UCHWAŁA Nr 12/III /2002
Rady Powiatu w Sierpcuz dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. „d” i pkt. 9 ustawy z 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 109, 110, 116, 122 ,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami), art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627) - Rada Powiatu Sierepckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 27.797.272,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwał (  Załącznik Nr 1 do Budżetu Powiatu na 2003 r. ).

 2. Dochody ustalone w ustępie 1 obejmują:
  a) dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości 7.649.218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a ( Załącznik Nr 1a do Budżetu Powiatu na 2003 r. );
  b) dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu w wysokości 1.849.860,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b ( Załącznik Nr1b do Budżetu Powiatu na 2003 r. ).

§ 2.

 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 27.542.672,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 2 do Budżetu Powiatu na 2003 r. ).

 2. Wydatki ustalone w ustępie 1 obejmują:
  a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Załącznik Nr 2a do Budżetu Powiatu na 2003 r. ),
  b) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w wysokości 1.894.860,00 zł zgodnie z Załącznik Nr 2b do Budżetu Powiatu na 2003 r. ). ustawami, realizowanych przez powiat w wysokości 7.649.218,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a ( załącznikiem Nr 2b (

§ 3.

Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 3 do Budżetu Powiatu na 2003 r. ), ( Załącznik Nr 4 do Budżetu Powiatu na 2003 r. ):

 1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
  a) przychody 58.000,00 zł
  b) wydatki 244.207,00 zł
 2. Powiatowego Funduszu zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Wysokości:
  a) przychody 220.000,00 zł
  b) wydatki 265.000,00 zł
                                             § 4.

Ustala się plan przychodów dla :

 1. Gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 5 ( Załącznik Nr 5 do Budżetu Powiatu na 2003 r. )do niniejszej uchwały:
  a) przychody 611.004,00 zł
  b) wydatki 611.004,00 zł
 2. Środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 ( Załącznik Nr 6 do Budżetu Powiatu na 2003 r. )do niniejszej uchwały:
  a) przychody 610.000,00 zł
  b) wydatki 610.000,00 zł
 3. Zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 ( Załącznik Nr 7 do Budżetu Powiatu na 2003 r. )do niniejszej uchwały:
  a) przychody 900.000,00 zł
  b) wydatki 900.000,00 zł

§ 5.

Ustala się plan dochodów , które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat w wysokości 191.400,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 8 ( Załącznik Nr 8 do Budżetu Powiatu na 2003 r. )do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje dla innych jednostek organizacyjnych w wysokości 91.364,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 9 do Budżetu Powiatu na 2003 r. ).

§ 7.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 254.600,00 zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 10 do Budżetu Powiatu na 2003 r. ), na spłatę:

a) kredytu bankowego w kwocie 195.000,00 złb) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 59.600,00 zł

§ 8.

Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 11 do Budżetu Powiatu na 2003 r. ).

§ 9.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 w wysokości 162.000,00 zł nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi , zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały ( Załącznik Nr 12 do Budżetu Powiatu na 2003 r. ).

§ 10 .

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 700.000,00 zł. na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych.

§ 11 .

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,

2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-29 14:14:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-22 09:49:28
 • Liczba odsłon: 3681
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115789]

przewiń do góry