Lp. Data zawarcia umowy Okres obowiązywania umowy Określenie przedmiotu umowy Strony umowy, w tym przedstawiciele stron Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy Adnotacje o zmianach
1 20.12.2023 29.02.2024 umowa o dofinansowanie nr RFRD-R/116/2023 zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3730 W Ligowo - Osiek" Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 425.587,13  
2 15.12.2023 14.12.2026 umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych B2B nr UM/76/12/2023 - (Transmisja danych 100 Mb/s) Jawor Net Sp. z o.o. ul. Płocka 30a, 09-200 Sierpc - Powiat Sierpecki 158,67 zł brutto  
3 15.12.2023 14.12.2026 umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych UM/77/12/2023 usługa serwisowa sieci telefonicznej T400 Jawor Net Sp. z o.o. ul. Płocka 30a, 09-200 Sierpc - Powiat Sierpecki 977,85 zł brutto  
4 3.01.2024 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa zlecenia na wykonanie świadczenia bieżącej obsługi prawnej dla komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu z wyłączeniem PUP w Sierpcu, SPZZOZ w Sierpcu, KP w Sierpcu Powiat Sierpecki - Radca Prawny Bogusław Dziubek, ul. Jana Kazimierza 33a/53, 01-248 Warszawa 10.332,00 zł brutto  
5 3.01.2024 3.01.2024 - 31.12.2024 umowa powierzenia zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie szkoleń, okresowych pracowników oraz osób nimi kierujących Starostwo Powiatowe w Sierpcu - Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu 400,00 zł brutto  
6 3.01.2024 3.01.2024 - 31.12.2024 umowa na świadczenie usług z zakresu geologii powiat Sierpecki - GEOXX Sp. z o.o. Sp. K., ul. Hozjusza 11 zgodnie z § 4 umowy  
7 29.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa zlecenie na świadczenie usług prawnych związanych z wykonaniem władzy publicznej przez organy Powiatu Sierpeckiego, Radę Powiatu i Zarządu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Maciej Witkowski Kancelaria Adwokacka, ul. Kościuszki 1A, 09-500 Gostynin 5500,00 zł netto  
8 12.01.2024 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu Dane RCN w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Wycena Nieruchomości Marcin Judycki, Zosin 21, 87-645 Zbójno -  
9 15.01.2024 8.03.2024 umowa na przeprowadzenie niezbędnych czynności w ramach prac geodezyjnych polegających na analizie materiałów znajdujących się państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, badaniu ksiąg wieczystych oraz ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych na odcinku obarczonym błędem Powiat Sierpecki - FHU GEO-MAPA Mirosław Słupecki 09-200 Sierpc ul. Wiosny Ludów 30 3500,00 zł  
10 16.01.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - TZGEO T. Zarzycki, Orły Cesin 24B,96-500 Sochaczew -  
11 19.01.2024 31.01.2024 umowa na przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania dwóch obiektów budowlanych Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a oraz przy ul. Kopernika 9 ich estetyki i otoczenia   984,00 zł  
12 29.01.2024 21.02.2024 umowa na świadczenia medyczne na rzecz osób wskazanych do przeprowadzenia badania przez Powiatową Komisję Lekarską w Sierpcu powołaną w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku Powiat Sierpecki Starostwo Powiatowe w Sierpcu - SPZZOZ w Sierpcu na podstawie cennika  
13 18.01.2024 23.02.2024 umowa w sprawie wynajmowania pomieszczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku Powiat Sierpecki Skarb Państwa - Starostwo Powiatowe w Sierpcu 5000,00 zł  
14 22.01.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Biuro Geodezyjne GEOMET Stary Rynek 18, 06-500 Mława -  
15 24.01.2024 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu Dane RCN w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego GeoPoint Usł. Geodezyjno - Kartograficzne Klasyfikacja Gruntów, ul. Mickiewicza 3, 14-400 Pasłęk -  
16 23.01.2024 30 dni od daty doręczenia dokumentów przez zamawiającego umowa o sporządzenie analizy prawnej w spr. projektu pn. "E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z/s w Poznaniu 61-524 Poznań, ul. Fabryczna 9 23 000,00 zł  
17 26.01.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEOTRANS, 03-128 Warszawa, ul. Świderska 109J/52 -  
18 29.01.2024 31.12.2024 umowa w sprawie przekazywania środków publicznych przez Powiat Sierpecki na rzecz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu Powiat Sierpecki - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu 430 000,00 zł  
19 31.01.2024 16.02.2024 umowa na sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Rekowo gm. Zawidz oznaczonej jako dz. 127/2 Powiat Sierpecki - FHU GEO-MAPA Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 800,00 zł brutto  
20 18.12.2023 19.12.2028

umowa przekazania nr DUC/76/2023 zestawów komputerowych dostarczonych w ramach projektu 'Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) w wersji MVP" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, 05 Priorytetowa 2 "E-administracja i otwarty rząd"

Skarb Państwa - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - Starostwo Powiatowe w Sierpcu 9 403,35 zł brutto  
21 12.02.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kart kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - ARTRANS - Mateusz Nalepa, Bocheniec 86B, 28-366 Malogoszcz -  
22 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 072.1.2024 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa mostu nr JNI 31001096 w m. Malanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego" Powiat Sierpecki - Gmina Mochowo 250 000,00 zł  
23 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.2.2024 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie - Białasy Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo 1 500 000,00 zł  
24 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.3.2024 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Gmina Sierpc - Gmina Rościszewo - Gmina Szczutowo - Gmina Zawidz - Gmina Mochowo - Gmina Gozdowo - Gmina Miasto Sierpc 350 000,00 zł  
25 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.4.2024 w w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo 350 000,00 zł  
26 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.5.2024 w formie dotacji celowej na reallizację zadania pn. Przebudowa drogi powatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk w miejscowości Sudragi Powiat Sierpecki - Gmina Sierpc 50 000,00 zł  
27 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.6.2024 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo 200 000,00 zł  
28 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.7.2024 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3740W Kosemin - Budy Osieckie - granica województwa - (Koziebrody) Powiat Sierpecki - Gmina Zawidz 430 000,00 zł  
29 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.8.2024 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. drogi drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek Powiat Sierpecki - Gmina Mochowo 91 200,00 zł  
30 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.9.2024 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo Powiat Sierpecki - Gmina Gozdowo 308 500,00 zł  
31 12.02.2024 31.12.2024 umowa nr 31/AOON/2024 w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 944 377,00 zł  
32 19.02.2024 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu Dane RCN w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Joanna Bonda, ul. Obrzeżna 4/28, 02-691 Warszawa -  
33 19.02.2024 18.02.2025 umowa w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Rościszewo jednostka ewidencyjna Rościszewo powiat sierpecki Powiat Sierpecki - OPGK Rzeszów Sp. Akcyjna, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów 157 612,20 zł brutto  
34 19.02.2024 18.02.2025 umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.33.2024 Starosta Sierpecki - OPGK Rzeszów Sp. Akcyjna, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów -  
35 20.02.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Usł. Geodezyjne Joanna Ruszkowska, ul. sportowa 72/11, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki -  
36 27.02.2024 20.02.2025 porozumienie w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Rościszewo gm. Rościszewo Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo 50 000,00 zł  
37 14.02.2024 13.02.2029 umowa o prace konserwacyjne KONE Care - windy osobowej nr 44965904D1 - ul. Kopernika 8 Powiat Sierpecki - Kone Sp. z o.o., ul. Poleczki 35,02-822 Warszawa 6 000,00 zł netto  
38 20.02.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - OPGK Rzeszów Sp. Akcyjna, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów -  
39 20.02.2024 30.04.2024 umowa nr PT.342.3.1.2024 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu na zakup zbiornika brezentowego z osprzętem Powiat Sierpecki - Skarb Państwa 8 000,00 zł  
40 23.02.2024 1.05.2024 - 31.12.2024 umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/1209/2024 o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla Sportu" - edycja 2024 "Remont sali sportowej wraz zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose' de San Martin w Sierpcu Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 75 319,00 zł  
41 27.02.2024 dzień podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego umowa na kontrolę opracowania geodezyjnego i kartograficznego przyjmowanego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Rościszewo gm. Rościszewo Powiat Sierpecki - Opegika Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 11 900,00 zł  
42 27.02.2024 na czas trwania umowy ON.032.41.2024 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.41.2024 Starosta Sierpecki - Opegika Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg -  
43 27.02.2024 27.06.2024 umowa na dostawę samochodu typu mikrobus (9-cio osobowego) dostosowanego do transportu min 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu Frank-Caus Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa - Powiat Sierpecki 247 800,00 zł  
44 27.02.2024 27.05.2024 umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych ANBUD 09-200 Sierpc ul. Władysława Wygnańca II 3 - Powiat Sierpecki 152 520,00 zł  
45 28.02.2024 19.04.2024 umowa na sporządzenie 8 operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gm. Radzanowo obręb Juryszewo oraz Mała Wieś Powiat Sierpecki - PUH HUGAR J. Ciesielska, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock 15 640,00 zł  
46 28.02.2024   umowa w sprawie udzielania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w 2024 r. Powiat Sierpecki    
47 1.03.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Opegika Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg -  
48 7.03.2024 28.06.2024 umowa na sporządzenie w charakterze biegłego - opinii w postępowaniu administracyjnym z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów po ich zalesieniu w ramach PROW celem przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych na leśne oraz opracowaniu dokumentacji klasyfikacyjno - geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie działek oznaczonych nr 8 i 9, położonych w obrębie Gorzewo gm. Sierpc Powiat Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna, K. Pipowski, ul. Chmielna 12, 85-414 Bydgoszcz 3 950,00 zł brutto  
49 7.03.2024 28.06.2024 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.48.2024 Starosta Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna, K. Pipowski, ul. Chmielna 12, 85-414 Bydgoszcz -  
50 8.03.2024 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu Dane RCN w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw, ul. Bagatela 10/32, 00-585 Warszawa -  
51 8.03.2024 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu Dane RCN w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Kancelaria Nieruchomości Signum, M. Prażmowska - Miazga, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa -  
52 27.02.2024 31.12.2024 umowa nr 4/OW_JST/2024 w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024" Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 138 138,00 zł  
53 13.03.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne, ul. Zwycięstw 140, 75-613 Koszalin -  
54 14.03.2024 14.01.2025 umowa w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kuski jednostka ewidencyjna Rościszewo powiat sierpecki Powiat Sierpecki - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne, ul. Zwycięstw 140, 75-613 Koszalin 60 271,00 zł brutto  
55 14.03.2024 14.01.2025 umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.54.2024 Starosta Sierpecki - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne, ul. Zwycięstw 140, 75-613 Koszalin -  
56 27.02.2024 31.12.2024 umowa nr 4/OW_JST/2024 w sprawi realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024" Wojewoda Mazowiecki Powiat Sierpecki 138 138,00 zł  
57 21.03.2024 20.05.2024 umowa w sprawie sporządzenia opinii w postępowaniu administracyjnym z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętym na wniosek właścicieli dla dz. 9/7 o pow. 2,0931 ha, położonej w obrębie Gozdowo gm. Gozdowo w części dotyczącej gruntów ornych w klasie bonitacyjnej IIIb oznaczonych symbolem RIIIb o powierzchni 0,1570 ha Powiat Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna, K. Pipowski, ul. Chmielna 12, 85-414 Bydgoszcz 2 950,00 zł brutto  
58 21.03.2024 na okres obowiązywania umowy nr ON.032.57.2024 umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.57.2024 Starosta Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna, K. Pipowski, ul. Chmielna 12, 85-414 Bydgoszcz -  
59 22.03.2024 5.04.2024 umowa na wykonanie ksiąg wieczystych badań ksiąg wieczystych oraz wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Zglenice Duże gm. Mochowo, dz. 52 - celem założenia księgi wieczystej Powiat Sierpecki - Usł. Geodezyjne, Artur Kowalski, ul. M. Konopnickiej 4, 09-204 Rościszewo 738,00 zł  
60 22.03.2024 zatwierdzenie protokołu zdawczo - odbiorczego umowa w sprawie kontroli opracowania geodezyjnego i kartograficznego przyjmowanego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjmowanego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kuski gm. Rościszewo powiat sierpecki Powiat Sierpecki - Opegika Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 13530,00 zł brutto  
61 22.03.2024 na okres obowiązywania umowy nr ON.032.57.2024 umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.60.2024 Starosta Sierpecki - Opegika Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg -  
62 22.03.2024 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu Dane RCN w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - PORTAL Joanna Kaczyńska, ul. Szymanowskiego 24B, 73-110 Starogard Szczeciński -  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Trzeciak Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-09 15:05:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-28 10:56:56
  • Liczba odsłon: 247
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9915114]

przewiń do góry