Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

 

1.

Uchwała Nr 95/XIV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 10.01.2008r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2007r.

2.

Uchwała Nr 96/XIV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 10.01.2008r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie i strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

3.

Uchwała Nr 97/XIV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 10.01.2008r.

 

Traci moc Uchwałą
Nr 162.XXVII.2012
z dnia 19 października 2012r.

 

w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

4.

Uchwała Nr 98/XIV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 10.01.2008r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

5.

Uchwała Nr 99/XV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 13.03.2008r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2007r.

6.

Uchwała Nr 100/XV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.03.2008r.

w sprawie przyjęcia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

7.

Uchwała Nr 101/XV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.03.2008r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2007.

8.

Uchwała Nr 102/XV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.03.2008r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2007r.

9.

Uchwała Nr 103/XV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.03.2008r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkachoświatowych prowadzonych przez powiat sierpecki.

10.

Uchwała Nr 104/XV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.03.2008r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

11.

Uchwała Nr 105/XV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.03.2008r.

w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”.

12.

Uchwała Nr 106/XV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.03.2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

 

13.

Uchwała Nr 107/XV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.03.2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

14.

Uchwała Nr 108/XV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.03.2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.

 

15.

Uchwała Nr 109/XV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.03.2008r.

w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego.

16.

Uchwała Nr 110/XV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.03.2008r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu.

17.

Uchwała Nr 111/XV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.03.2008r.

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Starosty Sierpeckiego.

18.

Uchwała Nr 112/XV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.03.2008r.

w sprawie zwiększenia dochodów, zwiększenia wydatków i dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008r., dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Uchwała Nr 113/XVII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 25.04.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sierpcu za 2007r.

20.

Uchwała Nr 114/XVII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 25.04.2008r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkól specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.

21.

Uchwała Nr 115/XVII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.25.04.2008r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych nauczycieli szkół zaocznych.

22.

Uchwała Nr 116/XVII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25.04.2008r.

 

zm. Uchwałą Nr 155/XXIII/08 z dnia 22 października 2008 r.

zm. Uchwałą 295/LIII/10 z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie powołania Kapituły wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”

23.

Uchwała Nr 117/XVII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25.04.2008r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu w Sierpcu w celu opracowania propozycji zmian w Statucie Powiatu Sierpeckiego.

24.

Uchwała Nr 118/XVII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25.04.2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad naliczania diet przysługujących radnym powiatu sierpeckiego.

25.

Uchwała Nr 119/XVII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25.04.2008r.

w sprawie diety radnego powiatu Pana Pawła Kaźmierczaka.

26.

Uchwała Nr 120/XVII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 25.04.2008r.

w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

  27.

Uchwała Nr 121/XIX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 24.06.2008r.

w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu.

  28.

Uchwała Nr 122/XIX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 24.06.2008r.

w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.

  29.

Uchwała Nr 123/XIX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.24.06.2008r.

w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego – Pana Sławomira Fułka.

 30.

Uchwała Nr 124/XIX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.06.2008r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Sławomira Fułka z funkcji Starosty Sierpeckiego.

  31.

Uchwała Nr 125/XIX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.06.2008r.

w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego.

  32.

Uchwała Nr 126/XIX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.06.2008r.

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Sierpcu.

  33.

Uchwała Nr 127/XIX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.06.2008r.

w sprawie nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu Powiatu.

 34.

Uchwała Nr 128/XIX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 24.06.2008r.

w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.

  35.

Uchwała Nr 129/XIX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 24.06.2008r.

w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego – Pana Pawła Kaźmierczaka.

  36.

Uchwała Nr 130/XX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 30.06.2008r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2007r.

zał. nr 1

  37.

Uchwała Nr 131/XX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.06.2008r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo – finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2007r.

  38.

Uchwała Nr 132/XX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.06.2008r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności SP ZZOZ w Sierpcu za 2007r.

  39.

Uchwała Nr 133/XX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 30.06.2008r.

w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2008 rok.

 

 

40.  

Uchwała Nr 134/XX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 30.06.2008r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

  41.

Uchwała Nr 135/XX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.30.06.2008r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

 42.

Uchwała Nr 136/XX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.06.2008r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego Priorytetu IX działania 9.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

  43.

Uchwała Nr 137/XX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.06.2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Sierpecki projektu „Bliżej Europy” na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  44.

Uchwała Nr 138/XX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.06.2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Sierpeckiego jako partnera w projekcie „Nowi nauczyciele zawodu w Powiecie Sierpeckim” zgłaszanego przez Wyższą Szkołę Społeczno – Ekonomiczną   w Warszawie na konkurs ofert ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu 3.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 45.

Uchwała Nr 139/XX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.06.2008r.

w sprawie uchwalenia skorygowanego Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2007-2013.

  46.

Uchwała Nr 140/XX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 30.06.2008r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok   oraz dokonania zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa w 2008 roku.

  47.

Uchwała Nr 141/XX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 30.06.2008r.

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

  48.

Uchwała Nr 142/XX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 30.06.2008r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku krajowym na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku.

  49.

Uchwała Nr 143/XX/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 30.06.2008r.

 

zmieniająca uchwałę Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na 2008 rok.

 50.

Uchwała Nr 144/XXI/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.07.2008

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008r.

 51.

Uchwała Nr 145/XXI/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.07.2008r.

zmieniająca uchwałę Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na 2008 rok.

 

 

 

52.

Uchwała Nr 146/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 22.10.2008r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2008r.

53

Uchwała Nr 147/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 22.10.2008r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2008r.

  54.

Uchwała Nr 148/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.22.10.2008r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ w Sierpcu.

  55.

Uchwała Nr 149/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.10.2008r.

w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.

 56.

Uchwała Nr 150/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.10.2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku.

 57.

Uchwała Nr 151/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.10.2008r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania i określenia wartości jednego punktu w złotych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu – jednostki organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego.

  58.

Uchwała Nr 152/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.10.2008r.

w sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

  59.

Uchwała Nr 153/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 22.10.2008r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

 

 

 

 

 

  60.

Uchwała Nr 154/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 22.10.2008r.

w sprawie uchwalenia skorygowanego Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2007-2013.

 61.

Uchwała Nr 155/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 22.10.2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły wyróżnienia „Agricola Sierpcensis- Terrae Filius”.

 62.

Uchwała Nr 156/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.22.10.2008r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Zespole Jednostek Budżetowych w Sierpcu – jednostki organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego.

 63.

Uchwała Nr 157/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.10.2008r.

 

zm. Uchwałą Nr 70.XI.2011 z dnia 1 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym.

 

 

  64.

Uchwała Nr 158/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.10.2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.

  65.

Uchwała Nr 159/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.10.2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

  66.

Uchwała Nr 160/XXIII/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.10.2008r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok.

67.

Uchwała Nr 161/XXIV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 30.10.2008r.

w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 68.

Uchwała Nr 162/XXV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 19.11.2008r.

w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.

  69.

Uchwała Nr 163/XXV/08

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 19.11.2008r.

w sprawie nabycia mienia Skarbu Państwa.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-16 12:52:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:39:05
  • Liczba odsłon: 6081
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9546771]

przewiń do góry