Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

 

 

1.

Uchwała   Nr 270/48/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 stycznia 2008r.

w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Sierpcu o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2007r. przez biegłego rewidenta.

2.

Uchwała Nr 271/48/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia   3 stycznia 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

3.

Uchwała Nr 272/48/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 stycznia 2008r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

4.

Uchwała Nr 273/48/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 stycznia 2008r.

w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

5.

Uchwała Nr 274/49/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2008r.

w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora ZSZ Nr 2 w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej.

 

zał. nr 1

6.

Uchwała Nr 275/49/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2008r .

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

 

zał. nr 1

7.

Uchwała Nr 276/49/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2008r.

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

8.

Uchwała Nr 277/49/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. zakupu tablic rejestracyjnych.

9.

Uchwała Nr 278/49/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2008r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Powiatu w Sierpcu na 2008r.

 

 

 

10.

Uchwała Nr 279/50/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2008r.

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Sierpeckiego w drodze bezprzetargowej.

11.

Uchwała Nr 280/50/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnienia “Agricola Sierpcensis-Terrae Filius”.

12.

Uchwała Nr 281/50/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2008r.

zmieniająca uchwałę Nr 713/72/2005 Zarządu Powiatu z dnia 14.02.2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Sierpcu.

13.

Uchwała Nr 282/50/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2008r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.

14.

Uchwała Nr 283/50/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Adaptacja poddasza budynku b.Internatu ZS Nr 1 w Sierpcu na cele użytkowe – etap II.

15.

Uchwała Nr 284/50/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2008r.

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 6.1.2. “Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

16.

Uchwała Nr 285/50/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2008r.

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3. “Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

17.

Uchwała Nr 286/51/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie odwołania Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

18.

Uchwała Nr 287/51/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.

19.

Uchwała Nr 288/52/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2008r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSZ Nr 2 w Sierpcu.

20.

Uchwała Nr 289/52/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2008r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008r. zadań publicznych Powiatu przez organizacje pozarządowe.

21.

Uchwała Nr 290/52/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2008r.

zmieniająca uchwałę Zarządu w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

22.

Uchwała Nr 291/52/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2007r.

23.

Uchwała Nr 292/52/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 5150000euro na wykonanie przebudowy elewacji połączonej z wymianą stolarki okiennej i termoizolacją budynku hali sportowej przy LO im. mjra H.Sucharskiego.

24.

Uchwała Nr 293/52/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 5150000 euro na wykonanie modernizacji dachu i docieplenie budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10.

25.

Uchwała Nr 294/52/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Mochowo.

 

 

26.

Uchwała Nr 295/53/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dozorowanie bazy Zarządu Dróg Powiatowych     w Sierpcu

27.

Uchwała Nr 296/53/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw do samochodów i sprzętu w Zarządzie Dróg Powiatowych.

28.

Uchwała Nr 297/53/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2008r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Krytej Pływalni w Sierpcu.

 

zał. nr 1

 

29.

Uchwała Nr 298/53/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2008r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2008

30.

Uchwała Nr 299/53/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2008r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Krytej Pływalni w Sierpcu

31.

Uchwała Nr 300/53/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2008r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

32.

Uchwała Nr 301/53/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.

33.

Uchwała Nr 302/54/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2008r.

w sprawie wystąpienia do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku z wnioskiem o ustosunkowanie się do kandydatury na stanowisko dyrektora ZSZ Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

34.

Uchwała Nr 303/54/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

35.

Uchwała Nr 304/55/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2008r.

w sprawie zawarcia aneksu do umowy użytkowania zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Sierpeckiego, a SP ZZOZ w Sierpcu

36.

Uchwała Nr 305/55/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

37.

Uchwała Nr 306/55/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sierpecki.

38.

Uchwała Nr 307/55/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2008r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2008.

39.

Uchwała Nr 308/55/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2008r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.

40.

Uchwała Nr 309/55/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności PCPR w Sierpcu za rok 2007.

41.

Uchwała Nr 310/55/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie podziału środków PFRON, przyznanych powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 20087r.

42.

Uchwała Nr 311/55/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2008r.

w sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w roku 2008 z gminą Gozdowo

43.

Uchwała Nr 312/55/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2008r.

w sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2008r. z gminą Zawidz.

44.

Uchwała Nr 313/55/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2008r.

w sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2008r. z gminą Sierpc

45.

Uchwała Nr 314/55/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2008r.

w sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w roku 2008 z gminą   Rościszewo

46.

Uchwała Nr 315/55/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 20098r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008r.

47.

Uchwała Nr 316/55/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów, zwiększenia i dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008r., dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r. oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008r.

48.

Uchwała Nr 317/55/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dni8a 3 marca 2008r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

49.

Uchwała Nr 318/56/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 marca 2008r.

zmieniająca uchwałę Nr 316/55/08 Zarządu Powiatu z dnia 3.03.2008r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów, zwiększenia i dokonania zmian   w planie wydatków budżetu powiatu na 2008r., dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r. oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008r.

50.

Uchwała Nr 319/56/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 marca 2008r.

w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

51.

Uchwała Nr 320/57/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie bieżącego utrzymania dróg powiatowych – gruntowych przy użyciu równiarki.

52.

Uchwała Nr 321/57/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu   z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu do celów służbowych.

53.

Uchwała Nr 322/57/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2008r. z Gminą Mochowo

54.

Uchwała Nr 323/57/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie przyjęcia zasad i planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki.

55.

Uchwała Nr 324/57/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie powiatu sierpeckiego.

56.

Uchwała Nr 325/57/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów w których kształci zasadnicza szkoła zawodowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu.

57.

Uchwała Nr 326/57/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.

58.

Uchwała Nr 327/57/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu.

59.

Uchwała Nr 328/57/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych.

60.

Uchwała Nr 329/57/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki.

61.

Uchwała Nr 330/57/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sierpecki.

62.

Uchwała Nr 331/57/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynkach szpitala powiatowego w Sierpcu przy ul. Słowackiego 32.

63.

Uchwała Nr 332/57/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2007.

64.

Uchwała Nr 333/57/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008r.

 

 

65.

Uchwała Nr 334/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 3761 W II etap Białyszewo-Gozdowo

66.

Uchwała Nr 335/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup grysu bazaltowego do remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2008r.

67.

Uchwała Nr 336/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup emulsji do remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2008r.

68.

Uchwała Nr 337/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego   dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 3739W II etap Rościszewo – Jaworowo w 2008r.

69.

Uchwała Nr 338/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3755W II etap Jeżewo Krajewice Duże w 2008r.

  70.

Uchwała Nr 339/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r.

w sprawie upoważnienia kierownika PCPR w Sierpcu dot. podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.2. Rozwój, upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

71.

Uchwała Nr 340/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ogrodzenia przy LO w Sierpcu

72.

Uchwała Nr 341/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r.

w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu o zajęcie stanowiska dot. przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej SP ZZOZ w Sierpcu.

73.

Uchwała Nr 342/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r.

w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2007r.

74.

Uchwała Nr   343/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały ws. Powołania Kapituły wyróżnienia “Agricola Sierpcensis Terrae Filius”.

75.

Uchwała Nr 344/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem działalności Urzędu.

76.

Uchwała Nr 345/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r.

uchylająca uchwałę w sprawie odwołania kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

77

Uchwała Nr 346/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r.

w sprawie odwołania p.o. Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

78.

Uchwała Nr 347/59/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 kwietnia 2008r.

w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

79.

Uchwała Nr   348/60/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia   zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

80.

Uchwała Nr 349/60/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie opracowania Studium wykonalności inwestycji drogowej ze środków UE w ramach RPO na drogę powiatową Nr 3726 W Sierpc-Ligowo w 2008r.

81.

Uchwała Nr 350/60/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 kwietnia 2008r.

w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Sierpcu o zgłoszenie kandydata do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

82.

Uchwała Nr 351/60/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 kwietnia 2008r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008r.

83.

Uchwała Nr 352/60/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 kwietnia 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania p.o. Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.

 

 

    84.

Uchwała Nr 353/61/08 Zarządu Powiatu          w Sierpcu   z dnia 17 kwietnia 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego

   85.

Uchwała Nr 354/61/08 Zarządu Powiatu           w Sierpcu z dnia 17 kwietnia 2008r. z dnia 17 kwietnia 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

   86.

Uchwała Nr 355/61/08 Zarządu Powiatu            w Sierpcu z dnia 17 kwietnia 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad naliczania diet przysługujących radnym powiatu sierpeckiego.

   87.

Uchwała Nr 356/61/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 kwietnia 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa w 2008r.

   88.

Uchwała Nr 357/61/08 Zarząd Powiatu w Sierpcu z dnia 17 kwietnia 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

   89.

Uchwała Nr 358/61/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 kwietnia 2008r.

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z kierownikiem Krytej Pływalni w Sierpcu

   90.

Uchwała   Nr 358a/61/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 kwietnia 2008r.

w sprawie zawarcia porozumienia dot. współfinansowania inwestycji na ulicach powiatowych w roku 2008 z Miastem Sierpc

   91.

Uchwała Nr 359/62/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 kwietnia 2008r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

   92.

Uchwała Nr 360/63/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 kwietnia 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego

   93.

Uchwała Nr 361/64/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 maja 2008r.

zmieniająca uchwałę Nr 337/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3739W II etap Rościszewo - Jaworowo w 2008 roku.

   94.

Uchwała Nr 362/64/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 maja 2008r.

zmieniająca uchwałę nr 334/58/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 376W ii etap Białyszewo – Gozdowo w 2008r.

   95.

Uchwała Nr 363/64/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 maja 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3766W Bożewo- Głuchowo w 2008r.

   96.

Uchwała Nr 364/64/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 maja 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia   publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3729W Malanowo-Dobaczewo w 2008r.

   97.

Uchwał Nr 365/64/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 maja 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3765W Bożewo – Cieślin w 2008r.

   98.

Uchwała Nr 366/64/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 maja 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zdemontowanych przęseł ogrodzenia nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi zatrudnionym w Liceum Ogólnokształcącym im. Mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

   99.

Uchwała Nr 367/64/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 maja 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego Priorytetu IX działania 9.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

  100.

Uchwała Nr 368/64/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 maja 2008r.

w sprawie zaopiniowania projektu “Programu ochrony środowiska dla gminy Sierpc na lata 2007-2015” wraz z “Planem gospodarki odpadami dla Gminy Sierpc”.

  101.

Uchwała Nr 369/64/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 maja 2008r.

zmieniająca uchwałę nr 319/56/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 marca 2008r. w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

  102.

Uchwała Nr 370/64/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 maja 2008r.

zmieniającej uchwałę nr 347/59/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

  103.

Uchwała Nr 371/64/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 maja 2008

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonano zmian w planie wydatków budżetu na 2008r.

  104.

Uchwała Nr 372/64/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 maja 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego.

105.

Uchwała Nr 373/65/08Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 maja 2008r.

w  sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej

106.

Uchwała Nr 374/65/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 maja 2008r.

w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Technikum Nr 2 w Studzieńcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej.

107.

Uchwała Nr 375/65/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 maja 2008r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związnych z prowadzeniem Krytej Pływalni w Sierpcu

108.

Uchwała Nr 376/65/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 maja 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego uzupełniającego dotyczącego zakupu tablic rejestracyjnych

109.

Uchwałą Nr 377/65/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 maja 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projketu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

110.

Uchwała Nr 378/65/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 maja 2008r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok.

  111.

  Uchwała Nr 379/66/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 czerwca 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.  

  112

  Uchwałą Nr 380/66/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 czerwca 2008r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do konkursuna stanowisko dyrektora Technikum Nr 2 w Studzieńcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej

  113

  Uchwała Nr 381/66/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 czerwca 2008r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej.

  114

  Uchwała Nr 382/66/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 czerwca 2008r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu sierpeckiego za I półrocze roku budżetowego.

 

 

115

Uchwała Nr 383/66/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 czerwca 2008r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok dokonania zmiam w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa w 2008 roku.

116

Uchwała Nr 384/66/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 czerwca 2008r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku krajowym na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku.

117

Uchwałą Nr 385/66/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 czerwca 2008r.

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

118

Uchwała Nr 386/66/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 czerwca 2008r.

W sprawie wydania opinii do wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o uzyskanie “Decyzji o ustalenie lokalizacji drogi” dla inwestycji “Rozbudowy drogi krajowej nr 10 na odcinku od km 380 + 278,50 do km 384+529,50” zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.).

119

Uchwałą Nr 387/66/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 czerwca 2008r.

W sprawie wydania opinii do wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o uzyskanie “Decyzji o ustalenie lokalizacji drogi” dla inwestycji “Rozbudowy drogi krajowej nr 10 na odcinku od km 399+307,00 do km 400 + 186,00” zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. ( Dz. U. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.)

120

Uchwała Nr 388/66/2008 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 czerwca 2008r.

W sprawie wydania opinii do wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o uzyskanie “Decyzji o ustalenie lokalizacji drogi” dla inwestycji “Rozbudowy elementów drogi krajowej nr 10 obejmująca”:

 

121

Uchwała Nr 389/67/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu  z dnia  9 czerwca 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2007 rok.

122

Uchwała Nr 390/67/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2007r.

123

Uchwała Nr 391/67/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2007 roku.

124

Uchwała Nr 392/67/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2008r.

125

Uchwała Nr 393/67/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody SPZZOZ w Sierpcu na przyjęcie darowizny od Narodowego Funduszu Zdrowia w 2007r. darowizny w postaci 2 pomp infuzyjnych.

   

 

 
 
 
 
 
 

126

Uchwała Nr 394/67/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia              9 czerwca 2008r.

W sprawie wyrażenia zgody SPZZOZ w Sierpcu na przyjęcie darowizny od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w 2008 darowizny w postaci 2 pomp infuzyjnych

127

Uchwała Nr 395/67/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia                9 czerwca 2008r.

W sprawie wyrażenia zgody SPZZOZ-owi w Sierpcu na przyjęcie darowizny od Pana Huberta Szczepka darowizny w postaci sprzętu światłowodowego.

128

Uchwała Nr 396/67/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia               9 czerwca 2008r.

W sprawie wyrażenia zgody SPZZOZ-owi w Sierpcu na przyjęcie darowizny od Fundacji Polsat w Warszawie darowizny w postaci Kardiomonitora oraz Holtera EKG.

129

Uchwała Nr 397/67/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia               9 czerwca 2008r.

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zmówienia publicznego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Goleszyn, Dziembakowo, Borkowo, Zgagowo nr 3742 W na działkach o nr 21/1 255 obręb Borkowo Wielkie Gmina Sierpc od 0+000 do 0+988, 31 km – I etap w 2008 roku.

130

Uchwała Nr 398/67/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia               9 czerwca 2008r.

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

131

Uchwała Nr 399/67/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia               9 czerwca 2008r.

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum Nr 2 w Studzieńcu

132

Uchwała Nr 400/67/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia               9 czerwca 2008r.

W sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Krytej Pływalni w Sierpcu.

133

Uchwał Nr 401/68/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2008r.

zmieniająca uchwałę nr 347/59/08 Zarządu Powiatu  z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

134

Uchwała Nr 402/68/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2008r .

zmieniająca uchwałę nr319/56/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 marca 2008 w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

135

Uchwała Nr 403/68/08 Zarząd Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Sierpecki projektu "Bliżej Europy" na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


136

Uchwałą Nr 404/68/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2008r.


 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na udział Powiatu Sierpeckiego jako partnera w projekcie “Nowi nauczyciele zawodu w Powiecie Sierpeckim” zgłaszanego przez Wyższą Szkołę Społeczno - Ekonomiczną w Warszawie na konkurs ofert ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu 3.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

137


Uchwał Nr 405/68/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2008r.

 

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej skorygowanego Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2007-2013

 


138


Uchwała Nr 406/68/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2008r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3714 W Studzieniec – Rydzewo na działce o nr 90 obręb Studzieniec – I etap w 2008 roku.

 

139

Uchwała Nr 407/68/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2008r .

 

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

 

140

Uchwała Nr 408/68/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2008r.

 

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 158/XXIV/2005 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2005r. w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych .

 

141

Uchwała Nr 409/68/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2008r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji “Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego”.

 


142

Uchwał Nr 410/68/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2008

 

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.

 

 

 

143

Uchwała Nr 411/68/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2008r.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania mian w planie dochodów związnych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa w 2008 roku

144

Uchwała Nr 412/68/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2008 roku

W sprawie zawarcia aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Zarządem Powiatu w Sierpcu w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw paszportowych

145

Uchwała Nr 413/68/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2008 roku.

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok

146

Uchwała Nr 414/69/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2008 roku

 

W sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu .

147

Uchwała Nr 415/69/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2008 roku

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Technikum Nr 2 w Studzieńcu

148

Uchwała Nr 416/69/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2008 roku .

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały określającej zasady zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

149

Uchwałą Nr 417/69/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2008 roku

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej obrębu Gorzeń gm. Szczutowo

150

Uchwała Nr 418/69/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie wydania opinii do wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o uzyskanie “Decyzji o ustalenie lokalizacji drogi “ dla inwestycji

“ Rozbudowy drogi krajowej nr 10 na odcinku od km 388+676,55 do km 392+395,50 i od km 393+275,00 do km 394+317,50” zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dn. 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z poźn.zm.) .

 

151

Uchwała Nr 419/69/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2008 roku

Zmieniająca uchwałę Nr 411/68/08 Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2008 w sprawie wniesienia pod obrady Rady projektu uchwały w sprawie zweiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok dokonaia zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej które podlegają odporowadzeniu do budżetu państwa w 2008 roku

152

Uchwał Nr 420/69/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czewrwca 2008 roku

W sprawie sfinansowania zabiegów leczniczych wyjazdu na zabiegi lecznicze członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Mazowiecki Koło Powiatowe "Nadzieja" w Sierpcu


153

Uchwała Nr 421/72/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lipca 2008 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok .

154

Uchwała Nr 422/72/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lipca 2008 roku

w sprawie zakwalifikowania wychowanki rodziny zastępczej do mieszkania chronionego


155

Uchwała Nr 423/72/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lipca 2008 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Technikum Nr 2 w Studzieńcu do realizacji projektu "Bliżej Europy" składanego przez Powiat Sierpecki na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdfrażania Programów Unijnych

156

Uchwała Nt 424/72/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lipca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup znaków drogowych

157

Uchwała Nr 425/72/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lipca 2008 roku

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Technikum Nr 2 w Studzieńcu


158


Uchwała Nr 426/72/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lipca 2008 roku

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Technikum Nr 2 w Studzieńcu

159

Uchwała Nr 427/72/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lipca 2008 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu

160

Uchwała Nr 428/72/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lipca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budwlane związane z zadaniem pn "Adaptacja poddasza budynku b. internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu ul. Armii Krajowej 8a i 8b na cele użytkowe - etap II

161

Uchwała Nr 429/72/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lipca 2008 roku

w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo na lata 2008-2015 wraz z aktualizacją "Planem gospodarki odpadami dla Gminy Gozdowo".

162

Uchwała Nr 430/74/08 Zarządu Powiatu w Siepcu z dnia 29 lipca 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.

163

Uchwała Nr 431/74/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2008 roku

w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu Sierpeckiego

164

  Uchwała Nr 432/74/08      Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2008 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu dotyczącego zaciągniecie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

165

Uchwała Nr 433/74/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2008 r .

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 93/XII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok

166

Uchwała Nr 434/74/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2008 roku

zmieniająca uchwałę Nr 319/56/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu.

167

Uchwała Nr 435/74/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2008 roku.

zmieniająca uchwałę Nr 347/59/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 kwietnia 2008 r w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu

168

Uchwała Nr 436/75/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2008 roku

w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu Sierpeckiego.

169

Uchwała Nr 437/75/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. ustalenia najniższego wynagodzenia w I - ej kategorii zaszeregowania i określenia wartości jednego punktu w złotych dla PCPR jednostki organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego.

170

Uchwała Nr 438/75/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zmiany uchwały Nr 120/XVII/08 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

171

Uchwała Nr 439/75/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2008 roku .

w sprawie wyrazenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na drogi powiatowe nr 3766W Bożewo- Głuchowo oraz nr 3717 W Gójsk - Mościska w 2008 roku

172

Uchwała Nr 440/75/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy chodników i wjazdów w ciągu uilic powiatowych nr 3771 W Konstytucji 3-go Maja oraz nr 3772 W Traugutta w Sierpcu w 2008 roku

173

Uchwała Nr 441/75/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na drogę powiatową nr 3759 W Szumanie - Bielsk w 2008 roku

174

Uchwała Nr 442/75/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w umowie ORS 3441/4/08 z dnia 28 marca 2008 roku

175

Uchwała Nr 443/75/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 5 150 000 euro na roboty budowlane pn. termomodernizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu ul. Armii Krajowej 8a i 8b.

176

Uchwała Nr 444/76/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2008 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budzetu na 2008 rok

177

Uchwała Nr 445/76/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2008 roku

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008 roku

178

Uchwała Nr 446/76/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.

179

Uchwała Nr 447/76/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2008 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

180

Uchwała Nr 448/77/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

181

Uchwała Nr 449/78/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

182

Uchwałą Nr 450/78/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 wrzesnia 2008 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Sierpcu

183

Uchwałą Nr 451/78/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2008 roku

184

Uchwała Nr 452/78/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu

 

 

 
 
 
 
 
 

185

Uchwała Nr 453/78/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 września 2008 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do skałdu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu

186

Uchwała Nr 454/78/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 wrzesnia 2008 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia .

187

Uchwała Nr 455/78/08 Zarządu Powiatu w  Sierpcu dnia  4 wrzesnia 2008 roku

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dodatkowy zakup paliw do samochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierp cu.

188

Uchwała Nr 456/79/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 wrzesnia 2008 roku

W sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu

189

Uchwała Nr 457/79/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 września 2008 roku

W sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

190

Uchwałą Nr 458/79/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 września 2008 roku

W sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.

191

Uchwałą Nr 459/80/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 września 2008 roku

zmieniająca uchwał nr 440/75/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy chodników i wjazdów w ciągu ulic powiatowych nr 3771 W Kostytucji 3-go Maja oraz nr 3772 W Traugutta w Sierpcu w 2008 roku

192

Uchwała Nr 460/80/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 września 2008 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 roku

193

Uchwałą Nr 461/80/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 września 2008 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

194

Uchwała Nr 462/81/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 września 2008 roku

w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu do przyjęcia dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

195

Uchwała Nr 463/81/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 września 2008 roku

w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu do przyjęcia dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

196

Uchwała Nr 464/81/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 września 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie ORS 3431/3/08 z dnia 11 marca 2008 roku

197

Uchwałą Nr 465/81/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 września 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w umowie ORS.3431/7A/08 z dnia 28 lipca 2008 roku

198

Uchwałą Nr 466/81/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 września 2008 roku

wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu

199

Uchwała Nr 467/81/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 września 2008 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu na obsługę budżetu powiatu

200

Uchwała Nr 468/82/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 września 2008 roku

w sprawie zatrudnienia na stanowisku Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

201

Uchwała Nr 469/83/08 Zarządu Powiatu w  Sierpcu z dnia   8 października 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku

202

Uchwała Nr 470/83/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 października 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009

203

Uchwała Nr 471/83/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 października 2008 roku

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi dot. oczyszczania dróg powiatowych ze śniegu i lodu w sezonie zimowym 2008/2009

204

Uchwała Nr 472/83/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania map do celów projektowych na drogę powiatową nr 3735W Piaski - Gozdowo W 2008 r

205

Uchwała Nr 473/83/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 apździernika 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uhwały dot. najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorzadowych zatrudnionych w Powiatowym Zespole Jednostek Budżetowych w Sierpcu - jednostki organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego.

206

Uchwała Nr 474/83/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 października 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu

207

Uchwała Nr 475/83/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 października 2008 roku

w sparwie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok

208

Uchwała Nr 476/83/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 października 2008 roku

wnosząca pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budzetu powiatu na 2008 rok dokonania zmian w planie finansowym budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok

209

Uchwała Nr 477/83/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 października 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniajacej uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia skorygowanego Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2007/2013

210

Uchwałą Nr 478/83/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 października 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniajacej uchwałę Rady Powiatu Sierpeckiego w sprawie powołania kapituły wyróżnienia "Adricola Sierpcenis - Terae "

211

Uchwała Nr 479/83/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 października 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kostzach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2008 roku

212

Uchwała Nr 480/83/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 października 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ w Sierpcu

213

Uchwała Nr 481/83/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 października 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

214

Uchwała Nr 482/83/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3766W Bożewo- Głuchowo w m. Głuchowo w 2008 roku

215

Uchwała Nr 483/84/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu Sierpeckiego

216

Uchwała Nr 484/84/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3741W Lelice-Rogienice-Grąbiec - Rzeszotary - Zawady

217

Uchwała Nr 485/84/08 Zarządu Powiatu w Sieprcu z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk

218

Uchwała Nr 486/85/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 października 2008 roku

zmieniająca uchwałę Nr 476/83/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 października 2008 roku wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Zaspbem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok

219

Uchwała Nr 487/86/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 3706 W Września-Puszcza granica województwa

220

Uchwała Nr 488/86/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamówienia dotyczącego budowy chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3742 W Goleszyn - Dziembakowo - Zgagowo w m. Borkowo Wielkie

 
 
 
 
 
 

221

Uchwała Nr 489/86/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok

222

Uchwała Nr 490/87/08 Zarządu Powiatu w Sieprpcu z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały wniesionego przez grupę radnych dot. poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu

223

Uchwała Nr 491/87/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2008 roku

wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu

224

Uchwała Nr 492/88/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówień publicznych dot. dostaw oleju opałowego i zakup oleju napędowego do Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2009 rok.

225

Uchwała Nr 493/88/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na dostawy podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie


226

Uchwała Nr 494/88/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dodatkowe roboty budowlane związane z zadaniem pn. Termomodernizacja budynku b. internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu ul. Armii Krajowej 8a i 8b.

227

Uchwała Nr 495/88/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro na roboty budowlane pn. Adaptacja pokoju na łazienkę w Internacie ZS Nr 1 w Sierpcu

228

Uchwała Nr 496/88/08 Zarząd Powiatu w Sierpcu z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie nabycia mienia Skarbu Państwa

229

Uchwała 497/88/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok

230

Uchwała Nr 498/90/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3759 W Szumanie - Bielsk

231

Uchwała Nr 499/91/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie rozwiązania rezerwy celowej w budżecie powiatu na 2008 roku

232

Uchwała Nr 500/91/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok

233

Uchwała Nr 501/91/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok

234

Uchwała Nr 502/91/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu w Sierpcu na 2009 rok

235

Uchwała Nr 503/92/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2009".

236

Uchwała Nr 504/92/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie SP ZZOZ w Sierpcu do Burmistrza Miasta Sierpca z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

237

Uchwała Nr 505/92/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia  3 grudnia 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu zmiany uchwały dotyczącej delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa

238

Uchwała Nr 506/92/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2008 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok.

239

Uchwała Nr 507/93/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu 17 grudnia 2008 roku

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok

240

Uchwała Nr 508/93/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2008 roku  

wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zwiększenia dochodów

241

Uchwała Nr 509/93/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmian w  Statucie SP ZZOZ w Sierpcu

242

Uchwała Nr 510/93/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ za III kwartał 2008 roku

243

Uchwała Nr 511/93/08 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-16 12:11:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:46:29
  • Liczba odsłon: 10919
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9583022]

przewiń do góry