Lp.

Nr Uchwały

Data podjęcia

Treść Uchwały

1.

Uchwała Nr 273.XLV.2014

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego .


Załącznik do Uchwały do wglądu znajduje się w Biurze Rady oraz na stronie internetowej www.wios.warszawa.pl

2.
Uchwała Nr 274.XLV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 stycznia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2013 roku.
3.
Uchwała Nr 275.XLV.2014 roku
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 stycznia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2013 roku.
4.
Uchwała Nr 276.XLV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 312 stycznia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013.
5.
Uchwała Nr  277.XLV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 stycznia 2014 roku
w sprawie upoważnienia w 2014 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
6.
Uchwała Nr 278.XLV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 stycznia 2014 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.
7.
Uchwała Nr 279.XLV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu za
2014 rok.

8.
Uchwała Nr 280.XLVI.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2014 roku.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2013 roku.
9.
Uchwała Nr 281.XLVI .2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2013 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
10.
Uchwała Nr 282.XLVI.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Sierpeckiego pn. ,,Z Wami - dla Was".
11.
Uchwała Nr 283.XLVI.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2014 roku

zm. Uchwałą Nr 305.L.2014
z 27 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku.
12.
Uchwała Nr 284.XLVI.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu oraz pomieszczeń w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współrząd Krytej  Pływalni w Sierpcu.
13.
Uchwała Nr 285.XLVI.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 ;lutego 2014 roku
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym w rejestr zabytków.
14.
Uchwała Nr 286.XLVI.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 32014 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 
15.
Uchwała Nr 287.XLVI.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2014 roku
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033.
16.
Uchwała Nr 288.XLVI.2014
Rady Powiatru w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2014 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.
17.
Uchwała Nr 289.XLVII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
18.
Uchwała Nr 290.XLVII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 258 marca 2014r,.

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości drogowej.
19.
Uchwała Nr 291.XLVII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2014r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033.
20.
Uchwała Nr 292.XLVII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.
21.
Uchwała Nr 293.XLVIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2013 rok.
22.
Uchwala Nr 294.XLVIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2014r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za 2013 r.
23.
Uchwała Nr 295.XLVIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2013 rok.
24.
Uchwała Nr 296.XLVIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2013 rok.
25.
Uchwała Nr 297.XLVIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.
26.
Uchwała Nr 298.XLVIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

zmieniona Uchwałą Nr 86.XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku 
27.
Uchwała Nr 299.XLVIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2014 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014r.
28.
Uchwała Nr 300.XLVIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2014r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2013 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013.
29.
Uchwała Nr 301.XLVIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2013.
30.
Uchwała Nr 302.XLIX.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 maja 2014 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033
31.
Uchwała Nr 303.XLIX.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 maja 2014r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2014.
32.
Uchwała Nr 304.XLIX.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 maja 2014r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego przez Powiat Sierpecki.
33.
Uchwała Nr 305.L.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku.
34.
Uchwała Nr 306.L.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.


zm. Uchwałą
Nr 32.V.2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
Nr 67.X.2015 z dnia 30 czerwca 2015r.
35.
Uchwała Nr 307.L.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo - Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2014 rok.
36.
Uchwała Nr 308.L.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2014 roku.
37.
Uchwała Nr 309.L.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatru Sierpeckiego położonej w m. Sierpc oraz zakup na rzecz Powiatu Sierpeckiego nieruchomości położonej w m. Sierpc.
38.
Uchwała Nr 310.L.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27czerwca 2014 r.

zm. Uchwała Nr 316.LII.2014
z dnia 22 sierpnia 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sierpeckiego
39.
Uchwała Nr 311.L.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2014 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na Lata 2014-2033
40.
Uchwała Nr 312.L.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
41.
Uchwała Nr 313.LI.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 lipca 2014 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033
42.
Uchwała Nr 314.LI.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 lipca 2014 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
43.
Uchwała Nr 315.LII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za I półrocze 2014 roku
44.
Uchwała Nr 316.LII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sierpeckiego.
45.
Uchwała Nr 317.LII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

traci moc Uchwała Nr 82/XV/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
46.
Uchwała Nr 318.LII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu
47.
Uchwała Nr 319.LIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 września 2014 roku
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033
48
Uchwała Nr 320.LIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 września 2014 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
49
Uchwała Nr 321.LIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2014 roku
50
Uchwała Nr 322.LIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego
51
Uchwała Nr 323.LIV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 listopada 2014
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu
52
Uchwała Nr 324.LIV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 listopada 2014 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc
53 Uchwała Nr 325.LIV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 listopada 2014 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pi eczy zastępczej
54
Uchwała Nr 326.LIV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu 
z dnia 7 listopada 2014 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku
55
Uchwała Nr 327.LIV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 listopada 2014 roku
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2015"
56
Uchwała Nr 328.LIV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
57 Uchwała Nr 329.LIV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 listopada 2014
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033
58
Uchwała Nr 330.LIV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 listopada 2014 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok .
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-05 09:59:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-13 10:55:55
  • Liczba odsłon: 6751
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9919049]

przewiń do góry