S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

W ROKU 2015

======================================================

Skład Komisji Spraw Społecznych został uchwalony Uchwałą Nr 6.II.2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego zmieniony Uchwałą Nr 27.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku.

Na mocy Uchwały Nr 6.II.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia   3 grudnia 2015 roku - Komisja Spraw Społecznych pracowała w składzie:

 1. Pan Wojciech Rychter – Przewodniczący,

 2. Pan Mariusz Turalski – członek,

 3. Pani Krystyna Siwiec – członk,

 4. Pani Krystyna Kozicka – członek,

 5. Pan Marek Gąsiorowski – członek,

 6. Pan Jarosław Ocicki – członek,

 7. Pani Maria Lejman – członek.

Na mocy Uchwały Nr 27.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku skład Komisji Spraw Społecznych został uzupełniony o osoby:

 1. Pana Marcina Błaszczyka,

 2. Pana Wiesława Tomkalskiego.


W 2015 roku Komisja Spraw Społecznych ogółem odbyła 10 protokołowanych posiedzeń, na których zrealizowano prawie wszystkie tematy objęte Planem pracy Komisji na rok 2015. Sprawa ujęta w Planie pracy Komisji Spraw Społecznych do realizacji w 2015 roku, która nie była przedmiotem posiedzenia Komisji dotyczy przyjęcia informacji z realizacji „Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2015” za rok 2015.Przedmiotowa sprawa jest w trakcie realizacji. Zaplanowano uchwalenie „Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego” na rok 2016 wraz ze sprawozdaniem za rok 2015. W trakcie jest uzyskiwanie niezbędnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w niniejszym temacie.

W okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się także sprawami wynikającymi z realizacji zadań Powiatu, skierowanymi do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu. W zależności od poruszanej problematyki, w posiedzeniach brały udział osoby odpowiedzialne za przedłożony materiał.

Ogółem w roku 2015 Komisja wydała 4 pozytywne opinie dotyczące rozpatrywanych sprawozdań, zaopiniowała pozytywnie 54 projekty uchwał i przyjęła 7 informacji.


Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 24 lutego 2015 roku ( Od początku kadencji – posiedzenie drugie):

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki,

  2) Pani Agnieszka Gorczyca- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu,

  3) Pan Jakub Smólczyński – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

  Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu;

  2) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2014 roku;

  3) projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.

  Ponadto Komisja przyjęła:

   1) sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu – Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014r.;

   2) sprawozdanie PCPR w Sierpcu z realizacji zadań dot. osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2014 rok;

   3) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2014.

Na niniejszym posiedzeniu Komisji opracowała Plan pracy do realizacji w roku 2015.

Ponadto przyjęto Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Nr I. 2014 z dnia 19 grudnia 2015 rok


Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 24 marca 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie trzecie):

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pani Agnieszka Malanowska – Sekretarz Powiatu,

  2) Pani Agnieszka Gorczyca – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2014 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

  2) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Sierpcu.

Ponadto Komisja przyjęła Protokół Nr II.2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 24 lutego 2015 roku.

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 28 kwietnia 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie czwarte):

Było to wspólne posiedzenie z Komisją Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego.

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki,

  2) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

  3) Pani Agnieszka Gorczyca – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu,

  4) Pan Artur Obrębski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017;

  2) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014;

  3) projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2014.

Ponadto Komisja przyjęła:

  1) ocenę zasobów pomocy społecznej;

  2) sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014".

Na niniejszym posiedzeniu Komisji dokonano wyboru przedstawicieli Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Sierpcu do pracy w zespole doradczym dotyczącym SPZZOZ w Sierpcu. W skład niniejszego zespołu weszły następujące osoby:

 1. Pan Wojciech Rychter,

 2. Pan Jarosław Ocicki.

Pan Marcin Błaszczyk zgłosił wniosek formalny, aby na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych były również omawiane sprawy związane ze zmianami w Budżecie Powiatu Sierpeckiego.

Ponadto Komisja przyjęła Protokół Nr III.2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 24 marca 2015 roku.

Czwarte posiedzenie Komisji odbyło się 26 maja 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie piąte):

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

  2) Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

  Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia przez powiat sierpecki Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu;

  2) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok;

  3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033;

  4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

  Ponadto Komisja przyjęła Protokół Nr IV.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.

Piąte posiedzenie Komisji odbyło się 29 czerwca 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie szóste):

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

  2) Pani Dorota Kowalkowska – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu,

  3) Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

  Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2014 roku;

  2) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok;

  3) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok;

  4) projekt uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 roku;

  5) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo- Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015 rok;

  6) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015 roku;

  7) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu;

  8) projektu uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu;

  9) projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia;

  10) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033;

  11) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;

  12) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”.

Komisja przyjęła opinię niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

  Ponadto Komisja przyjęła Protokół Nr V.2015 z dnia 26 maja 2015 roku z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.

  Szóste posiedzenie Komisji odbyło się 27 sierpnia 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie siódme):

  W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pan Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta Sierpecki,

  2) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

  3) Pani Agnieszka Gorczycka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu,

  4) Pani Ewa Barchanowicz- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu,

  5) Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu;

  2) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za I półrocze 2015 roku;

  3) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Ponadto Komisja przyjęła:

  1) informację Wydziału Oświaty i Zdrowia na temat naboru uczniów na rok szkolny 2015/2016;

  2) informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu na temat organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015 roku.

  Ponadto Komisja przyjęła Protokół Nr VI.2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.

Siódme posiedzenie Komisji odbyło się 22 września 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie ósme):

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pan Juliusz Gorzkoś - Wicestarosta Sierpecki,

  2) Pani Agnieszka Malanowska – Sekretarz Powiatu,

  3) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

  4) Pani Agnieszka Gorczyca – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu,

  5) Pani Dorota Kowalkowska – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu,

  6) Pani Jadwiga Błażewska – Główna księgowa SPZZOZ w Sierpcu,

  7) Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał;

  2) projekt uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Szczutowie;

  3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku;

  4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033;

  5) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;

  6) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

Komisja przyjęła informację Wydziału Oświaty i Zdrowia na temat przygotowania szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.

Ponadto Komisja przyjęła Protokół Nr VII.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.


Ósme posiedzenie Komisji odbyło się 28 października 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie dziewiąte):

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pan Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta Sierpecki,

  2) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

  3) Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,

  4) Pani Grażyna Topolewska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,

  5) Pani Agnieszka Gorczyca – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sierpc;

  2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016”;

  3) projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Szczutowie;

  4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033;

  5) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok .

Ponadto Komisja przyjęła:

  1) raport za rok szkolny 2014/2015 z realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpecki na lata 2012/2015;

  2) informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2014/2015;

  3) informację z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2015 roku.

Na niniejszym posiedzeniu Komisja Spraw Społecznych przyjęła Protokół Nr VIII.2015 z posiedzenia w dniu 22 września 2015 roku.


Dziewiąte posiedzenie Komisji odbyło się 4 grudnia 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie dziesiąte):

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pan Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta Sierpecki,

  2) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

  3) Pani Agnieszka Gorczyca – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

  Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2015 roku;

  2) projekt Oświadczenia w sprawie podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

  W niniejszym projekcie Oświadczenia Komisja uznała, że w wystąpieniu kierowanym do Pani Premier, Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie działań mających na celu objęcie wzrostem wynagrodzenia grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1400 z późn. zm.), tj.: techników laboratoryjnych, techników diagnostycznych, fizjoterapeutów, sekretarek medycznych, salowych oraz pracowników obsługi i administracji – aby dopisać jeszcze dwa stanowiska, a mianowicie: rejestratorkę medyczną i higienistkę stomatologiczną.

  3) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku;

  4) projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Szczutowie;

  5) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033;

  6) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Na niniejszym posiedzeniu Komisja Spraw Społecznych przyjęła Protokół Nr IX.2015 z posiedzenia w dniu 28 października 2015 roku.


Dziesiąte posiedzenie Komisji odbyło się 23 grudnia 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie jedenaste):

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

  1) Pan Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta Sierpecki,

  2) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu.

  Komisja pozytywnie zaopiniowała:

  1) projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok;

  2) projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego;

  3) projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanej dotacji;

  4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033;

  5) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;

  6) projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków;

  7) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034;

  8) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

  9) projekt uchwały w sprawie upoważnienia w 2016r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty;

  10) projekt Oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Marjoss” Przedsiębiorstwo Prywatne Maria Długokęcka, Józef Długokęcki Spółka Jawna w Sierpcu.


Szczegóły z posiedzeń Komisji Budżetu i Promocji Powiatu znajdują się w protokołach, które są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.


FREKWENCJA

CZŁONKÓW KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

na poszczególnych posiedzeniach w 2015 roku

Lp

Nazwisko i imię członka Komisji

Data posiedzenia

24.02.2015

24.03.2015

28.04.2015

26.05.2015

29.06.2015

27.08.2015

22.09.2015

28.10.2015

4.12.2015

23 12 2015


1

Wojciech Rychter

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


2

Mariusz Turalski

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


3

Krystyna Siwiec

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+


4

Krystyna Kozicka

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


5

Marek Gąsiorowski

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+


7

Jarosław Ocicki

+

+

+

+

-

+

+

-

+

-


8

Maria Lejman

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


9

Marcin Błaszczyk

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+


10

Wiesław Tomkalski

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-01 12:19:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-01 12:19:48
 • Liczba odsłon: 2090
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9918949]

przewiń do góry