S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY

I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

W ROKU 2016

======================================================

 

Skład Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego został ustalony Uchwałą Nr 7.II.2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.

Rada Powiatu w Sierpcu dokonywała zmian w składzie niniejszej komisji:

1) Uchwałą Nr 73.X.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku,

2) Uchwałą Nr 128.XVIII.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku.

 

Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego w roku 2016 pracowała w składzie:

- Paweł Pakieła  – Przewodniczący,

- Stanisław Pawłowski – członek,

- Wojciech Rychter – członek,

- Juliusz Gorzkoś – członek,

- Mariusz Turalski – członek,

- Maria Lejman – członek,

               - Marcin Błaszczyk – członek,

               - Andrzej Cześnik – członek.

Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego podejmowała rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków w sprawach dotyczących realizacji zadań Powiatu, wynikających z art.4 ustawy o samorządzie powiatowym:

 1. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska,

 2. komunikacji, drogownictwa i ładu przestrzennego,

 3. praworządności i bezpieczeństwa.

Ponadto Komisja wyrażała opinie w innych sprawach wynikających z realizacji zadań Powiatu.

            W 2016 roku Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego ogółem odbyła 10 protokołowanych posiedzeń, na których zrealizowane zostały wszystkie tematy objęte Planem pracy Komisji na rok 2016, za wyjątkiem sprawy ujętej na miesiąc grudzień, a dotyczącej uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2020”. Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Rada Powiatu uchwala Program ochrony środowiska. Z uwagi na konieczność uzyskania opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego niniejszy „Program …” został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego, w celu wydania opinii.

W okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się także sprawami, wynikającymi z realizacji zadań Powiatu, skierowanymi do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu. W zależności od poruszanej problematyki, w posiedzeniach brały udział osoby odpowiedzialne  za przedłożony materiał. Ogółem w roku 2016 Komisja wydała 35 pozytywnych opinii dotyczących projektów uchwał, przyjęła 10 informacji oraz zajęła 2 stanowiska w sprawie złożonych petycji.

Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej, dobrej współpracy i zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych udało się zrealizować wiele zadań z zakresu drogownictwa, które wpłynęły na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców.

Szczegóły z posiedzeń Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego znajdują się w protokołach, które są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Podsumowując działalność Komisji za ubiegły rok należy stwierdzić, że przyjęte w planie pracy zamierzenia zostały zrealizowane.

 Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-08 09:07:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-08 09:07:59
 • Liczba odsłon: 1922
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9925137]

przewiń do góry