Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję VIII sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 13 września (czwartek) 2007r.na godzinę 10.00  w sali konferencyjnej starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady.

4. Informacja Pzewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia

    Przewodniczących Klubów.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku

   finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2007 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Działalności Rady

   Spolecznej SP ZZOZ w Sierpcu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych: drogi nr 3746W

    Szumanie - Milewo oraz drogi nr 3738 Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie

    położonych na terenie powiatu sierpeckiego   

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia podziału dodatkowych środków Państwowego

   Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na

   realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu

     Sierpeckiego na lata 2007-2010.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Promocji Powiatu

     Sierpeckiego na lata 2007-2010.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju Turystyki w

     Powiaecie Sierpeckim na lata 2007-2010.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestowania w

     Infrastrukturę Oświatową i Opiekuńczo - Wychowawczą w Powiecie Sierpeckim na lata

     2007-2010.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność

      Powiatu Sierpeckiego.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu

      Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

16. Podjęcie Oświadczenia Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania

      członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sierpcu zgłoszonych przez Radę Powiatu w

      Sierpcu.   

17. Podjęcie uchwały w sprawie procedur uchwalania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz

     rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

     uchwały budżetowej.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 18/III/06 rady Powiatu z dnia 28 grudnia

      2006r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na 2007r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na

     2007 rok.

20. Informacja z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2007 roku.

21. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2007r.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23. Sprawy różne.

24. Zamknięcie obrad.  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-09-06 13:48:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-21 13:21:07
  • Liczba odsłon: 2108
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8939405]

przewiń do góry