Lp. Nr i data Uchwały          Treść uchwały       
     
1.

192.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023.
2. 193.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025.

zm. Uchwałą Nr 273.XLVIII.2022 z dnia 26 maja 2022r.

3. 194.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
4. 195.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
5. 196.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2020 r. narastająco.
6. 197.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
7. 198.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 r.
8. 199.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2021 r.
9. 200.XXXI.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 2 kwietnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
10. 201.XXXI.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 2 kwietnia 2021r.

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021r.

zm. Uchwałą Nr 233.XXXIX.2021 z dnia 29 października 2021r.

zm. Uchwałą Nr 239.XLI.2021 z dnia 30 listopada 2021r.

11. 202.XXXII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 kwietnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Katarzynę Szadkowską
12. 203.XXXII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 kwietnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
13. 204.XXXII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 kwietnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok.
14. 205.XXXIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 maja 2021r. w sprawie uznania w części za zasadną petycji wielokrotnej dotyczącej wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze Urszulewskim i na Jeziorze Szczutowskim, z wyłączeniem służb oraz jednostek Gospodarstwa Rybackiego.
15. 206.XXXIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 maja 2021r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze Urszulewskim w granicach powiatu sierpeckiego.
16.

207.XXXIV.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 maja 2021r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2020r.
17. 208.XXXIV.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r.
18. 209.XXXIV.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 maja w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r.
19. 210.XXXIV.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 maja 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
20. 211.XXXIV.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 maja 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2021.
21. 212.XXXV.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
22. 213.XXXV.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego Powiatu Sierpeckiego w zakresie kształcenia teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.
23. 214.XXXV.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania nieruchomości.
24. 215.XXXV.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
25. 216.XXXV.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok.
26. 217.XXXV.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVII wieku.
27. 218.XXXV.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego i udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Sierpeckiego.
28. 219.XXXV.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2020.
29. 220.XXXV.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2020.
30. 221.XXXVI.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Sierpeckiego.
31. 222.XXXVII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021r.
32. 223.XXXVII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
33. 224.XXXVII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
34. 225.XXXVII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2036.
35. 226.XXXVII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
36. 227.XXXVII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Sierpeckiego.
37. 228.XXXVIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 września 2021r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim.
38. 229.XXXVIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 września 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035
39. 230.XXXVIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 września 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2021.
40. 231.XXXVIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 września 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
41. 232.XXXIX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Traci moc uchwała Nr 163/XXVI/2016 z dnia 29 września 2016r.

zm. Uchwałą Nr 274.XLVIII.2022 z dnia 26 maja 2022r.

42. 233.XXXIX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021r.
43. 234.XXXIX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2022".
44. 235.XXXIX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
45. 236.XXXIX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
46. 237.XL.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
47. 238.XL.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2021.
48. 239.XLI.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021r.
49. 240.XLI.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
50. 241.XLI.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły oraz nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.
51. 242.XLI.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu w Sierpeckiego.
52. 243.XLI.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego.
53. 244.XLII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 grudnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
54. 245.XLII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 grudnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2021.
55. 246.XLII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim i Powiatem Płockim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
56. 247.XLIII.2021 rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
57. 248.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego Powiatu Sierpeckiego w zakresie kształcenia teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami
58. 249.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2021 i 2022 rok.
59. 250.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie upoważnienia w 2022r. Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
60. 251.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
61. 252.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035
62. 253.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok.
63. 254.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
64. 255.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
65. 256.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok.
     
     

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-17 12:35:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:45:01
  • Liczba odsłon: 3231
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9938133]

przewiń do góry