Lp

Nr uchwały

Treść uchwały

1

Uchwała Nr 560.104.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 stycznia 2013 roku

W sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

2

Uchwała Nr 561.105.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2013 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

3

Uchwała Nr 562.105.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2013 roku

W sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2012 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń oraz średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

4

Uchwała Nr 563.105.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2013 roku

W sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2012

5

Uchwała Nr 564.105.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2013 roku

W sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2013

6

Uchwała Nr 565.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

7

Uchwała Nr 566.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum pod nazwą Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 7

8

Uchwała Nr 567.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji

9

Uchwała Nr 568.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2012 rok

10

Uchwała Nr 569.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc

11

Uchwała Nr 570.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu „raportu z wykonania Programu ochrony środowiska za lata 2010-2011 z uwzględnieniem 2012 roku”

12

Uchwała Nr 571.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie przyjęcia planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

13

Uchwała Nr 572.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

14

Uchwała Nr 573.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu w Sierpcu o uchwalenie regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Sierpcu

15

Uchwała Nr 574.107.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

Zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

16

Uchwała Nr 575.107.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 stycznia 2013 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2023

17

Uchwała Nr 576.107.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 stycznia 2013 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

18

Uchwała Nr 577.107.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 stycznia 2013 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Pana Edwarda Wielgóckiego – Kapelmistrza Młodzieżowej orkiestry Dętej OSP w Gozdowie

19

Uchwała Nr 578.107.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 stycznia 2013 roku

W sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie

20

Uchwała Nr 579.107.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 stycznia 2013 roku

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000 euro na wykonanie zadania pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej Nr 4 w Sierpcu ul. Armii Krajowej 1

21

Uchwała Nr 580.108.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2013 roku

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000 euro na wykonanie zadania pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 1

22

Uchwała Nr 581.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

23

Uchwała Nr 582.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

24.

Uchwała Nr 583.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu

25.

Uchwała Nr 584.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Studzieńcu

26

Uchwała Nr 585.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe

27

Uchwała Nr 586.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania PUP w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za II półrocze 2012 roku

28. Uchwała Nr 587.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej z przekwalifikowaniem na kategorię drogi gminnej odcinka ciągu drogowego nr 2707C Chlebowo- Karnkowo- Chodorążek- Wioska od km 0+000 do km 7+818 o łącznej długości 7,818 km na terenie gm. Lipno powiat lipnowski
29 Uchwała Nr 588.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dozorowanie bazy zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu w latach 2013-2016
30 Uchwała Nr 589.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w 2013 roku
31 Uchwała Nr 590.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w 2013 roku

32

Uchwała Nr 591.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku
 
33 Uchwała Nr 592.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

Uchylona
Uchwałą Nr 973.183.2014 z dnia 17 października 2014r.
w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie
 
34 Uchwała Nr 593.110.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu
35 Uchwała Nr 594.110.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2013 roku rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2023
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2023

Uchwała do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Sierpcu pok. 107
36 Uchwała Nr 595.110.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku
37 Uchwała Nr 596.110.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego patronatem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
38 Uchwała Nr 597.110.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego w celu reprezentacji Powiatu Sierpeckiego - w sprawie przed Sądem rejonowym w Płocku Wydział Cywilny IX Zamiejscowy w Sierpcu syng akt I Ns 338/12
39 Decyzja o przekazaniu w trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Szczutowie zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 168/7 o pow. 0,0216 ha
40 Decyzja o przekazaniu w trwały zarząd Powiatowemu Domowi Dzieci w Szczutowie zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 168/8 o pow. 0,3327 ha
41 Decyzja o przekazaniu w trwały zarząd w udziałach wynoszących po 1/2 części Domowi Pomocy Społecznej w Szczutowie oraz Powiatowemu Domowi Dzieci w Szczutowie nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 168/6 o pow. 0,0257 ha.
42 Uchwała Nr 598.110.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla SPZZOZ w Sierpcu
43 Uchwała Nr 599.110.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
44 Uchwała Nr 600.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
45 Uchwała Nr 601.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe

46


Uchwała Nr 602.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego w celu reprezentacji Powiatu Sierpeckiego w sprawie przed Sądem rejonowym w Płocku Wydział Cywilny IX Zamiejscowy w Sierpcu47


Uchwała Nr 603.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo-Września na odcinku ok. 1000 mb48


Uchwała Nr 604.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3715W Ligowo-Mochowo na odcinku ok. 1 000 mb49


Uchwała Nr 605.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo-Dąbkowa-Szczechowo na odcinku ok. 650 mb50


Uchwała Nr 606.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3717W Gójsk-Mościska-droga 10 na odcinku ok. 700 mb51


Uchwała Nr 607.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo-Mieszczk na odcinku ok. 2000 mb52


Uchwała Nr 608.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo-Lisice na odcinku ok. 900 mb53


Uchwała Nr 609.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2013

54


Uchwała Nr 610.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
55 U chwała Nr 611.112.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie rokowań po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
56. Uchwała Nr 612.112.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2012.
57. Uchwała Nr 613.112.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 mar ca 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Progno zy Finansowej na lata 2013-2023.
58. Uchwała Nr 614.112.2013
Zarzą du Powiatu w Sierpc u
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

59.

Uchwała Nr 615.112.2013

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

60. Uchwała Nr 616.112.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sucharskiego w Sierpcu.
61. Uchwała Nr 617.112.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia opinii do aktualizacji nr4 do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego.
62. Uchwała Nr 618.112.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektor ó w i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na wynajem na okres 3 lat części pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej .
63. Decyzja
z dnia 21 marca 2013 roku
o przekazaniu w trwały zarząd powiatowej jednostce organizacyjnej - ZDP w Sierpcu nieruchomoś ć stanowiąc a własność Powiatu Sierpeckiego będąca drogą publiczną - powiatową Nr 0712W Rościszewo - Września oraz Nr 3738W Ro ściszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie na terenie gminy Rościszewo.
64 Decyzja
z dnia 21 marca 2013 roku
o przekazaniu w trwały zarząd powiatowej jednostce organizacyjnej - ZDP w Sierpcu nieruchomoś ć stanowiącą własność Powiatu Sierpeckiego będącą drogą publiczną- powiatową NR 3738W Rościszewo - Kosemin - Ża bowo - Szumanie oraz Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrod y oraz Nr 3759 W Szumanie - Bielsk na terenie gminy Zawidz
65. Uchwala Nr 619.113.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu.

Sprawozdanie do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Sierpcu, pok. 107
66. Uchwała Nr 620.113.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
67. Uchwała N r 621.113.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie utworzenia klasy sportowej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
68. Uchwała Nr 622.11 4 .2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3765W Bożewo - Cieślin.
69. Uchwała Nr 623.114.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej N r 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w m. Gozdowo.
7 0. Uchwała Nr 624.114.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3719W (Czumsk Duży) - gr. województwa droga (Gójsk - Szczutowo) na odcinku 500mb.
71. U chwała Nr 625.115.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 kwietnia 2013 r oku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
72. Uchwała Nr 626.115.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 kwietnia 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnia Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-202 3.
73. Uchwała Nr 627.115.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Zakup tablic rejestracyjnych oraz kasacje tablic wycofanych z eksploatacji dla potrzeb Starostwa Powiatowego.
7 4. Uchwała Nr 62 8.116.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2012 roku.
75. Uchwała Nr 62 9 .116.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2012 rok.
76. Uchwała Nr 6 30.116.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zatwierdzeni a Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2012 rok.
 
77. Uchwała Nr 6 31.116.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu Sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
78. Uchwała Nr 6 32.116.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2013.
79. Uchwała Nr 6 33.116.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie likwidacji Uzu pełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych , wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im . gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
80. Uchwała Nr 6 3 4 .116.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Ra dy Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół N r 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
81. Uchwała Nr 6 3 5 .116.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w S Sierpcu.
82. Uchwała Nr 6 3 6 .116.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
83. Uchwała Nr 6 3 7 .116.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w chodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
84. Uchwała Nr 6 3 8 .116.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Studzieńcu.
85.
Uchwała Nr 6 3 9 .116.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2013 rok u
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
86. Decyzja
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
o przekazaniu w trwały zarz ą d zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Sierpeckiego na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wy chowawczego w Sierpcu.
87. Uchwała Nr 6 40 .11 7 .2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 8 kwietnia 2013 rok u
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 201 3.
88. Uchwała Nr 641. 118.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2012 rok.
89. Uchwała Nr 64 2 . 118.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15  maja 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów , w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
90. Uchwała Nr 64 3. 118.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15  maja 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów, w których kształci Zasadnicz a Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym O środku Szkolno Wychowawczym w Sierpcu.
91. Uchwała Nr 64 4 . 118.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15  maja 2013 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby oddziałów klas pierwszych oraz przewidywanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.
92. Uchwała Nr 64 5. 1 18.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15  maja 2013 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby oddziałów klas pierwszych oraz przewidywanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
93. Uchwała Nr 64 6 . 118.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15  maja 2013 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby oddziałów klas pierwszych oraz przewidywanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 w Liceum Ogólno kształcącym w Sierpcu.
94. Uchwała Nr 64 7 . 118.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15  maja 2013 roku
w sprawie ustalenia przewidywanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sierpcu.
95. Uchwała Nr 64 8. 118.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15  maja 2013 roku
w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
96. Uchwała Nr 64 9 . 118.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15  maja 2013 roku
w sprawie powołania Zespołu do monitorowania działań w ramach Strategii Rozwoju w Powiecie Sierpeckim.
97 . Uchwała Nr 6 50. 118.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15  maja 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwał y w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2013 -2018.
98. Uchwał a Nr 651.1 19.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 maja 2013 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Sierpeckiego.
99. Uchwała Nr 652.119.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 maja 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego w ramach projektów: ,,Praca trzeba działać a nie czekać" oraz ,,Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie 7.4 PO KL.
100. Uchwałą Nr 653.119.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 15 maja 2013 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3765 W Bożewo - Cieślin.
101. Uchwała Nr 654.119.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 maja 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego przez Powiat Sierpecki.
102. Uchwała Nr 655.119. 2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 maja 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnia Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2028.
103. Uchwała Nr 656.119.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 maja 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego.
104. Uchwała Nr 657.120.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.
105. Uchwała Nr 658.120.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.
106. Uchwała Nr 659.120.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji na jednego ucznia dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w których nie jest realizowany obowiązek nauki lub obowiązek szkolny w 2013 roku.
107. Uchwała Nr 660.120.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwał ę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
108. Uchwała Nr 661.120.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie okre ś lenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sierpeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenie stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych
109. Uchwała Nr 662.121.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług rehabilitacyjnych psycho - ruchowej na rzecz uczestników projektów: ,,Praca - trzeba działać a nie czekać", ,,Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie" 7.4 PO KL oraz ,,Z Wami dla Was" 7.1.2. PO KL.
110. Uchwała Nr 663.121.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na realizację szkoleń zawodowo - edukacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych w ramach projektów ,,PRACA - trzeba działać a nie czekać oraz ,,Asystent Osoby Niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie".
111. Uchwała Nr 664.121.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na realizację szkoleń zawodowo edukacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych w ramach projektu ,,Z Wami dla Was" 7.1.2 PO KL.
112. Uchwała Nr 665.121.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawi wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego przez Powiat Sierpecki.
113. Uchwała Nr 666.121.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia ,,Agricola Sierpcensis - Terrae Filius".


114

Uchwała Nr 667.122.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 28 maja 2013 r.
 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego
115 Uchwała Nr 668.123.2013 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2023
116 Uchwała Nr 669.123.2013 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
117 Uchwała Nr 670.123.2013 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego w latach 2013-2015
118 Uchwała Nr 671.123.2013 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu
119 Uchwała Nr 672.123.2013 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo- Finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2013 rok
120 Uchwała Nr 673.123.2013 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2013 rok
121 Uchwała Nr 674.124.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu
122 Uchwała Nr 675.124.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu
123 Uchwała Nr 676.124.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu
124 Decyzja z dnia 19 czerwca 2013 roku orzekająca o przekazaniu trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi tj. Krytą Pływalnią w Sierpcu a liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu
125 Uchwała Nr 677.125.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc oraz zakup na rzecz Powiatu Sierpeckiego nieruchomości położonej w m. Sierpc

 
126 Uchwała Nr 678.125.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu oraz pomieszczeń w budynku na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu
127 Uchwała Nr 679.125.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony dłuższy nić 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu
128 Uchwała Nr 680.125.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2013 roku
 
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd ZSZ Nr 2 w Sierpcu
129 Uchwała Nr 681.125.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu
130 Uchwała Nr 682.125.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokali mieszkalnych w budynku na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu
131
Uchwała Nr
683.125.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody  na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - osiek - Włostybory (Koziebrody) o długości 6.709 mb
132 Uchwała Nr 684.125.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3703W Dworcowa w m. Sierpc
133 Uchwała Nr 685.125.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
134 Uchwała Nr 686.125.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
135 Uchwała Nr 687.125.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego
136 Uchwała Nr 688.125.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ w Sierpcu.
137 Uchwała Nr 689.125.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych ( wkładu własnego) na realizację projektu pn. "Przebudowa rozbudowa i remont (modernizacja) oddziału rehabilitacyjnego wraz z przyległą klatką schodową w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych w budynku szpitala
 
138 Uchwała Nr 690.126.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wynajem na okres 3 lat pomieszczeń - gabinetu laryngologicznego
139 Uchwała Nr 691.126.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu
140 Uchwała Nr 692.126.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły i internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu
141 Uchwała Nr 693.126.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia  publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Włostybory (Koziebrody) o długości 6 709 mb
142 Uchwała Nr 694.126.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie kontroli wydatków ze środków publicznych w podległych jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych
143 Uchwała Nr 695.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Laseckiej nauczyciela ubiegającego o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
144 Uchwała Nr 696.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anity Pacholec nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
145 Uchwała Nr 697.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Edyty Chrapkowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
146 Uchwała Nr 698.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Krymki  nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
147 Uchwała Nr 699.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Iwony Bielickiej  nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
148 Uchwała Nr 700.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Huberta Rudowskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
149 Uchwała Nr 701.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Kaczyńskiej  nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
150 Uchwała Nr 702.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Daniela Staniszewskiego  nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
151 Uchwała Nr 703.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Lewandowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
152 Uchwała Nr 704.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Wiesława Marca nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
153 Uchwała Nr 705.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Dariusza Borkowskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
154 Uchwała Nr 706.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Renner nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
155 Uchwała Nr 707.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Mańkowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
156 Uchwała Nr 708.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za I półrocze 2013 roku
157 Uchwała Nr 709.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drze z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego
158 Uchwała Nr 710.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
159 Uchwała Nr 711.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu oraz pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd CKP w Sierpcu
160 Uchwała Nr 712.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu oraz pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd CKP w Sierpcu
161 Uchwała Nr 713.127.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3741W Lelice- Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady gm. Gozdowo
162 Uchwała Nr 714.128.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Lewandowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
163 Uchwała Nr 715.128.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Wiesława Marca nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
164 Uchwała Nr 716.128.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Agnieszki Renner nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
165 Uchwała Nr 717.128.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lipca 2013 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2033
166 Uchwała Nr 718.128.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu
167 Uchwała Nr 719.128.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora OPP w Sierpcu
168 Uchwała Nr 720.128.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu
169 Uchwała Nr 721.128.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu
170 Uchwała Nr 722.128.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu
171 Uchwała Nr 723.129.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
172 Uchwała Nr 724.130.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
173 Decyzja z dnia 19 sierpnia 2013 roku orzekająca o przekazaniu na rzecz ZS Nr 1 w Sierpcu nieruchomości będącej w trwałym zarządzie LO w Sierpcu
174 Uchwała Nr 725.132.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu
175 Uchwała Nr 726.132.2013 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół zawodowych Nr 2 w Sierpcu
176 Uchwała Nr 727.132.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem ZSZ Nr 2 w Sierpcu
177 Uchwała Nr 728.132.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu
178 Uchwała Nr 729.132.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu
179 Uchwała Nr 730.132.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu
180 Uchwała Nr 731.132.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
181 Uchwała Nr 732.132.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu raportu z postępów w realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim w roku szkolnym 2012/2013

do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu
182 Uchwała Nr 733.132.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu
183 Uchwała
Nr 734.132.2013 Zarządu Powiatu
w Sierpcu z dnia
21 sierpnia 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu do Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu
184. Uchwała Nr 735.132.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
185. Uchwała
Nr 736.132.2013 Zarządu Powiatu
w Sierpcu z dnia
21 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej z mazowiecką Agencją Energetyczną Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie
186.
Uchwała
Nr 737.132.2013 Zarządu Powiatu
w Sierpcu z dnia
21 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w m. Gozdowo
187.
Uchwała
Nr 738.132.2013 Zarządu Powiatu
w Sierpcu z dnia
21 sierpnia 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
188.
Uchwała
Nr 739.133.2013 Zarządu Powiatu
w Sierpcu z dnia
30 sierpnia 2013 roku
w sprawie przedstawienia informacji wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2013 roku

niniejsze sprawozdanie do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu pok. 107
189. Uchwała
Nr 740.134.2013
Zarządu Powiatu
w Sierpcu z dnia
4 września 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2013 roku.
190. Uchwała
Nr 741.134.2013
Zarządu Powiatu
w Sierpcu z dnia
4 września 2013roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ w Sierpcu
191. Uchwała
Nr 742.134.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia
4 września 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku".

niniejszy Program do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu pok. 107
192 Uchwała Nr 743.135.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2013 roku w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc
193 Uchwała Nr 744.135.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej przetargu ustnego nieograniczonego do sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc
194 Uchwała Nr 745.135.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienie publicznego na dostawę zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego "
195 Uchwała Nr 746.135.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
196 Uchwała Nr 747.136.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 września 2013 roku
 
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie
197 Uchwała Nr 748.136.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku p.o. Dyrektora Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie
198 Uchwała Nr 749.137.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2013 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie
199 Uchwała Nr 750.138.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie przyjęcia Deklaracji Legionowskiej Związku Powiatów Polskich ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego na wielu płaszczyznach działania
200 Uchwała Nr 751.138.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do rady Powiatu o podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu
201 Uchwała Nr 752.138.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2033
202 Uchwała Nr 753.138.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
203 Uchwała Nr754.138.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów
204 Uchwała Nr 755.139.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2013 roku w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014"
205 Uchwała Nr 756.139.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego
206 Uchwała Nr 757.139.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2013 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie
207 Uchwała Nr 758.140.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2013 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2014

zmieniona Uchwałą Nr 848.162.2014 z dnia 20 marca 2014 roku
208 Uchwała Nr 759.140.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2013 roku w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
209 Uchwała Nr 760.140.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 października 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
210 Uchwała Nr 761.140.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 granica woj- Sierpc- granica woj w miejscowości Mochowo Parcele, Mochowo , Mochowo Nowe od km 100+652
211 Uchwała Nr 762.141.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 października 2013 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2012/2013

do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Sierpcu pok.107
212 Uchwała Nr 763.141.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu
213 Uchwała Nr 764.141.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu
214 Uchwała Nr 765.141.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
215 Uchwała Nr 766.141.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu
216 Uchwała  Nr 767. 141.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 października 2013 roku

Traci moc Uchwałą
Nr 623.117.2017
z dnia 23 listopada 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas określony dłuższy niż 3 lara części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi szkół Nr 2 w Sierpcu

 
217 Uchwała Nr 768.141.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc
218 Uchwała Nr 769.141.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
219 Uchwała  Nr 770.141.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 200.000 euro na wykonanie usługi pn. Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu i na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów
220 Uchwała Nr 771.142.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu Oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2014 rok środków finansowych na prace budowlane w ramach ratowania wzgórza Loret
221 Uchwała Nr 772.142.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wynajem na okres 3 lat Gabinetu dermatologicznego wraz z poczekalnią
222 Uchwała Nr 773.142.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wynajem na okres do 3 lat powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu
223 Uchwała Nr 774.142.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2
224 Uchwała Nr 775.142.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres 2 lat
225 Postanowienie z dnia 31 października 2013 roku w sprawie uzgodnienia przedłożonego projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w granicach administracyjnych sołectwa Studzieniec w gminie Sierpc" w zakresie zadań samorządowych.
226 Uchwała Nr 776.143.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014"
227 Uchwała Nr 777.143.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie
228 Uchwała Nr 778.143.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu
229 Uchwała Nr 779.143.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu
230 Uchwała Nr 780.143.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego w 2013 roku
231 Uchwała Nr 781.143.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033

do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Sierpcu pok. 107
232 Uchwała Nr 782.144.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie
233 Uchwała Nr 783.144.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych                  z prowadzeniem Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie
234 Uchwała Nr 784.145.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 listopada 2013 roku uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie
235 Uchwała Nr 785.145.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie
236 Uchwała Nr 786.146.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2013 roku
237 Uchwała Nr 787.146.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
238 Uchwała Nr 788.146.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategi Przewidywania i zarządzania Zmianą Gospodarczą Subregionu Sierpeckiego

do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Sierpcu pok. 107
239 Uchwała Nr 789.146.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres 2 lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc
240 Uchwała Nr 790.146.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustanego nieograniczonego do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc
241 Uchwała Nr 791.146.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku
242 Uchwała Nr 792.146.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
243 Uchwała Nr793.146.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu ciężarowego marki daewoo Lanos Nr rej WSE W862 będącego na wyposażeniu CKP w Sierpcu
244 Uchwała Nr 794.147.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku
245 Uchwała Nr 795.148.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ za 2013 rok
246 Uchwała Nr 796.148.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku
247 Uchwała Nr 797.148.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
248 Uchwała Nr 798.148.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza CO na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego będącej w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Sierpcu
249 Uchwała Nr 799.148.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżetu Powiatu Sierpeckiego w 2013 roku
250 Uchwała Nr 800.149.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletniej Prognozy Finansowe Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2033
251 Uchwała Nr 801.149.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
252 Uchwała Nr 802.149.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego które nie wygasają z upływem 2013 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków
253 Uchwała Nr 803.149.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2014 rok
254 Uchwała Nr 804.150.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego w 2013 roku
     
     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-08 14:34:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:47:43
  • Liczba odsłon: 13110
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8526343]

przewiń do góry