Zobacz podgałęzie

UCHWAŁA Nr 25 / III/10

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 30 grudnia 2010 roku

 

w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011

 

       Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia   5 czerwca 1998 roku,    o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001. r Nr 142, poz. 1592 z  późn. zm.) oraz art. 211 art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,     poz. 1241 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

  Ustala się dochody w łącznej kwocie    44.124.520,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 42.824.520,00 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

1.   Ustala się wydatki w łącznej kwocie 48.124.520,00 zł, w tym:

1) bieżące w kwocie   42.635.516,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 5.489.4,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie         z   załącznikiem nr 2a   do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie     z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4.000.000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów     w kwocie 4.000.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.521.000 zł następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł,

2) wolne środki w kwocie 2.521.000 zł.

    3) ustala się rozchody w wysokości 2.521.000 zł, na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.521.000 zł, zgodnie    z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytów na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 

    1.500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  

    4.000.000 zł,

 

§ 5.

 

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości    48.200 zł,  

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 583.627 zł.     

   a)   na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych          w  wysokości   500.000 zł,

   b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83.627 zł.

 

§ 6.

 

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

  2.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z  załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

1.Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2.Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7 .

 

 

§ 8 .

 

         1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok zgodzgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 9.

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,

2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Sierpeckiego i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,

3)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień            do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.000.000 zł

5)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenie      i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 11.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego o raz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.Objaśnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.


Uchwała Nr 400/P/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2011 rok.


Uchwała Nr 27/P/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2011 rok w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.


Uchwała Nr 30/IV/11 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.


Uchwała Nr 35/V/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.


Uchwała Nr 46/VI/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z  dnia 11 marca 2011 roku z mieniająca uchwałę         w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.


Uchwała Nr 52/VII/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.


Uchwała Nr 61/IX/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 maja 2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.


Uchwała Nr 66/X/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 czerwca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.


Uchwała Nr 71.XI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.  


Uchwała Nr 78.XII2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.


        Uchwała Nr 82.XIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 sierpnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
 

      Uchwała Nr 87.XIV.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sierpeckiego za I półrocze 2011 roku.
    

    Uchwała Nr 98.XVI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 2 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
    
    Uchwała Nr 99.XVII.2011  Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.

    Uchwała Nr 102.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-27 14:25:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-10 15:10:28
  • Liczba odsłon: 9780
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10097465]

przewiń do góry