L.p  Nr i data uchwały  Treść uchwały
1.

Nr 257.XLIV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2022r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
2. Nr 258.XLIV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dzienny Dom ,,Senior+" w Szczutowie.
3. Nr 259.XLIV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
4. Nr 260.XLIV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok.
5. Nr 261.XLV.2022rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lipnowskim regulującego wykonywanie przez Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Skępem usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo - wychowawczych na rzecz mieszkańców powiatu sierpeckiego.
6. Nr 262.XLV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lutego 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
7. Nr 263.XLV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lutego 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2022.
8. Nr 264.XLV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2022r.
9. Nr 265.XLVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach za 2021r.
10. Nr 266.XLVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2022r.

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022r.

zm. Uchwałą Nr 290.L.2022 z dnia 27 lipca 2022r.

zm. Uchwałą Nr 306.LIII.2022 z dnia 28 października 2022 r.

zm. Uchwałą Nr 311.LIV.202 z dnia 18 listopada 2022 r.

11. Nr 267.XLVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2022r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sierpcu.
12. Nr 268.XLVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata pomieszczeń hali sportowej na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.
13. Nr 269.XLVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
14. Nr 270.XLVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
15. Nr 271.XLVII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
16. Nr 272.XLVII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
17. Nr 273.XLVIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025.
18. Nr 274.XLVIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
19. Nr 275.XLVIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2022r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zobowiązania z tytułu zwrotu poniesionej przez Powiat Sierpecki opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
20. Nr 276.XLVIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
21. Nr 277.XLVIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
22. Nr 278.XLVIII.2022 Rday Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
23. Nr 279.XLIX.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

zm. Uchwałą Nr 299.LII.2022 r. z dnia 23 września 2022 r.

24. Nr 280.XLIX.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli  pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
25. Nr 281.XLIX.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r.

w sprawie określenia regulaminu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego

zm. Uchwałą Nr 297.LI.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

26. Nr 282.XLIX.2022 Rady Powiatu  w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
27. Nr 283.XLIX.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2021 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok.
28. Nr 284.XLIX. 2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2021.
29. Nr 285.XLIX.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2021r.
30. Nr 286.XLIX.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 202r.
31. Nr 287.XLIX.2022 Rady Powiatu  w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
32. Nr 288.XLIX.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2021.
33. Nr 289. XLIX.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym dotyczącej budowy przez inwestora ,,CEDROB" SA kompleksu przemysłowo przetwórczego drobiu w miejscowości Puszcza Rządowa gmina Rypin.
34. Nr 290.L.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022r.
35. Nr 291.L.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w Wojewodą Mazowieckim na dopłatę do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
36. Nr 292.L.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
37. Nr 293.L.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2022.
38. Nr 294.LI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
39. Nr 295.LI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
40. Nr 296.LI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.
41. Nr 297.LI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.
42. Nr 298.LI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
43. Nr 299.LII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
44. Nr 300.LII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
45. Nr 301.LII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2027.
46. Nr 302.LII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
47. Nr 303.LII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
48. Nr 304.LII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022 r.  w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany Klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 r. i dzwonnica z końca XVIII w.
49. Nr 305.LIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2022r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2023".
50. Nr 306.LIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 r.
51. Nr 307.LIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do Partnerstwa ,,Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka".
52. Nr 308.LIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Lipnowskiemu organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej P7 Tłuchowo - Lipno przez Skępe.
53. Nr 309.LIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
54. Nr 310.LIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
55. Nr 311.LIV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 listopada 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 r.
56.

Nr 312.LIV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
57. Nr 313.LIV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok.
58. Nr 314.LV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie.
59. Nr 315.LV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.
60. Nr 316.LV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
61. Nr 317.LV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok.
62. Nr 318.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
63. Nr 319.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu na rok 2023.
64. Nr 320.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035
65. Nr 321.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok.
66. Nr 322.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2022 r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
67. Nr 323.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-20235.
68. Nr 324.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2023.
     
     

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-31 11:26:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-04 11:01:31
  • Liczba odsłon: 2422
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9546452]

przewiń do góry