Lp

 

Treść uchwały

1.

Uchwała Nr 192.XXXI.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034

2.

Uchwała Nr 193.XXXI.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

3.

 

Uchwała Nr 194.XXXII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

4.

 

Uchwała Nr 195.XXXII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem budynku handlowo -  usługowego znajdującego się na terenie SPZZOZ w Sierpcu.

5.

 

Uchwała Nr 196.XXXII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2017 rok

6.

 

Uchwała Nr 197.XXXIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2017 roku

 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

7.

 

Uchwała Nr 198.XXXIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.

 

Traci moc Uchwała Nr 242.XL.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.

8.

 

Uchwała Nr 199.XXXIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-20134.

9.

 

Uchwała Nr 200.XXXIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

10.

 

Uchwała Nr 201.XXXIV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego

 

załącznik do uchwały jest do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu

11.

 

Uchwała Nr 202.XXXIV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2016 roku

12.

 

Uchwała Nr 203.XXXIV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016

13.

 

Uchwała Nr 204.XXXIV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego

14.

 

Uchwała Nr 205.XXXIV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

 

zmieniona Uchwałą Nr 243.XL.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku

15.

 

Uchwała Nr 206.XXXIV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku

 

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

16.

 

Uchwała Nr 207.XXXIV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku

 

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2016 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej

17.

 

Uchwała Nr 208.XXXIV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku

 

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku

 

zmieniona Uchwałą 239.XL.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku 

zmieniona Uchwałą Nr 264.XLIV.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku. 

 

 

18.

 

Uchwała Nr 209.XXXIV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034

19.

 

Uchwała Nr 210.XXXIV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

20.

 

Uchwała Nr 211.XXXIV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego

21

 

Uchwała Nr 212.XXXIV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku

 

w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością rzeczową do Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu i Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu

22

 

Uchwała Nr 213.XXXV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  w rodzinie”.

Traci moc Uchwała Nr 87/XII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

23

 

Uchwała Nr 214.XXXV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

24

 

Uchwała Nr 215.XXXV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

25

 

Uchwała Nr 216.XXXV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół drewniany św. Marcina oraz drewniana dzwonnica w m. Zawidz Kościelny.

26

 

Uchwała Nr 217.XXXV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu  za IV kwartał 2016 roku.

27

 

Uchwała Nr 218.XXXV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok.

29

 

Uchwała Nr 219.XXXV.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok.

30

Uchwała Nr 220.XXXVI.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017 roku

 

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022"

31

 

Uchwała Nr 221.XXXVI.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

32

 

Uchwała Nr 222.XXXVI.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017 roku

 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Sierpeckiego instrumentem płatniczym

33

 

Uchwała Nr 223.XXXVI.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

34

 

Uchwała Nr 224.XXXVI.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2016 

35

 

Uchwała Nr 225.XXXVI.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017 roku

 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2016

36

Uchwała Nr 226.XXXVII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 czerwca 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

37

 

Uchwała Nr 227.XXXVIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017r.

 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania   o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2017r.

38

 

Uchwała Nr 228.XXXVIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017r.

 

w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

39

Uchwała Nr 229.XXXVIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017r.
40

Uchwała Nr 230.XXXVIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017r
41

Uchwała Nr 231.XXXVIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017r

42

 

Uchwała Nr 232.XXXVIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017r

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
 
Traci moc Uchwała Nr 114.XVII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji (Dz.Urz. Woj. Maz. z dnia 11 lutego 2016r., poz. 1209).

43

 

Uchwała Nr 233.XXXVIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017r

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034

44

 

Uchwała Nr 234.XXXVIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017r

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

45

 

Uchwała Nr 235.XXXVIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017r

 

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

46

 

Uchwała Nr 236.XXXIX.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2017r

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034

47

 

Uchwała Nr 237.XXXIX.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2017r

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

48

 

Uchwała Nr 238.XXXIX.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2017r

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
 
Traci moc Uchwała Nr 114.XVII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji (Dz.Urz. Woj. Maz. z dnia 11 lutego 2016r., poz. 1209).

49.

 

Uchwała Nr 239.XL.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31  sierpnia 2017r

 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku

 

zmieniona Uchwałą Nr 264.XLIV.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku. 

50.

Uchwała Nr 240.XL.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31  sierpnia 2017r
51.

Uchwała Nr 241.XL.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31  sierpnia 2017r
52.

Uchwała Nr 242.XL.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31  sierpnia 2017r
53.

Uchwała Nr 243.XL.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31  sierpnia 2017r
 
    54.  

Uchwała Nr 244.XLI.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 września 2017r

55.

 

Uchwała Nr 245.XLI.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 września 2017r

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034

56.

 

Uchwała Nr 246.XLI.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 września 2017r

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

57.

Uchwała Nr 247.XLI.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 września 2017r
58.

Uchwała Nr 248.XLI.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 września 2017r
59.

Uchwała Nr 249.XLI.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 września 2017r
60.

Uchwała Nr 250.XLII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 września 2017r
61.

Uchwała Nr 251.XLIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017r
62.

Uchwała Nr 252.XLIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017r
63.

Uchwała Nr 253.XLIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017r
64.

Uchwała Nr 254.XLIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017r
65

Uchwała Nr 255.XLIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017r
66

Uchwała Nr 256.XLIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017
67.

Uchwała Nr 257.XLIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017
68.

Uchwała Nr 258.XLIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017
69.

Uchwała Nr 259.XLIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017
70.

Uchwała Nr 260.XLIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017

zm. Uchwałą Nr 401.LXXI.2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

 

 


Traci moc uchwała Nr 151.XXXV.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie organizacji i ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6328 z dnia 13 września 2012r.).

71.

Uchwała Nr 261.XLIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017
72.

Uchwała Nr 262.XLIII.2017

Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017
73. Uchwała Nr 263.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2017 roku 
74. Uchwała Nr 264.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2017 roku 
75. Uchwała Nr 265.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2017 roku 
 
 

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Sierpcu Nr 175.XXIX.2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

76.
Uchwała Nr 266.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2017 roku 
 
 
Traci moc Uchwała   Nr   126.XVIII.2016   Rady Powiatu w Sierpcu                 z   dnia   25 lutego   2016 r.   w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   nieruchomości   stanowiących   własność   Powiatu   Sierpeckiego położonych                  w   obrębach   Rachocin   i   Studzieniec   gm.   Sierpc
77.
Uchwała Nr 267.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2017 roku 
 
 
Traci moc Uchwała Nr 255.XLII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października     2013   roku    w      sprawie     wyrażenia    zgody    na     odstąpienie      od   obowiązku     przetargowego     trybu      zawierania   umów   najmu     na czas   określony     dłuższy    niż     3    lata    części   pomieszczeń w budynku   szkoły   na nieruchomości     oddanej      w   trwały   zarząd   Zespołowi   Szkół   Zawodowych   Nr   2   w   Sierpcu.
78.
Uchwała Nr 268.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2017 roku 
79.
Uchwała Nr 269.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2017 roku 
80.
Uchwała Nr 270.XLV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 grudnia 2017 roku

81

Uchwała Nr 271.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2017 roku

 

82 Uchwała Nr 272.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

83 Uchwała Nr 273.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku  

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2017 i 2018 rok

84 Uchwała Nr 274.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034

85 Uchwała Nr 275.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

86 Uchwała Nr 276.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku  

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków

87 Uchwała Nr 277.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034

 

Traci moc Uchwała Nr 185.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku .

88 Uchwała Nr 278.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

89 Uchwała Nr 279.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo- Ligowo”

90 Uchwała Nr 280.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gm. Szczutowo”

91 Uchwała Nr 281.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018

92 Uchwała Nr 282.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie upoważnienia w 2018 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-19 09:16:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-04 11:35:30
  • Liczba odsłon: 9613
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9918811]

przewiń do góry