Uchwała Budżetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2010

 Nr 225/XL/10

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dnia 29 stycznia 2010

 

        Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1592 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 Nr 92 poz. 753 Nr 157 poz.1241) oraz art. 211 art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

 

Rada Powiatu Sierpeckiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie            41 019 526,00 zł, z tego:

1)   dochody bieżące w kwocie:                       41 019 526,00 zł.

     zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1.  Ustala się wydatki w łącznej kwocie 46 200 406,00 zł, w tym:

a)     bieżące w kwocie                         40 784 395,00 zł,

b)    majątkowe w kwocie                     5 416 011 zł,

    zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a    

    do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie

    z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5 180 880,00 zł, sfinansowany

    przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5 180 880,00  

    zł.

2. Ustala się  przychody budżetu w kwocie 7 345 880,00 zł, z następujących   

    tytułów:

a)  zaciągniętych kredytów w kwocie 5 180 880,00 zł,

b)  wolne środki w kwocie 2 165 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 2 165 000,00 zł, spłaty wcześniej  

    zaciągniętych kredytów  w wysokości 2 165 000,00 zł, zgodnie z       

    załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytów na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 180 880,00 zł,

 

§ 5.

1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości   46 200,00 zł, 

2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości 530 881,00 zł.    

a)  na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 

    wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości

    500 000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w   

    wysokości 30 881,00  zł,

 

§ 6.

 

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7.

 

§ 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych zgodnie

z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1)     przychody 320 000,00 zł,

2)     wydatki     535 131,00 zł,

    zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 10.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie

z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

 

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

    deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

     a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane

         ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych

         do wysokości określonej w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

    b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna

        dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Sierpeckiego i gdy termin

        zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do 

dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1 000 000,00 zł

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych

    w innych bankach.

 

§ 12.

 

Do uchwały dołącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne.

 

§ 13.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 14.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

 

Informacja o stanie mienia komunalnego

Uzasadnienie 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-30 12:55:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-30 12:55:28
  • Liczba odsłon: 4291
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10345501]

przewiń do góry