L.P.

 

 

NUMER CHWAŁY

 

TREŚĆ UCHWAŁY

1.   Uchwała Nr 1.1.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 listopada 2018r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
2.   Uchwała Nr 2.1.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 listopada 2018r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Sierpeckiego w zakresie dotyczącym funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
3.   Uchwała Nr 3.2.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2019r.
4.   Uchwała Nr 4.2.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia  28 listopada 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r.
5.   Uchwała Nr 5.3.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do programu Erasmus+
6.   Uchwała Nr 6.3.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
7.   Uchwała Nr 7.3.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
8.   Uchwała Nr 8.3.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2018r.
w sprawie wyboru ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2019r.
9.   Uchwała Nr 9.4.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2018r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
10.   Uchwała Nr 10.4.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2019-2023.
11.   Uchwała  Nr 11.4.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim.
12.   Uchwała Nr 12.4.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
13.   Uchwała Nr 13.4.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2018r.
14.   Uchwała Nr 14.4.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zmniejszenia o 39 liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących działalność leczniczą - Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla Samodzielnego publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego - z liczby 173 łóżek do 134 łóżek.
15.   Uchwała Nr 15.4.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019".
16.   Uchwała Nr 16.4.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia przez Gminę Zawidz zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły ponadpodstawowej - Branżowej Szkoły I Stopnia w Zawidzu Kościelnym.
17.   Uchwała Nr 17.5.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2019 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
18.   Uchwała Nr 18.5.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
19.   Uchwała Nr 19.5.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
20.   Uchwała Nr 20.5.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
21.   Uchwała Nr 21.5.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
22.   Uchwała Nr 22.5.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2018r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
23.   Uchwała Nr 23.5.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
24.   Uchwała Nr 24.5.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.
25.   Uchwała Nr 25.6.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
26.   Uchwała Nr 26.6.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji [projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)2014-2020".
27.   Uchwała Nr 27.6.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
       
       
       
       
       
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-04 15:21:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:50:49
  • Liczba odsłon: 5273
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9919202]

przewiń do góry