Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

1.

Uchwała Nr 219/XXXVII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26.01.2010r.

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu.

2.

Uchwała Nr 220/XXXVII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26.01.2010r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

3.

Uchwała Nr 221/XXXVII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26.01.2010r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

4.

Uchwała Nr 222/XL/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.01.2010r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.

5.

Uchwała Nr 223/XL/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.01.2010r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2010”.

6.

Uchwała Nr 224/XL/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.01.2010r.

w sprawie przyjęcia Programu rozwoju poradnictwa specjalistycznego.

7.

Uchwała Nr 225/XL/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.01.2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

zał. Nr 1

zał. Nr 2

zał. Nr 2a

zał. Nr 2b

zał. Nr 3

zał. Nr 4

Zał. Nr 5

Zał. Nr 6

zał. Nr 7

zał. Nr 8

zał. Nr 9

zał. Nr 10

zał. Nr 11

 

prognoza długu

 

informacja o stanie mienia komunalnego

 

uzasadnienie

 

8.

Uchwała Nr 226/XLI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.01.2010r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Sierpcu.

9.

Uchwała Nr 227/XLI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.01.2010r.

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu.

10.

Uchwała Nr 228/XLI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.01.2010r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

11.

Uchwała Nr 229/XLII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.02.2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego.

12.

Uchwała Nr 230/XLII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.02.2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.

13.

Uchwała Nr 231/XLII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.02.2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.

 

 

 

14.

Uchwała Nr 232/XLII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.02.2010r.

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Starosty Sierpeckiego z dnia 23 grudnia 2009r. na uchwałę Rady Powiatu w Sierpcu Nr 1/10/09 z dnia 14 października 2009r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu oraz odpowiedzi na tę skargę i upoważnienia Przewodniczącego Rady do występowania przed Sądem w tej sprawie.

15.

Uchwała Nr 233/XLII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.02.2010r.

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Starosty Sierpeckiego z dnia 23 grudnia 2009r. na uchwały Rady Powiatu w Sierpcu: 1) Nr 213/XXXVIII/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2) Nr 214/XXXVIII/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 3) Nr 215/XXXVIII/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej oraz odpowiedzi na tę skargę i upoważnienia Przewodniczącego Rady do występowania przed Sądem w tej sprawie.

16.

Uchwała Nr 234/XLII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.02.2010r.

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Pana Waldemara Olejniczaka z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu oraz odpowiedzi na tę skargę i upoważnienia Przewodniczącego Rady do występowania przed Sądem w tej sprawie.

17.

Uchwała Nr 235/XLII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.02.2010r.

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Starosty Sierpeckiego z dnia 23 grudnia 2009r. na uchwałę Rady Powiatu w Sierpcu Nr 212/XXXVIII/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Powiatu oraz odpowiedzi na tę skargę i upoważnienia Przewodniczącego Rady do występowania przed Sądem w tej sprawie.

18.

Uchwała Nr 236/XLII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.02.2010r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2010r.

19.

Uchwała Nr 237/XLIII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.03.2010r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki na konkursy ofert ogłaszane w 2010r. przez Mazowiecką jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach systemowych i konkursowych zgłaszanych przez inne podmioty na konkursy ofert ogłaszane w 2010r. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

20.

Uchwała Nr 238/XLIII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.03.2010r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Sierpcu do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2009r.

21.

Uchwała Nr 239/XLIII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.03.2010r.

 

zm. Uchwałą

Nr 109.XIX.2012

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

22.

Uchwała Nr 240/XLIII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.03.2010r.

w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego – Pana Pawła Kaźmierczaka.

23.

Uchwała Nr 241/XLIII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.03.2010r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu Powiatu.

24.

Uchwała Nr 242/XLIII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.03.2010r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

25.

Uchwała Nr 243/XLIII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.03.2010r.

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010r.

26.

Uchwała Nr 244/XLIII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.03.2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.

27.

Uchwała Nr 245/XLIII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.03.2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

 

28.

Uchwała Nr 246/XLIII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.03.2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.

 

29.

Uchwała Nr 247/XLIII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.03.2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.

30.

Uchwała Nr 248/XLIII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.03.2010r.

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Starosty i Zarządu Powiatu w Sierpcu.

 

 

31.

Uchwała Nr 249/XLIII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.03.2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Sierpcu.

 

32.

Uchwała Nr 250/XLIII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.03.2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

 

33.

Uchwała Nr 251/XLIV/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.04.2010r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2009.

34.

Uchwała Nr 252/XLIV/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.04.2010r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016” w tym „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sierpeckiego”, „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu sierpeckiego w latach 2009-2032” stanowiącego załącznik do w/w „Planu.....”

 

załączniki do uchwały do wglądu w Biurze Rady

35.

Uchwała Nr 253/XLV/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.04.2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.

36.

Uchwała Nr 254/XLV/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.04.2010r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

37.

Uchwała Nr 255/XLVI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.06.2010r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

38.

Uchwała Nr 256/XLVI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.06.2010r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010r.

39.

Uchwała Nr 257/XLVI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.06.2010r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu kontroli o charakterze doraźnym.

40.

Uchwała Nr 258/XLVI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.06.2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.

41.

Uchwała Nr 259/XLVI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.06.2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.

42.

Uchwała Nr 260/XLVII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.06.2010r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Sierpcu.

43.

Uchwała Nr 261/XLVII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.06.2010r.

w sprawie odwołania Starosty Sierpeckiego.

44.

Uchwała Nr 262/XLVII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.06.2010r.

 

w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego.

 

45.

Uchwała Nr 263/XLVII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.06.2010r.

w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.

46.

Uchwała Nr 264/XLVII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.06.2010r.

 

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Sierpcu.

47.

Uchwała Nr 265/LI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2010r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.

48.

Uchwała Nr 266/LI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2010r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.

49.

Uchwała Nr 267/LI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2010r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

50.

Uchwała Nr 268/LI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2010r.

 

zm. Uchwałą

Nr 237.XXXVIII.2013 z dnia 4 lipca 2013r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Sierpcu.

51.

Uchwała Nr 269/LI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2010r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2009r.

52.

Uchwała Nr 270/LI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2009r.

53.

Uchwała Nr 271/LI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2010r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2009 roku.

54.

Uchwała Nr 272/LI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Sierpcu Nr 237/XL/10 z dnia 16 marca 2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki na konkursy ofert ogłaszane w 2010r. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach systemowych i konkursowych zgłaszanych przez inne podmioty na konkursy ofert ogłaszane w 2010r. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

55.

Uchwała Nr 273/LI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2010r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Powiatowego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

56.

Uchwała Nr 274/LI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 56/VII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

57.

Uchwała Nr 275/LI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2010r.

w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego – Pana Marka Gąsiorowskiego.

58.

Uchwała Nr 276/LI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2010r.

 

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Pana Pawła Kaźmierczaka – Starosty Sierpeckiego z dnia 31 maja 2010r. na Uchwałę Nr 240/XLIII/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2010r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego – Pawła Kaźmierczaka oraz odpowiedzi na tę skargę i upoważnienia Przewodniczącego Rady do występowania przed Sądem w tej sprawie. 

 

59.

Uchwała Nr 277/LI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2010r.

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Pana Waldemara Olejniczaka – Radnego Powiatu Sierpeckiego z dnia 30 kwietnia 2010r. na Uchwałę Nr 219/XXXVII/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26.01.2010r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu i Uchwałę Nr 220/XXXVII/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu oraz odpowiedzi na tę skargę i upoważnienia Przewodniczącego Rady do występowania przed Sądem w tej sprawie.

60.

Uchwała Nr 278/LI/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.07.2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Sierpcu.

 

61.

Uchwała Nr 279/LII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 19.08.2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

62.

Uchwała Nr 280/LII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 19.08.2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.

63.

Uchwała Nr 281/LII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 19.08.2010r.

w sprawie złożenia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego. 

64.

Uchwała Nr 282/LII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 19.08.2010r.

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Pana Pawła Kaźmierczaka z dnia 21 lipca 2010 roku na Uchwały Nr 261, 262, 263, 264/XLVII/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie odwołania Starosty Sierpeckiego, powołania nowego Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu oraz odpowiedzi na tę skargę i upoważnienia Przewodniczącego Rady do występowania przed Sadem w tej sprawie.

65.

Uchwała Nr 283/LII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 19.08.2010r.

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Panów Józefa i Jana Piątkowskich z dnia 25 czerwca 2010r. na Uchwałę Nr 250/XLIII/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego oraz odpowiedzi na tę skargę i upoważnienia Przewodniczącego Rady do występowania przed Sądem w tej sprawie.

66.

Uchwała Nr 284/LII/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 19.08.2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za I półrocze.

67. Uchwała Nr 285/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Pana Andrzeja Twardowskiego, Pana Szczepana Jamiołkowskiego, Pana Sławomira Fułka z dnia 25 sierpnia 2010 r. na Uchwały Nr 261,262,263,264/XLVII/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania Starosty Sierpeckiego, powołanie nowego Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu oraz odpowiedzi na tę skargę i upoważnienie Przewodniczącego Rady do występowania przed Sądem w tej sprawie.
68. Uchwała Nr 286/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2010 r.
69. Uchwała Nr 287/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
70. Uchwała Nr 288/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie odwołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
71. Uchwała Nr 289/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21.09.2010 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu
72. Uchwała Nr 290/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21.09.2010 r.
 
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
73. Uchwała Nr 291/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z  dnia 21.09.2010 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
74 Uchwała Nr 292/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2010 r.
75. Uchwała Nr 293/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Sierpcu.
76. Uchwała Nr 294/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Sierpcu.
77. Uchwała Nr 295/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Kapituły wyróżnienia ,,Agricola Sierpcensis - Terrae Filius" oraz dokonania zmiany w ,,Regulaminie"przyznawania wyróżnienia
78. Uchwała Nr 296/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie zmiany uchwały  w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego.
79. Uchwała Nr 297/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.
80. Uchwała Nr 298/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.
81. Uchwała Nr 299/LIV/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 października 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.
82. Uchwała Nr 300/LIV/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2011"
83. Uchwała Nr 301/LIV/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2011-2012 projektu konkursowego POKL.09.02.00-14-019/09    pt. ,,Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki".
84. Uchwała Nr 302/LIV/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie powierzenia Gminie Gozdowo zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - trzyletniego liceum ogólnokształcącego o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Gozdowie.
85. Uchwała Nr 303/LIV/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zawidz zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - czteroletniego technikum o nazwie Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym.
86. Uchwała Nr 304/LV/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 listopada 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.
     
     
     
     
     
     
     

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-22 13:55:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:39:54
  • Liczba odsłon: 6496
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115623]

przewiń do góry