Lp

 

Treść uchwały

1.

Uchwała Nr 22.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033

 

2.

Uchwała Nr 23.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

 

3.

Uchwała Nr 24.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

 

4.

Uchwała Nr 25.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

 

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu

 

5.

Uchwała Nr 26.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego

 

6.

Uchwała Nr 27.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego

 

7.

Uchwała Nr 28.V.2015 Rady Powiatu  w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego 

 

 

 

załącznik do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu

 

8.

Uchwała Nr 29.V.2015 Rady Powiatu  w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku

 

 

 

załącznik do wglądu w Biurze Rady i zarządu Powiatu

 

9.

Uchwała Nr 30.V.2015 Rady Powiatu  w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014

 

10.

Uchwała Nr 31.V.2015 Rady Powiatu  w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku

 

11.

Uchwała Nr 32.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

 

zm. Uchwałą Nr 67.X.2015 z dnia 30 czerwca 2015r.

zmieniona Uchwałą 67.X.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku

zmieniona Uchwałą Nr 142.XX.2016 z dnia 5 maja 2016 roku

zmieniona Uchwałą Nr 205.XXXIV.2017 z dnia 30 marca 2017 roku

 

12.

Uchwała Nr 33.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku

 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z Sierpcu z wykonania Rocznego Działania za II półrocze 2014 roku

 
13. Uchwała Nr 34.V.2015 Rady Powiatu  w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku
 
zmieniona Uchwałą Nr 83.XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
zmieniona Uchwałą Nr 96.XV.2015 Rasy Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku
 
14. Uchwała Nr 35.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 2033
 
15. Uchwała Nr 36.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
 
16. Uchwała Nr 37.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015
 
17 Uchwała Nr 38.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności i zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu
 
18. Uchwała Nr 39.V.2015 Rady Powiatu  w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok
 
19. Postanowienie proceduralne Nr 1.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie zwrócenia Skarżącym skargi z dnia 29 sierpnia 2014r. na działania i zaniechania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie niewłaściwie skierowanej do Rady Powiatu
 
20. Uchwała Nr 40.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2014 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 
21 Uchwała Nr 41.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Sierpcu
 
22. Uchwała Nr 42.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033
 
23. Uchwała Nr 43.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
 
24. Uchwała Nr 44.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 
25. Uchwała Nr 45.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku
 

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017,

 
26 Uchwała Nr 46.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc,

 
27 Uchwała Nr 47.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego,

 
28. Uchwała Nr 48.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu,

 
29. Uchwała Nr 49.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033,

 
30. Uchwała Nr 50.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok,

 
31. Uchwała Nr 51.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku
 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014,

 
32. Uchwała Nr 52.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku
 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2014,

 
33 Uchwała Nr 53.VIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2015 roku
 

w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia przez powiat sierpecki Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu

 
34 Uchwała Nr 54.VIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2015 roku
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok

 
35 Uchwała Nr 55.VIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2015 roku
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 - 2033

 
36 Uchwała Nr 56.VIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2015 roku
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

 
37 Uchwała Nr 57.VIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2015 roku
 

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Sierpcu

 
38 Uchwała Nr 58.VIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2015 roku
 

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Sierpcu

 
39 Uchwała Nr 59.IX.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 czerwca  2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033
 
40 Uchwała Nr 60.IX.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 czerwca  2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
 
41. Uchwała Nr 61. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2014 roku,

42 Uchwała Nr 62. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok ,

43 Uchwała Nr 63. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok ,

44 Uchwała Nr 64. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 roku ,

45 Uchwała Nr 65. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo- Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015 rok ,

46 Uchwała Nr 66. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015 roku ,

47 Uchwała Nr 67. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu,

 

zmieniona Uchwałą Nr 142.XX.2016 z dnia 5 maja 2016 roku

48 Uchwała Nr 68. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu .

 

Traci moc Uchwała Nr 76/XI/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lipca 2011 roku.

49 Uchwała Nr 69. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia

 

zmieniona Uchwałą Nr 154.XXIV.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku

 

zmieniona Uchwałą Nr 287.XLVIII.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku

50 Uchwała Nr 70. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego w postaci pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy ,

51 Uchwała Nr 71. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033,

52 Uchwała Nr 72. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok ,

53 Uchwała Nr 73. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego

 

zmieniona Uchwałą Nr 128.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku

 

54 Uchwała Nr 74. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius” .

 

zmieniona Uchwałą Nr 141.XXII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 czerwca 2016 roku

55 Uchwała Nr 75. XI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 lipca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli SPZZOZ w Sierpcu
 
56 Uchwała Nr 76. XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
 
57 Uchwała Nr 77. XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za I półrocze 2015 roku
 
58 Uchwała Nr 78. XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin
 
59 Uchwała Nr 79. XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
 
60 Uchwała Nr 80. XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu przeprowadzenie kontroli w SPZZOZ w Sierpcu
 
61 Uchwała Nr 81. XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał
 
62 Uchwała Nr 82. XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior - Wigor" w Szczutowie
 
63 Uchwała Nr 83. XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji i zawodowej i społecznej w 2015 roku


zmieniona Uchwałą Nr 96.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku.
 
64 Uchwała Nr 84. XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033
 
65 Uchwała Nr 85. XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
 
66 Uchwała Nr 86. XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
 
zmieniona Uchwałą Nr 211.XXXIV.2017 z dnia 30 marca 2017 roku

 
67 Uchwała Nr 87. XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu
 
68 Uchwała Nr 88. XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sierpc

69 Uchwała Nr 89. XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016”

70 Uchwała Nr 90. XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu

71 Uchwała Nr 91. XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Laryngologicznego

72 Uchwała Nr 92. XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Szczutowie

 

zmieniona Uchwałą Nr 122.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku

73 Uchwała Nr 93. XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033

74 Uchwała Nr 94. XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

75 Postanowienie proceduralne 1.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku
w sprawie przekazania do Rady Miasta  wniosku o nadanie nazwy obiektowi mostowemu w ciągu ulicy Wojska Polskiego.
 
76
Uchwała Nr 95. XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku


w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2015 roku.
 

77

Uchwała Nr 96. XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku


zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.
 
78 Uchwała Nr 97. XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku


w sprawie połączenia jednostek budżetowych  Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Szczutowie.


Traci moc Uchwała Nr 254.XLII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

Traci moc Uchwała Nr 82.XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Szczutowie

Zm. Uchwałą Nr 173.XXVII.2020 z dnia 27 listopada 2020r.

79 Uchwała Nr 98. XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku  
80 Uchwała Nr 99. XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

 

Traci moc Uchwała Nr 328.LIV.2014 z dnia 7 listopada 2014 roku.

81 Uchwała Nr 100.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia "Przyjęcia zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sierpeckiego.
 
82 Uchwała Nr 101.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia  WPF na lata 2015-2033.
 
83 Uchwała Nr 102.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
 
84 Uchwała Nr 103.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok
85 Uchwała Nr 104.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego,

 

Traci moc Uchwała Nr 322.LIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014 roku.

86 Uchwała Nr 105.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania  i wykorzystania przyznanej dotacji

Traci moc Uchwała Nr 11.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku.
87 Uchwała Nr 106.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033,

88 Uchwała Nr 107.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok ,
89
Uchwała Nr 108.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków
90 Uchwała Nr 109.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034,
91 Uchwała Nr 110.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok,
92 Uchwała Nr 111.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 201 6 ,
93  
Uchwała Nr 112.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie upoważnienia w 2016r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty
     
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 09:45:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:40:46
  • Liczba odsłon: 10107
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115660]

przewiń do góry