Zobacz podgałęzie

S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ

W ROKU 2015

======================================================


Skład Komisji Rewizyjnej został uchwalony Uchwałą Nr 8.II.2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego zmieniony Uchwałą Nr 26.IV.2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku.


Komisja Rewizyjna na mocy Uchwały Nr 8.II.2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku pracowała w składzie:

  1. Pani Krystyna Kozicka – Przewodniczący,

  2. Pan Waldemar Olejniczak – członek,

  3. Pan Marek Gąsiorowski – członek,

  4. Pan Mariusz Turalski – członek.

Uchwałą Nr 26.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku uzupełniony został skład Komisji o osobę Pana Wiesław Tomkalskiego.


Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym Uchwałą 38.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015 rok zaplanowano 4 kontrole. Plan w niniejszym zakresie został zrealizowany w całości.

W 2015 roku Komisja Rewizyjna ogółem odbyła 11 protokołowanych posiedzeń. W zależności od poruszanej problematyki, w posiedzeniach brały udział osoby odpowiedzialne za przedłożony materiał.

W sytuacjach gdy wpłynęła skarga, która zgodnie z właściwością powinna być rozpatrywana przez Radę Powiatu – Komisja Rewizyjnej dokonywała zbadania zarzutów poruszanych w skardze.

W ciągu roku 2015 – Komisja rozpatrzyła 2 skargi. Jedna Skarga została zwrócona Skarżącym, ponieważ została skierowana niewłaściwie do Rady Powiatu. Natomiast jedna skarga w trakcie prowadzonych wyjaśnień przez Komisję Rewizyjną została wycofana przez Skarżącą.

Komisja dokonała analizy wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego. Po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Powiatu – Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 oraz sprawozdanie finansowe i wystąpiła do Rady Powiatu w Sierpcu z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium za rok 2014. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego dała podstawę do stwierdzenia, że mimo niedostatecznych środków finansowych Zarząd Powiatu prawidłowo realizował zadania budżetu, co pozwoliło na właściwe funkcjonowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych.

Ponadto Komisja Rewizyjna realizując Uchwałę Nr 80.XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015 roku rozpoczęła czynności kontrolne w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-02 08:35:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-02 08:35:03
  • Liczba odsłon: 2620
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10647296]

przewiń do góry