Zobacz podgałęzie

S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU I PROMOCJI POWIATU

W ROKU 2015

======================================================


Skład Komisji Budżetu i Promocji Powiatu został uchwalony Uchwałą Nr 5.II.2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.


Komisja Budżetu i Promocji Powiatu pracowała w składzie:

 1. Pan Jarosław Ocicki – Przewodniczący,

 2. Pan Paweł Pakieła – członek,

 3. Pan Sławomir Olejniczak- członek,

 4. Pan Bogdan Misztal – członek,

 5. Pan Jan Laskowski – członek.


W 2015 roku Komisja Budżetu i Promocji Powiatu ogółem odbyła 11 protokołowanych posiedzeń, na których zrealizowane zostały wszystkie tematy objęte Planem pracy Komisji na rok 2015. W okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się także sprawami wynikającymi z realizacji zadań Powiatu, skierowanymi do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu. W zależności od poruszanej problematyki, w posiedzeniach brały udział osoby odpowiedzialne za przedłożony materiał.

Ogółem w roku 2015 Komisja wydała 4 pozytywne opinie dotyczące rozpatrywanych sprawozdań, zaopiniowała pozytywnie 29 projektów uchwał i przyjęła 2 informacje.


Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 8 stycznia 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie drugie):
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referował Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033;

  2) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;

  3) projekt oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Ryszarda Tomaszewskiego – Rolnika z Gminy Gozdowo.

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 24 lutego 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie trzecie):

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

  2) Pani Agnieszka Gorczyca – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

  Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.

  2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.

  3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

  Ponadto Komisja przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2014.

  Na niniejszym posiedzeniu Komisja opracowała Plan pracy Komisji Budżetu i Promocji Powiatu na rok 2015.

Ponadto Komisja przyjęła Protokoły Nr I.2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku i Nr II.2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku z posiedzeń Komisji Budżetu i Promocji Powiatu.


Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 24 marca 2015 roku. Od początku kadencji – posiedzenie czwarte.

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu.

   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033,

  2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok,

  3) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

  Ponadto Komisja Przyjęła Protokół Nr III.2015 z dnia 24 lutego 2015 roku z posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji Powiatu.

Czwarte posiedzenie Komisji odbyło się 28 kwietnia 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie piąte):

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referował Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.

  2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

  3) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014.

  4) projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2014.

Ponadto Komisja przyjęła:

  1) sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014".

  2) informację powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu na temat przygotowania do aplikowania o środki unijne w 2015 roku.

  Ponadto Komisja przyjęła Protokół Nr IV.2015 z dnia 24 marca 2015 roku z posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji Powiatu.

Piąte posiedzenie Komisji odbyło się 26 maja 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie szóste).

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pan Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta Sierpecki,

  2) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

  3) Pan Marek Gąsiorowski – radny Rady Powiatu w Sierpcu.

  Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033.

  2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

  Ponadto Komisja przyjęła Protokół Nr V.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku z posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji Powiatu.

Szóste posiedzenie Komisji odbyło się 29 czerwca 2015 roku. (Od początku kadencji – posiedzenie siódme).

Niniejsze posiedzenie było wspólne z posiedzeniem Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referował Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego w postaci pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

  2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 - 2033

  3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

  4) projekt uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”.

Ponadto na niniejszym posiedzeniu zostało przedstawione pismo Zarządu Powiatu w Sierpcu, będące odpowiedzią na wniosek Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego na temat budowy parkingu przy budynku Przychodni na ul. Słowackiego w miejscowości Sierpc. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, iż w pierwszej kolejności należy uporządkować ulicę Matejki wraz z terenem przylegającym i wykorzystując możliwości tego terenu należy zabezpieczyć miejsca parkingowe dla mieszkańców miasta. W przypadku, gdyby powyższa inwestycja nie rozwiązała zgłaszanego problemu w tym temacie – ze strony Powiatu Sierpeckiego zostaną podjęte działania mające na celu rozwiązanie problemu.

Na niniejszym posiedzeniu Komisja Budżetu i Promocji Powiatu przyjęła Protokół Nr VI.2015 z posiedzenia w dniu 26 maja 2015 roku.


Siódme posiedzenie Komisji odbyło się 27 sierpnia 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie ósme):

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

  2) Pan Marek Gąsiorowski – radny Rady Powiatu w Sierpcu,

  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

  Na niniejszym posiedzeniu Komisja Budżetu i Promocji Powiatu przyjęła Protokół Nr VII.2015 z posiedzenia w dniu 29 czerwca 2015 roku.

Ósme posiedzenie Komisji odbyło się 22 września 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie dziewiąte):

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pan Juliusz Gorzkoś- Wicestarosta Siepecki,

  2) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

  3) Pani Agnieszka Malanowska – Sekretarz Powiatu.

   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognizy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 -2033.

  2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

  3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

Na niniejszym posiedzeniu Komisja Budżetu i Promocji Powiatu przyjęła Protokół Nr VIII.2015 z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2015 roku.


Dziewiąte posiedzenie Komisji odbyło się 28 października 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie dziesiąte):

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referował Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu.

   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sierpc.

  2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 -2033.

  3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Ponadto Komisja przyjęła informację z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2015 roku.

Na niniejszym posiedzeniu Komisja Budżetu i Promocji Powiatu przyjęła Protokół Nr IX.2015 z posiedzenia w dniu 22 września 2015 roku.


Dziesiąte posiedzenie Komisji odbyło się 4 grudnia 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie jedenaste):

W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referował Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu.

   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 -2033.

  2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Na niniejszym posiedzeniu Komisja Budżetu i Promocji Powiatu przyjęła Protokół Nr X.2015 z posiedzenia w dniu 28 października 2015 roku.


Jedenaste posiedzenie Komisji odbyło się 29 grudnia 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie dwunaste):

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referował Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033,

  2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok,

  3) projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków,

  4) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034,

  5) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

Na niniejszym posiedzeniu Komisja Budżetu i Promocji Powiatu, po zapoznaniu się z opiniami wyrażonych przez Komisję Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisję Spraw Społecznych oraz Komisję Rewizyjną, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

 1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034,

 2. Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

Szczegóły z posiedzeń Komisji Budżetu i Promocji Powiatu znajdują się w protokołach, które są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.
FREKWENCJA

CZŁONKÓW KOMISJI BUDŻETU I PROMOCJI POWIATU

na poszczególnych posiedzeniach w 2015 rokuLp

Nazwisko i imię członka Komisji

Data posiedzenia

8.01.2015

24.02.2015

24.03.2015

28.04.2015

26.05.2015

29.06.2015

27.08.2015

22.09.2015

28.10.2015

4.12.2015

29.12.2015

1

Jarosław Ocicki

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Paweł Pakieła

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Sławomir Olejniczak

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

4

Bogdan Misztal

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

5

Jan Laskowski

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-02 08:32:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-02 08:32:09
 • Liczba odsłon: 2367
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10472149]

przewiń do góry