1. 

Uchwała Nr 164/XXIX/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 13.01.2009r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

2. 

Uchwała Nr 165/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 02.02.2009r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2009”. 

 3.

Uchwała Nr 166/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.02.02.2009r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 2 w Studzieńcu.

 4.

Uchwała Nr 167/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 02.02.2009r.

w sprawie przyjęcia do realizacji „Systemu rodzinnej opieki zastępczej w Powiecie Sierpeckim”. 

5. 

Uchwała Nr 168/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 02.02.2009r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.

6. 

Uchwała Nr 169/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 02.02.2009r.

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Starosty Sierpeckiego. 

 7.

Uchwała Nr 170/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 02.02.2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

 8.

Uchwała Nr 171/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 02.02.2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

 

 9.

Uchwała Nr 172/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 02.02.2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

 10.

Uchwała Nr 173/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 02.02.2009r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2009r.

 

 11.

Uchwała Nr 174/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 19.02.2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2009.

 12.

Uchwała Nr 175/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 19.02.2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego. 

 13.

Uchwała Nr 176/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.19.02.2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

 14.

Uchwała Nr 177/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 19.02.2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.     

 15.

Uchwała Nr 178/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 19.02.2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Komputer to nie takie trudne” na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.    

 16.

Uchwała Nr 179/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 19.02.2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Z Europą za pan brat” na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 17.

Uchwała Nr 180/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 19.02.2009r.

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2009r. 

 

18. 

Uchwała Nr 181/XXXIV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 30.04.2009r.

 

traci moc Uchwałą Nr 95.XVI.2011 z dnia 2 grudnia 2011r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. 

 19.

Uchwała Nr 182/XXXIV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 30.04.2009r.

 

Traci moc Uchwałą

Nr 127.XXI.2012

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych.   

 20.

Uchwała Nr 183/XXXIV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.30.04.2009r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

 21.

Uchwała Nr 184/XXXIV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.04.2009r.

w sprawie likwidacji Technikum Nr 2 w Studzieńcu z dniem 31 sierpnia 2009r.

 22.

Uchwała Nr 185/XXXIV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.04.2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Z angielskim i informatyką po lekcjach” konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 23.

Uchwała Nr 186/XXXIV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.04.2009r.

w sprawie realizację projektu pn. „Dysfunkcja to nie problem” na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 24.

Uchwała Nr 187/XXXIV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.04.2009r.

w sprawie przyjęcia rocznego Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2008.

 

 25.

Uchwała Nr 188/XXXI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 19.02.2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.

 

 26.

Uchwała Nr 189/XXXIV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.04.2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Powiatu.

 27.

Uchwała Nr 190/XXXIV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.04.2009r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku.

 28.

Uchwała Nr 191/XXXIV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.04.2009r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2009r.

 29.

Uchwała Nr 192/XXXV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.05.2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

 30.

Uchwała Nr 193/XXXV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.05.2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

 31.

Uchwała Nr 194/XXXV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.05.2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

 32.

Uchwała Nr 195/XXXV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.05.2009r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 33.

Uchwała Nr 196/XXXV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.05.2009r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2008 roku.

 34.

Uchwała Nr 197/XXXV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.05.2009r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2008r.

 35.

Uchwała Nr 198/XXXV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.05.2009r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rzeczowo – finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2008 rok.

 

 36.

Uchwała Nr 199/XXXV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.05.2009r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SP ZZOZ w Sierpcu za 2008 rok.

 

 37.

Uchwała Nr 200/XXXV/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.05.2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wyposażenia kuchni i pralni SP ZZOZ w Sierpcu o wartości 80.960 zł zgodnie z operatem szacunkowym.

 38.

Uchwała Nr 201/XXXVI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.07.2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

 

 39.

Uchwała Nr 202/XXXVI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.07.2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

 

 40.

Uchwała Nr 203/XXXVI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.07.2009r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Sierpeckiego w roku 2004.

 

 

 

 

 41.

Uchwała Nr 204/XXXVI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.07.2009r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2009r.

 

 

 42.

Uchwała Nr 205/XXXVI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.07.2009r.

W sprawie poręczenia wekslowego dla SP ZZOZ w Sierpcu.

 

 

 43.

Uchwała Nr 206/XXXVI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.07.2009r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.

 

 44.

Uchwała Nr 207/XXXVI/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 07.07.2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

 

45. 

Uchwała Nr 208/XXXVII/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.08.2009r.

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2009r.

 

 

 

46. 

Uchwała Nr 209/XXXVII/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.08.2009r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sierpeckiego.

 

 

 47.

Uchwała Nr 210/XXXVII/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.08.2009r.

 

Traci moc

Uchwałą 48/VII/2011

z dnia 15 kwietnia 2011r

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie z bonifikatą mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Sierpeckiego.  

 

48. 

Uchwała Nr 211/XXXVII/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.08.2009r.

w sprawie sprostowania błędu w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 183/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

 

  49.

Uchwała Nr 211a/XXXVII/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 14.10.2009r.

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu.

Stwierdzona nieważność LEX.-P.0911-1/10

rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego

 

 

50.

Uchwała Nr 212/XXXVIII/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.12.2009r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

Stwierdzona nieważność Uchwały LEX-P.0911-2/10 rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

51.

Uchwała Nr 213/XXXVIII/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.12.2009r.

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Stwierdzona nieważność Uchwały LEX-P.0911-2/10 rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

52.

Uchwała Nr 214/XXXVIII/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.12.2009r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Stwierdzona nieważność Uchwały LEX-P.0911-2/10 rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

53.

Uchwała Nr 215/XXXVIII/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.12.2009r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Stwierdzona nieważność Uchwały LEX-P.0911-2/10 rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

54.

Uchwała Nr 216/XXXIX/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.12.2009r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Sierpcu.

Stwierdzona nieważność Uchwały LEX-P.0911-3/10 rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

55.

Uchwała Nr 217/XXXIX/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.12.2009r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok.

Stwierdzona nieważność Uchwały LEX-P.0911-3/10 rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

56.

Uchwała Nr 218/XXXIX/09

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.12.2009r.

w sprawie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które w 2009 roku nie wygasają            z upływem roku budżetowego.

Stwierdzona nieważność Uchwały LEX-P.0911-3/10 rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-19 14:43:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:39:33
  • Liczba odsłon: 5149
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9918907]

przewiń do góry