UCHWAŁA Nr 179. XXX.2012

RADY POWIATU SIERPECKIEGO

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2023

 

Na podstawie   art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz   art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2023 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 ,,Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i załącznikiem Nr 2 ,,Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej” do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 103.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023, zmieniona Uchwałą Nr 337.58.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr 143.XXIV.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 r. i Uchwałą Nr 495.90.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 października 2012 roku.  

§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

 

                                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                                   /-/

                                                                                                                           Juliusz Gorzkoś


Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023 Powiatu Sierpeckiego.


Uchwała Nr PŁ.484.2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2023.


Uchwała Nr 191.XXXI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2013 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2023.  

Uchwała Nr Pł.71.2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii prawidłowości planowanej kwoty długu.  


Uchwała Nr 204.XXXIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2023.  

Uchwała Nr 207.XXXIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 kwietnia 2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2023.  

Uchwała Nr 219.XXXVI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 maja 2013 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2028.

Uchwała Nr 227.XXXVII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2033.

Uchwała Nr 249.XLI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2013 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2033.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-03 09:32:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-10 08:01:45
  • Liczba odsłon: 6445
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10088799]

przewiń do góry