Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

 

141.

Uchwała Nr 141XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 23.02.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd Powiatu poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez SP ZZOZ w Sierpcu.

 

142.

Uchwała Nr 142/XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.02.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości przez Powiat Sierpecki.

 

143.

Uchwała Nr 143/XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.02.2005r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych.

 

144.

Uchwała Nr 144/XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.02.2005r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

 

145. 

Uchwała Nr 145/XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.02.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005 rok.

 

146.

Uchwała Nr 146/XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.02.2005r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2004r.

 

147.

Uchwała Nr 147/XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.02.2005r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

148.

Uchwała Nr 148/XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.02.2005r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

 

149.

Uchwała Nr 149/XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.02.2005r.

w sprawie skargi na działalność Starosty i podległego mu urzędu Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

150.

Uchwała Nr 150/XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.02.2005r.

w sprawie trybu rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności Starosty, Zarządu Powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży i innych jednostek organizacyjnych powiatu.

 

151.

Uchwała Nr 151/XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 23.02.2005r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Sierpcu.

 

152.

Uchwała Nr 152/XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 23.02.2005r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

 

153.

Uchwała Nr 153/XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 23.02.2005r.

w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu i Promocji Powiatu.

 

154.

Uchwała Nr 154/XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.02.2005r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.

 

155.

Uchwała Nr 155/XXIII/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.02.2005r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Promocji Powiatu.

 

156.

Uchwała Nr 156/XXIV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.03.2005r.

w sprawie Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na 2005 rok.

 

157.

Uchwała Nr 157/XXIV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.03.2005r.

w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2012.

 

 

158.

Uchwała Nr 158/XXIV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 23.03.2005r.


Traci moc Uchwałą

Nr 151.XXIV.2012

z dnia 23 marca 2005r.

w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

 

159.

Uchwała Nr 159/XXIV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 23.03.2005r.

w sprawie określenia zadań, na które powiat przeznaczy środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przyznane Powiatowi według algorytmu na 2005 rok.

 

160.

Uchwała Nr 160/XXIV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 23.03.2005r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2004.

 

161.

Uchwała Nr 161/XXIV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.03.2005r.

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Sierpcu.

 

162.

Uchwała Nr 162/XXIV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 23.03.2005r.

w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Powiatu.

 

163. 

Uchwała Nr 163/XXV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.04.2005r.

w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2005 rok.

 

 164.

Uchwała Nr 164/XXV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.04.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.

 

165.

Uchwała Nr 165/XXV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.04.2005r.

w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

166.

Uchwała Nr 166/XXV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.04.2005r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.

 

167.

Uchwała Nr 167/XXV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.04.2005r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sierpcu za 2004 rok.

 

168.

Uchwała Nr 168/XXV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.04.2005r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

 

169.

Uchwała Nr 169/XXV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.04.2005r.

w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego.

 

170.

Uchwała Nr 170/XXV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.04.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005 rok.

 

171.

Uchwała Nr 171/XXV/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.04.2005r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku krajowym na sfinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

 

172.

Uchwała Nr 172/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

 

173.

Uchwała Nr 173/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

 

174.

Uchwała Nr 174/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum pod nazwą Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 10.

 

175.

Uchwała Nr 175/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.


w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej pod nazwą Szkoła Policealna z siedzibą w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 7.

 

176.

Uchwała Nr 176/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.


Traci moc Uchwałą

Nr 214.XXXV.2013

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej pod nazwą Szkoła Policealna z siedzibą w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 10.

 

177.

Uchwała Nr 177/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2005 roku dotychczasowej publicznej szkoły policealnej w publiczną szkołę policealną.

 

178.

Uchwała Nr 178/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2005r dotychczasowej publicznej szkoły policealnej w publiczną szkołę policealną.

 

179.

Uchwała Nr 179/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2005r dotychczasowej publicznej szkoły policealnej w publiczną szkołę policealną.

 

180.

Uchwała Nr 180/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sierpcu za 2004 rok.

 

181.

Uchwała Nr 181/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2004 rok.

 

182.

Uchwała Nr 182/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2004 rok.

 

183.

Uchwała Nr 183/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2004 roku.

 

184.

Uchwała Nr 184/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2005 roku.

 

185.

Uchwała Nr 185/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

186.

Uchwała Nr 186/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005 rok.

 

187.

Uchwała Nr 187/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie przystąpienia do wyboru banku obsługującego budżet Powiatu w Sierpcu.

 

188.

Uchwała Nr 188/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

 

189.

Uchwała Nr 189/XXVI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.06.2005r.

w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

190.

Uchwała Nr 190/XXVII/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.06.2005r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2005 rok.

 

191.

Uchwała Nr 191/XXVII/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.06.2005r.

w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

192.

Uchwała Nr 192/XXVII/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.06.2005r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu upoważnienia do poręczenia spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych przez SP ZZOZ w Sierpcu.

 

193.

Uchwała Nr 193/XXVII/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.06.2005r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego w latach 2004 – 2012.

 

194.

Uchwała Nr 194/XXVII/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.06.2005r.

określająca zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

 

195.

Uchwała Nr 195/XXVII/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.06.2005r.

określająca zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

 

196.

Uchwała Nr 196/XXVII/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.06.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005 rok.

 

197.

Uchwała Nr 197/XXVII/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.06.2005r.

w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu powiatu sierpeckiego w roku akademickim 2005/2006.

 

198.

Uchwała Nr 198/XXVII/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.06.2005r.

 

 

w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sierpeckiego, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006.

 

199.

Uchwała Nr 199/XXVII/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.06.2005r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.

 

200.

Uchwała Nr 200/XXVIII/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 27.07.2005r.

w sprawie wyboru banku obsługującego budżet Powiatu w Sierpcu.

 

201.

Uchwała Nr 201/XXVIII/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 27.07.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005 rok.

 

202.

Uchwała Nr 202/XXVIII/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2005r.

o dokonaniu zmian w uchwale Nr 137/XXII/2004r Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Sierpcu na 2005 rok oraz uchyleniu uchwał Rady Powiatu Nr 141/XXIII/05r z dnia 23 lutego 2005r w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez SP ZZOZ w Sierpcu i nr 192/XXVII/05r z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu upoważnienia do poręczenia spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych przez SP ZZOZ w Sierpcu.

 

203.

Uchwała Nr 203/XXIX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 05.10.2005r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2005 roku.

 

204.

Uchwała Nr 204/XXIX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 05.10.2005r.

w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu .

 

205.

Uchwała Nr 205/XXIX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 05.10.2005r.

w sprawie utworzenia stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna “Nad Skrwą i Sierpienicą”.

 

206.

Uchwała Nr 206/XXIX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 05.10.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005 rok.

 

207.

Uchwała Nr 207/XXX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 05.10.2005r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2005 roku.

 

208.

Uchwała Nr 208/XXX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.12.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na zaspokojenie zobowiązań publicznoprawnych ze środków pożyczki Skarbu Państwa.

 

209.

Uchwała Nr 209/XXX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.12.2005r

w sprawie Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na 2006r.

 

210.

Uchwała Nr 210/XXX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.12.2005r

w sprawie założenia z dniem 1 stycznia 2006r bursy powiatowej pod nazwą Bursa Powiatowa w Sierpcu.

 

211.

Uchwała Nr 211/XXX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.12.2005r

w sprawie ustanowienia reprezentantów Powiatu Sierpeckiego w stowarzyszeniu pn. Lokalna Organizacja Turystyczna “Nad Skrwą i Sierpienicą”.

 

212.

Uchwała Nr 212/XXX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.12.2005r.

w sprawie upoważnienia Zarząd Powiatu Sierpeckiego do zawierania porozumień między powiatami w przedmiocie umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci w stosunku do których zostało wydane postanowienie sądu rodzinnego.

 

213.

Uchwała Nr 213/XXX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.12.2005r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sierpcu.

 

214.

Uchwała Nr 214/XXX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.12.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r.

 

215.

Uchwała Nr 215/XXX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.12.2005r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2005r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

 

216.

Uchwała Nr 216/XXX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.12.2005r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – drogi nr 148 Zawidz- Żytowo położonej na terenie powiatu sierpeckiego.

 

217.

Uchwała Nr 217/XXX/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.12.2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Sierpecki.

 

218.

Uchwała Nr 218/XXXI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.12.2005r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.

 

219.

Uchwała Nr 219/XXXI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.12.2005r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005r.

 

220.

Uchwała Nr 220/XXXI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.12.2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Sierpcu na 2006r.

Załącznik nr 1 , nr 1a, nr 1b i nr 1c

Załącznik nr 2 , nr 2a , nr 2b i nr 2c

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Uzasadnienie do uchwały

 

221.

Uchwała Nr 221/XXXI/05

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.12.2005r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-30 09:40:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-19 13:58:13
  • Liczba odsłon: 6533
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9601182]

przewiń do góry