L.p

NUMER UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY

1.

Nr 763.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym sprawozdań, informacji i innych dokumentów, dotyczących realizacji zadań pomocy społecznej i pieczy zastępczej zamieszczanych w systemie CAS (Centralnej Aplikacji Statystycznej)

2.

Nr 764.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sierpeckiego związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
3. Nr 765.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1.2023 do Umowy Nr l/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu 31.07.2020 r. 
4. Nr 766.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadanie pn. „Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej, wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz przeliczenie baz BDOT500, GESUT i BDSOG na obszarze powiatu sierpeckiego"
5. Nr 767.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego
6. Nr 768.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
7. Nr 769.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
8. Nr 770.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2023 
9. Nr 771.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny
10. Nr 772.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny
11. Nr 773.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
12. Nr 774.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 
13. Nr 775.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035
14. Nr 776.160.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. 
15. Nr 777.161.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2022 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki 
16. Nr 778.161.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2022 
17. Nr 779.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Płockim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu 
18. Nr 780.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego"

Traci moc Uchwała Nr 780.162.2023 na podstawie - Uchwała Nr 812.168.2023 z dnia 10 marca 2023r.

19. Nr 781.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2022 rok
20. Nr 782.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo
21. Nr 783.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
22. Nr 784.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu
23. Nr 785.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu
24. Nr 786.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2023

25. Nr 787.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035
26. Nr 788.162.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. 
27. Nr 789.163.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Ewy Danuty Nowakowskiej
28. Nr 790.163.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Jerzego Branta
29. Nr 791.163.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Wojciecha Szablewskiego
30. Nr 792.163.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla dr Henryka Dymek
31. Nr 793.164.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
32. Nr 794.164.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu realizowanego
w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2023/2024 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu

33. Nr 795.164.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu realizowanego
w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2023/2024 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu

34. Nr 796.164.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego w  Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu
realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2023/2024 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
35. Nr 797.164.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach
programu Erasmus+ na rok szkolny 2023/2024 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

36. Nr 798.165.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 lutego 2023 r.

sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2022r.

37. Nr 799.165.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Miastem Płock w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu

traci moc Uchwała Nr 799.165.2023 z dnia 10 lutego 2023r. na podstawie Uchwały Nr 803.166.2023 z dnia 17 lutego 2023r.

38. Nr 800.165.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do programu Erasmus+

39. Nr 801.165.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 lutego 2023 r.
zmieniająca Uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. 
40. Nr 802.166.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Płockim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu
41. Nr 803.166.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Gminą Miastem Płock w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu
42. Nr 804.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach za 2022 r

43. Nr 805.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

44. Nr 806.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2022 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej

45. Nr 807.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

46. Nr 808.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

47. Nr 809.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

48. Nr 810.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035
49. Nr 811.167.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
50. Nr 812.168.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych
na terenie Powiatu Sierpeckiego”.

51. Nr 813.168.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi
i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2022".

52. Nr 814.168.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2023

53. Nr 815.168.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do konkursu na dofinansowanie projektu pt. "Czyste powietrze, woda i gleba – wszystko zależy od nas" realizowanego w ramach programu Erasmus+ w konkursie AKCJA KA 220-SCH – Partnerstwa współpracy w sektorze Edukacja Szkolna oraz upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

54. Nr 816.168.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały dotyczącej przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego do 2030 roku''.

55. Nr 817.168.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

56. Nr 818.169.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zaopiniowania reorganizacji liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego

57. Nr 819.169.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

58. Nr 820.169.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2021 r. do kwietnia 2023 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

59. Nr 821.169.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie uchylenia projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035
60. Nr 822.169.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie uchylenia projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023r.
61. Nr 823.169.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035

62. Nr 824.169.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

63. Nr 825.170.2023 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo -Zgagowo

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tomaszewska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-17 09:53:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Tomaszewska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-28 14:12:19
  • Liczba odsłon: 1694
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7571121]

przewiń do góry