Lp.

Nr Uchwały

Data podjęcia

Treść Uchwały

1.

Uchwała

Nr 181.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska .


Załącznik do Uchwały do wglądu znajduje się w Biurze Rady oraz na stronie internetowej www.wios.warszawa.pl

2.

Uchwała

Nr 182.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu.

3.

Uchwała

Nr 183.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu.

4.

Uchwała

Nr 184.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

5.

Uchwała

Nr 185.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

6.

Uchwała Nr 186.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

7.

Uchwała Nr 187.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum pod nazwą Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 7.

 

traci moc Uchwała Nr 112.XIX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2012r.

8.

Uchwała

Nr 188.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół mi placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania przyznanej dotacji.

 

traci moc Uchwała Nr 86.XIV.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2011r.

9.

Uchwała

Nr 189.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu.

10.

Uchwałą

Nr 190.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.


 

zm. Uchwałą

Nr 248.XLI.2013

z dnia 4 października 2013r.


 

zm. Uchwałą

Nr 318.LII.2014

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traci moc Uchwała Nr 56/VII/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011r.

11.

Uchwała

Nr 191.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2023.

 

 

12.

Uchwała

Nr 192.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.

 

 

13.

Uchwała

Nr 193.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

14.

Uchwała Nr 194.XXXII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2013 roku


zm. Uchwałą:
Nr 260.XLIII.2013
z dnia 29 listopada 2013r.;

Nr 266.XLIV.2013
z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku.

15.

Uchwała Nr 195.XXXII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie przyjęcia Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2023.

16.

Uchwała Nr 196.XXXII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za II półrocze 2012 roku.

17.

Uchwała Nr 197.XXXII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Studzieńcu.

18.

Uchwała Nr 198.XXXII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

19.

Uchwała Nr 199.XXXII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

20.

Uchwała Nr 200.XXXII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

21.

Uchwała Nr 201.XXXII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2013 roku


zm. Uchwałą
Nr 253.XLII.2013
z dnia 28 października 2013r.

w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu.

22.

Uchwała Nr 202.XXXII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2013 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
 

23.

Uchwała Nr 203.XXXIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2012.

24.

Uchwała Nr 204.XXXIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.
 

25.

Uchwała Nr 205.XXXIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
 

26.

Uchwała Nr 206.XXXIV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

27.

Uchwała Nr 207.XXXIV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2023.
 

28.

Uchwała Nr 208 .XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego   Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2012 roku.

29.

Uchwała Nr 209.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2012 rok.

30.

Uchwała Nr 210.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2012 rok.

31.

Uchwała Nr 211.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 20013 r.

w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosł ych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu .

32.

Uchwała Nr 212.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpc u
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Do rosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

33.

Uchwała Nr 213. XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

34.

Uchwała Nr 214.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej , wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

35.

Uchwała Nr 215.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 6 kwietnia 2013 r.

w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Liceum Ogólnokształcące.

36.

Uchwała Nr 216.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Studzieńcu.

37.

Uchwała Nr 217.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd .

38.

Uchwała Nr 218.XXXVI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
 z dnia 20 maja 2013 r.


zm. Uchwałą
Nr 235.XXXVIII.2013
z dnia 4 lipca 2013r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego przez Powiat Sierpecki

39.

Uchwała Nr 219.XXXVI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2013 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2028.
 

40.

Uchwała Nr 220.XXXVI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2013 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
 

41.

Uchwała Nr 221.XXXVII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo - Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2013 rok.

42.

Uchwała Nr 222.XXXVII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2013 roku.

43.

Uchwała Nr 223.XXXVII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2013-2018.

44.

Uchwała Nr 224.XXXVII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sierpeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

traci moc Uchwała Nr 170.XXVIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z  dnia 16 października 2012r.

45.

Uchwała Nr 225.XXXVII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
 

46.

Uchwała Nr 226.XXXVII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia ,,Agricola Sierpcensis - Terrae Fillius".

zmieniona Uchwałą Nr 74.X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2015 roku.

47.

Uchwała Nr 227.XXXVII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2013 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2033.
 

48.

Uchwała Nr 228.XXXVII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.
 

49.

Uchwała Nr 229.XXXVII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012.

50.

Uchwała Nr 230.XXXVII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2012.

51.

Uchwała Nr 231.XXXVIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lipca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1.

52.

Uchwała Nr 232.XXXVIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lipca 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu.

53.

Uchwała Nr 233.XXXVIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lipca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.

54.

Uchwała Nr 234.XXXVIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lipca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc oraz zakup na rzecz Powiatu Sierpeckiego nieruchomości położonej w m. Sierpc.

55.

Uchwała Nr 235.XXXVIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego przez Powiat Sierpecki.
 

56.

Uchwała Nr 236.XXXVIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lipca 2013r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 r.
 

57.

Uchwała Nr 237.XXXVIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
 

58.

Uchwała Nr 238.XXXIX.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 lipca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
 

59.

Uchwała Nr 239.XL.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

60.

Uchwała Nr 240.XL.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

61.

Uchwała Nr 241. XL.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za I półrocze 2013 roku.

62.

Uchwała Nr 242.XL.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.

63.

Uchwała Nr 243.XL.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu oraz pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

64.

Uchwała Nr 244.XL.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
 

65.

Uchwała Nr 245.XLI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 października 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2013 roku.

66.

Uchwała Nr 246.XLI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 


zm. Uchwałą
Nr 306.L.2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku.
Nr 32.V.2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
Nr 67.X.2015 z dnia 30 czerwca 2015r.

Nr 142.XX.2016 z dnia 5 maja 2016r.

Nr 205.XXXIV.2017 z dnia 30 marca 2017r.

67.

Uchwała Nr 247.XLI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 października 2013 roku

w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku".
Załącznik do Uchwały do wglądu znajduje się w Biurze Rady.

68.

Uchwała Nr 248.XLI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
 

69.

Uchwała Nr 249.XLI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 października 2013 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2033.
 

70.

Uchwała Nr 250.XLI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 października 2013 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
 

71.

Uchwała Nr 251.XLI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 października 2013 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

72.

Uchwała Nr 252.XLII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.

traci moc Uchwała Nr 90.XV.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2011r.

73.

Uchwała Nr 253.XLII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu.

74.

Uchwała Nr 254.XLII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 października 2013 r.

zm. Uchwałą Nr 314.LV.2023 z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

traci moc Uchwała Nr 263/XLIII/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lipca 2006r zmieniona Uchwałą Nr 110.XIX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2012r.

75.

Uchwała Nr 255.XLII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.

76.

Uchwała Nr 256.XLII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
 z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.

77.

Uchwała Nr 257.XLII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
 z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

traci moc Uchwała Nr 169.XXVIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2012r.

78.

Uchwała Nr 258.XLIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą Subregionu Sierpeckiego.

załącznik do Uchwały
 

79.

Uchwała Nr 259.XLIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2013 roku.

80.

Uchwała Nr 260.XLIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013r.

81.

Uchwała Nr 261.XLIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014"

82.

Uchwała Nr 262.XLIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.

83.

Uchwała Nr 263.XLIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.

84.

Uchwała Nr 264.XLIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

85.

Uchwała Nr 265.XLIV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2013 rok.

86.

Uchwała Nr 266.XLIV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału środków PFRON, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku

87.

Uchwała Nr 267.XLIV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

88.

Uchwała Nr 268.XLIV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2013r.

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033.

zm. Uchwałę:
Nr 287.XLVI.2014 z dnia 28 lutego 2014r.
;
Nr 291.XLVII.2014 z dnia 28 marca 2014r ;
Nr 302.XLIX.2014 z dnia 28 maja 2014 r.;
Nr 311.L.2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

89.

Uchwała Nr 269.XLIV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2013r.


zm. Uchwałą:
Nr 278.XLV.2014
z dnia 31 stycznia 2014r.;

Nr 288.XLVI.2014
z dnia 28 lutego 2014r.
;
Nr 292.XLVII.2014
z dnia 28 marca 2014r.

Nr 299.XLVIII.2014
z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

90.

Uchwała Nr 270.XLIV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2013r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2033.

91.

Uchwała Nr 271.XLIV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2013r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok .

92.

Uchwała Nr 272.XLIV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2013 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-30 08:37:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-29 12:02:40
  • Liczba odsłon: 11212
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9918884]

przewiń do góry