w Sierpcu o analizie oświadczeń majątkowych

     złożonych do Pana Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu.

17. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 16 marca 2010r.– XLIII sesja.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad.

 

                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                   /-/

                                                                            Hanna Kurta 

 

 

 

....................................................................................................................................................................Podstawą Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

                                                                                                                                     Sierpc, 2010-04-16

 BRZ.0041-5/10

 

                                                                           Radni

                                                                           Rady Powiatu w Sierpcu

 

         Z uwagi na fakt, że dnia 21 kwietnia 2010r. w Ciechanowie odbędzie się pogrzeb Senator Pani Janiny Fetlińskiej, w którym udział zadeklarowała delegacja Rady Powiatu ze Starostą na czele, zmuszona jestem przesunąć termin obrad XLIV sesji Rady Powiatu na dzień 22 kwietnia 2010r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej2a.                                                      

Za zmianę przepraszam.

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                   /-/

                                                                            Hanna Kurta 

 

 

   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-15 09:23:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 11:57:34
  • Liczba odsłon: 2208
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9938119]

przewiń do góry