Sierpc, dnia 22 marca 2018 roku
BRZ.0012.3.2.2018
Działając na podstawie § 48 ust.4 Statutu Powiatu Sierpeckiego zapraszam na XXXIV posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. tj. wtorek o godzinie 14:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2017 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku   .

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela .

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki .

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2017 rok.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 201 8 -2034  .

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 201 8 rok .

 10. Zapoznanie się ze s prawozdanie m z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 201 7 .

 11. Z apoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w latach 2016-2017 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019” .

 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2017 roku.

 13. Przyjęcie Protokołu z XXXIII posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 25 stycznia 2018 roku.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY 

                                                                                                                                          / - / 

                                                                                                                                  Jan Rzeszotarski Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-22 11:15:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-22 11:16:25
 • Liczba odsłon: 2969
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9549366]

przewiń do góry