Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)   oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XXXIV sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 kwietnia (czwartek) 2009r. o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz

    oświadczenia Przewodniczących Klubów.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku

    finansowym SP ZZOZ za III kwartał 2008 roku.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli

   Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz

   wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w

   Sierpcu.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP

    ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w

    szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego

    obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest

    różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla

    nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru

    godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół

    zaocznych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom

     niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Nr 2 w Studzieńcu z dniem 31

     sierpnia 2009r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Z angielskim i

     informatyką po lekcjach na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę

     Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania

     9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

     edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu

     Operacyjnego Kapitał Ludzki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Dysfunkcja to

     nie problem na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania

     Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2

     Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

     do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu

     Operacyjnego Kapitał Ludzki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności

     Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2008.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Krytej

     Pływalni w Sierpcu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego

     Rady Powiatu.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie delegowania radnych do Komisji

      Bezpieczeństwa i Porządku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sierpcu za 2008r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na

     sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2009rok.

22. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oświadczenia woli o odwołaniu darowizny

     nieruchomości.

23. Przyjęcie protokołów sesji Rady Powiatu z dnia: 30.10.2008r. – XXIV sesja;

     02.02.2009r.; 04.02.2009r., 19.02.2009r. – XXXI sesja 19.02.2009r. – XXXII sesja.

24. Sprawy różne.   

25. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                             /-/

                                                                                 Waldemar Olejniczak

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................Podstawą Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-24 07:57:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 09:02:06
  • Liczba odsłon: 2365
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115574]

przewiń do góry