UCHWAŁA Nr 18/III/06
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego  na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) -  Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Dochody budżetu powiatu w wysokości 32.051.927 zł, zgodnie załącznikiem nr 1.
§ 2.
1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 34.221.927 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na inwestycyjne w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 .
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 357.751 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3.
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości  2.170.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie       - 2.170.000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości  2.745.000 zł, rozchody w wysokości 575.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 510.000 zł,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych.

§ 5.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 7
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6.
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 783.600  zł, wydatki – 779.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 90.000 zł, wydatki -   130.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) działających na terenie powiatu  niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 91.800 zł,
2) innych podmiotów w wysokości 251.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 42.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 9.
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody     - 70.000 zł,
2) wydatki     - 92.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody     - 206.000 zł,
2) wydatki     - 237.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 10.
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.170.000 zł;
2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 575.000 zł.

§ 11.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.
2) zaciągania kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.170.000 zł.
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000 zł.
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12.
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 13.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dziń 30.10.2006 r.

Uzasadnienie do UchwałyInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-01 12:51:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-02 09:31:05
  • Liczba odsłon: 4490
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10345952]

przewiń do góry