Sierpc, dnia 17 marca 2016 roku

 

BRZ.0002.3.2016

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XIX sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 24 marca 2016 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr XVIII.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2015 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku .

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034 .

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok .

 11. Podjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie pozostawienia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu bez rozpoznania.

 12. Podjęcie Oświadczenia w sprawie sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.

 13. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2015”.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/ - /

Jan Rzeszotarski

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.. 1445 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-17 10:15:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:31:29
 • Liczba odsłon: 2912
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10346398]

przewiń do góry