UCHWAŁA   Nr   18.III.2014

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia   22 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego   na lata 2015–2033

                    Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)   uchwala się, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2015–2033 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2 . Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1)   zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3)   przekazania   kierownikom jednostek   budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 268.XLIV.2014  z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej   Powiatu Sierpeckiego   na lata   2014-2033 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                       /-/
                                                                                           Jan Rzeszotarski

Objaśnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.

Uchwała Nr Pł.420.2014 RIO z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym  przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego.

Uchwała Nr 22.IV.2015 z dnia 12 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 20 15-2033.

Uchwała Nr 35.V.2015 z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.

Uchwała Nr 42.VI.2015 z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.


Uchwała Nr 49.VII.2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.


Uchwała Nr 55.VIII.2015 z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.


Uchwała Nr 59.IX.2015 z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.


Uchwała Nr 71.X.2015 z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.


Uchwała Nr 84.XIII.2015 z dnia 24 września  2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-15 11:07:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-13 12:00:01
  • Liczba odsłon: 4441
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10346519]

przewiń do góry