Uchwała
Nr 222/XXXII/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 09.02.2006r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Uchwała
Nr 223/XXXII/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 09.02.2006r.

w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego.

 

Uchwała
Nr 224/XXXII/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 09.02.2006r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2005 roku.

 

Uchwała
Nr 225/XXXII/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 09.02.2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006 rok.

 

Uchwała
Nr 226/XXXIV/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 24.03.2006r.

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Uchwała
Nr 227/XXXIV/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 24.03.2006r.

w sprawie odwołania Wicestarosty Sierpeckiego.

 

Uchwała
Nr 228/XXXV/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31.03.2006r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

 

Uchwała
Nr 229/XXXV/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31.03.2006r.

w sprawie określenia zadań, na które Powiat przeznaczy środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi według algorytmu na 2006 rok.

 

Uchwała
Nr 230/XXXV/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31.03.2006r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2005.

 

Uchwała
Nr 231/XXXV/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31.03.2006r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

 

 

Uchwała Nr 232/XXXV/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 31.03.2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006 rok.

 

Uchwała Nr 233/XXXV/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 31.03.2006r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Powiatu podjętych na XXXII sesji.

 

Uchwała Nr 234/XXXV/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 31.03.2006r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

zał. Nr 2

 

Uchwała Nr 235/XXXV/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31.03.2006r.

w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego.

 

Uchwała Nr 236/XXXV/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31.03.2006r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2005 roku.

 

Uchwała
Nr 237/XXXV/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31.03.2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006 rok.

zał. Nr 3


Uchwała
Nr 238/XXXV/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31.03.2006r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.


Uchwała
Nr 239/XXXVI/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 18.04.2006r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Sierpcu.


Uchwała
Nr 240/XXXVII/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 26.04.2006r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.


Uchwała
Nr 241/XXXVII/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 26.04.2006r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych.


Uchwała
Nr 242/XXXVII/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26.04.2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006 rok.

zał. Nr 3


Uchwała
Nr 243/XXXVII/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26.04.2006r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sierpcu za 2005 rok.

 

Uchwała
Nr 244/XL/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 02.06.2006r.

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Uchwała
Nr 245/XL/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 02.06.2006r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.

 

Uchwała
Nr 246/XL/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 02.06.2006r.

w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.

 

Uchwała
Nr 247/XLI/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 10.06.2006r.

w sprawie wyboru dwóch członków Zarządu Powiatu w Sierpcu.

 

Uchwała
Nr 248/XLI/2006
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 10.06.2006r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2005r.

 

Uchwała Nr 249/XLI/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 10.06.2006r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2005.


Uchwała Nr 250/XLI/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 10.06.2006r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2005 roku.


Uchwała Nr 251/XLI/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 10.06.2006r.

w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2006 rok.


Uchwała Nr 252/XLI/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 10.06.2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006 rok.

zał. Nr 1

 

 

Uchwała Nr 253/XLI/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 10.06.2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006 rok.

zał. Nr 2

 

Uchwała Nr 254/XLI/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 10.06.2006r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla Krytej Pływalni w Sierpcu – jednostki organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego.

 

Uchwała Nr 255/XLII/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 21.06.2006r.

w sprawie uchwalenia “Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sierpeckiego umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007”.

 

Uchwała Nr 256/XLII/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 21.06.2006r.

w sprawie uchwalenia “Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu powiatu sierpeckiego w roku akademickim 2006/2007”.

 

Uchwała Nr 257/XLII/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 21.06.2006r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku krajowym na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2006 roku.

 

Uchwała Nr 258/XLIII/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.07.2006r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr 220/XXXI/05 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Sierpcu na 2006 rok.


Uchwała Nr 259/XLIII/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.07.2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006 rok.


Uchwała Nr 260/XLIII/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 24.07.2006r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.


Uchwała Nr 261/XLIII/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 24.07.2006r.

w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Powiatu.

 

Uchwała Nr 262/XLIII/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 24.07.2006r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku i Bezpieczeństwa obywateli na lata 2006-2010.

 

Uchwała Nr 263/XLIII/2006

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 24.07.2006r.


zm. Uchwałą:

Nr 110.XIX.2012 z dnia 27 stycznia 2012r.

Traci moc Uchwałą

Nr 254.XLII.2013

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Szczutowie.


Uchwała Nr 264/XLIV/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 20.10.2006r.
w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków, dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006 rok oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok.

Uchwała Nr 265/XLIV/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 20.10.2006r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2006 roku.

Uchwała Nr 266/XLIV/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 20.10.2006r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2006r.

Uchwała Nr 267/XLIV/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 20.10.2006r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2006 rok.

Uchwała Nr 268/XLIV/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 20.10.2006r.
w sprawie dokonania zmian w składzie osobowy Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Uchwała Nr 269/XLIV/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 20.10.2006
w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego w strukturę Zespołu Szkół Nr 1 im. gen.Jose de San Martin w Sierpcu.

Uchwałą Nr 270/XLIV/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 20.10.2006r.
w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Sierpcu.

zmieniona Uchwałą Nr 24.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 271/XLIV/
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 20.10.2006r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.


Uchwała Nr 272/XLIV/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 20.10.2006r.
zmieniająca Uchwałę Nr 158/XXIV/05 Rady Powiatu z dnia 23 marca 2005r. w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Uchwała Nr 273/XLIV/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 20.10.2006r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty.

Uchwała Nr 274/XLIV/2006
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 20.10.2006r.
w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu reprezentantów Powiatu Sierpeckiego w stowarzyszeniu pn. Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Nad Skrwą i Sierpienicą".

Uchwała Nr 275/XLIV/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 20.10.2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do realizacji Projektu pn. ,,Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza".

Uchwała Nr 276/XLIV/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dn. 20.10.2006r.
w sprawie zgłoszenia kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-02 14:58:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 08:27:35
  • Liczba odsłon: 4893
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9525993]

przewiń do góry