L.p

NUMER UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY

     
1.

Nr 581.117.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2022r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu ,,Senior+"" w Szczutowie.
2. Nr 582.117.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu pracy Komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie w 2022r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego".
3. Nr 583.117.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Nr 584.117.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Nr 585.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Stanisława Lewandowskiego.
6. Nr 586.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego"  dla Wiesława Andrzeja Czarcińskiego.
7. Nr 587.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 1.2022 do umowy Nr 1/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu 31.07.2020r.
8. Nr 588.118.2022 zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2021r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
9. Nr 589.119.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat Sierpecki.
10. Nr 590.119.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2022.
11. Nr 591.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przyjęcia Planu pracy zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2022.
12. Nr 592.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
13. Nr 593.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji w wpłat do budżetu.
14. Nr 594.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
15. Nr 595.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
16. Nr 596.119.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 26 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
17. Nr 597.119.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
18.  Nr 598.120.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2021r.
19. Nr 599.120.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 2021r.
20. Nr 600.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lipnowskim regulującego wykonywanie przez Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Skępem usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo - wychowawczych na rzecz mieszkańców powiatu sierpeckiego.
21. Nr 601.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2021 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
22. Nr 602.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2022/2023 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
23. Nr 603.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2022/2023 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr w Sierpcu.
24. Nr 604.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w roku 2022 i 2023 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego i SPZZOZ w Sierpcu.
25. Nr 605.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
26. Nr 606.121.2022  Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
27. Nr 607.122.2022 Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w naborze wniosków o udzielenie grantu i jego realizacji w ramach projektu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. ,,Dostępny samorząd - granty".
28. Nr 608.122.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie do udziału w naborze wniosków o udzielenie grantu i jego realizacji w ramach projektu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. ,,Dostępny samorząd - granty".
29. Nr 609.122.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa (Skępe).
30. Nr 610.122.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu.
31. Nr 611.122.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Utworzenie Izby Przyjęć Covid wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formie ,,Zaprojektuj i Wybuduj".
32. Nr 612.123.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022r.
33. Nr 613.123.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach za 2021r.
34. Nr 614.123.20222 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2022r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez Organizacje pozarządowe w roku 2022.
35. Nr 615.123.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2022r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji w latach 2020-2021 ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023".
36. Nr 616.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata pomieszczeń hali sportowej na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół nr 1 w Sierpcu.
37. Nr 617.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony cie dłużej niż 3 lata pomieszczeń hali sportowej na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół nr 1 w Sierpcu.
38. Nr 618.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sierpcu.
39. Nr 619.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia pomieszczeń na mieszkania chronione.
40. Nr 620.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2021".
41. Nr 621.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
42. Nr 622.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
43. Nr 623.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2021r.
44. Nr 624.125.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2022r.. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
45. Nr 625.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września i nr 3711W Stopin-Września.
46. Nr 626.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo.
47. Nr 627.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3726W Sierpc - Ligowo i 3724W Żochowo - Gójsk.
48. Nr 628.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3757W Majki Duże - droga 10.
49. Nr 629.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
50. Nr 630.128.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
51. Nr 631.128.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022rok.
52. Nr 632.129.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe).
53. Nr 633.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
54. Nr 634.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Wymiana szafek w szatniach Krytej Pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta".
55. Nr 635.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025.
56. Nr 636.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
57. Nr 637.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie przedłożenia radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej.
58. Nr 638.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2021r.
59. Nr 639.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
60. Nr 640.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu
61. Nr 641.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
62. Nr 642.131.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
63. Nr 643.131.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
64. Nr 644.131.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu na okres 3 lat.
65. Nr 645.132.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 maja 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zobowiązania z tytułu zwrotu poniesionej przez Powiat Sierpecki opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.
66. Nr 646.132.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 maja 2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
67. Nr 647.132.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 maja 2022r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Sierpeckiego Raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego w 2021r.
68. Nr 648.132.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 maja 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
69. Nr 649.132.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 maja 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
70. Nr 650.132.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 maja 2022r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2021r.
71. Nr 651.133.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2022r. w sprawie przeznaczenia pomieszczeń na mieszkanie interwencyjne Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sierpcu.
72. Nr 652.133.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi.
73. Nr 653.133.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań we współpracy ze Szkołą Języków Obcych GLOSSAw Krakowie zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do programu Erasmus+ w konkursie 2022/2023 w AKCJI KA122 ,,Krótkoterminowe zagraniczne wyjazdy nauczycieli i kadry szkolnej w celach edukacyjnych" w sektorze Mobilność edukacyjna.
74. Nr 654.133.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych przy budynku LO im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu polegającą na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych.
75. Nr 655.133.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
76. Nr 656.134.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
77. Nr 657.134.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Ochotniczych Starzy Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.
78. Nr 658.134.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
79. Nr 659.134.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady  Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2021 rok.
80. Nr 660.134.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2021r.
81. Nr 661.134.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaopiniowania reorganizacji liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - Księga rejestrowa nr 0000000008233 prowadzona dla Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego.
82. Nr 662.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
83. Nr 663.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
84. Nr 664.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sierpeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2022-2025.
85. Nr 665.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
86. Nr 666.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
87. Nr 667.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
88. Nr 668.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2022r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

zmieniona uchwałą Nr Nr 1054.213.2024 z dnia 7 lutego 2024r.

Traci moc na podstawie Uchwały Nr 14.2.2024 z dnia 21 maja 2024r.

89. Nr 669.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
90. Nr 670.137.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego w Sierpcu".
91. Nr 671.138.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie I półrocza 2022r.
92. Nr 672. 138.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
93. Nr 673.138.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
94. Nr 674.138.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
95. Nr 675.138.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 lipca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
96. Nr 676.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu: ,,Samodzielność - Aktywność - Mobilność. Dostępne mieszkanie.
97. Nr 677.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji programu ,,Samodzielność- Aktywność - Mobilność". Dostępne mieszkanie.
98. Nr 678.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu: ,,Samodzielność - Aktywność - Mobilność". Mieszkanie dla absolwenta.
99. Nr 679.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji programu: ,,Samodzielność - Aktywność - Mobilność". Mieszkanie dla absolwenta.
100. Nr 680.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022r.
101. Nr 681.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą mazowieckim na dopłatę do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
102. Nr 682.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
103. Nr 683.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
104. Nr 684.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.
105. Nr 685.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeprowadzenie szlaku ,,VeloMazowia", Rowerowego Szlaku Mazowsza przez drogi powiatowe na terenie powiatu sierpeckiego.
106.. Nr 686.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 370422W ul. Długosza Jana kategorii drogi gminnej poprzez wyłącznie z użytkowania jako drogi publicznej.
107. Nr 687.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 370461W ul. Malinowa kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
108. Nr 688.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu we współpracy ze Szkołą Języków Obcych GLOSSA w Krakowie do programu Erasmus w konkursie AKCJA KA 122 ,,Krótkoterminowe zagraniczne wyjazdy nauczycieli i kadry szkolnej w celach edukacyjnych" w sektorze Mobilność edukacyjna oraz upoważnienie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
109. Nr 689.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Sierpecki do Konkursu Grantowego ,,Cyfrowy Powiat" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
110. Nr 690.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy świadczenia usług transportu zbiorowego.
111. Nr 691.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o naborze  wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu sierpeckiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
112. Nr 692.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
113. Nr 693.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
114. Nr 694.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu sierpeckiego na 2022 r.
115. 695.141.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu".
116. 696.141.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
117. Nr 697.141.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2022 roku.
118. Nr 698.142.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo.
119. Nr 699.142.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 września 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
120. Nr 700.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
121. Nr 701.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023".
122. Nr 702.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie odstąpienia od opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
123. Nr 703.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji społecznych i badania spójności projektu Strategii Rozwoju Powiatu ma lata 2021-2027.
124. Nr 704.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w dotyczącej Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2021-2027.
125. Nr 705.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu sierpeckiego dla ochotniczych straży pożarnych.
126. Nr 706.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
127. Nr 707.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r.  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Ryszarda Wiśniewskiego.
128. 708.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.

Autopoprawka do Uchwały Nr 708.143.2022 z dnia 23 września 2022r.

129. Nr 709.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawi uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

Autopoprawka do Uchwały Nr 709.143.2022 z dnia 23 września 2022 r.

130. Nr 710.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek zz 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.
131. Nr 711.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie oceny skutków ugody z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
132. Nr 712.144.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022r. w sprawie udzielenia dotacji jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.
133. Nr 713.144.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
134. Nr 714.144.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
135. Nr 715.145.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2022r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 20218/2022.
136. Nr 716.145.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu za rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 z postępów realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020/2024.
137. Nr 717.145.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2023 r.
138. Nr 718.145.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
139. Nr 719.145.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2022r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
140. Nr 720.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia , Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2023".
141. Nr 721.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 r.
142. Nr 722.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
143. Nr 723.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do Partnerstwa ,,Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka".
144. Nr 724.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Lipnowskiemu organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej P-7 Tłuchowo - Lipno przez Skępe.
145. Nr 725.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2023 roku.
146. Nr 726.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyłonienia wykonawcy na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych na terenie Powiatu Sierpeckiego.
147. Nr 727.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
148 Nr 728.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
149 Nr 729.149.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zarządzenia kontroli przez Radę i zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2022 r.
150. Nr 730.150.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

zm. Uchwała Nr 743.154.2022 z dnia 1 grudnia 2022r.

151. Nr 731.150.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 października 2022r. w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
152.

Nr 732.151.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia  7 listopada 2022r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2023 roku
153. Nr 733.151.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2.2022 do Umowy Nr l/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu 31.07.2020 r
154. Nr 734.151.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2022 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie III kwartałów 2022 r.
155. Nr 735.151.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II na okres od l lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku
156. Nr 736.151.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia kary porządkowej dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu
157. Nr 737.151.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
158. Nr 738.152.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035

159. Nr 739.152.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.

160. Nr 740.152.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.

161. Nr 741.153.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.
162. Nr 742.153.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr l i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w 2023 r."
163. Nr 743.154.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

164. Nr 744.154.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Programu kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

165. Nr 745.154.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3.2022 do Umowy Nr 1/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa, zawartej w dniu 31.07.2020 r.

166. Nr 746.154.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. dostawa paliw płynnych na rok 2023 do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego

167. Nr 747.154.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2023 roku

168. Nr 748.154.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022 - 2035 
169. Nr 749.154.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
170. Nr 750.155.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035
171. Nr 751.155.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
172. Nr 752.155.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie
173. Nr 753.155.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego 
174. Nr 754.157.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2023 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty
175. Nr 755.157.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 
176. Nr 756.157.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
177. Nr 757.157.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2022. roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków 
178. Nr 758.157.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na łata 2023-2035 wraz z autopoprawką

uchylona Uchwałą Nr 760.158.2022 z dn. 27 grudnia 2022r.

179. Nr 759.157.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. wraz z autopoprawką

uchylona Uchwałą Nr 760.158.2022 z dn. 27 grudnia 2022r.

180. Nr 760.158.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035 wraz z autopoprawką i uchylenia uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2023 wraz z autopoprawką
181. Nr 761.159.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035
182. Nr 762.159.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-25 11:14:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Tomaszewska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-12 12:16:13
  • Liczba odsłon: 2968
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10646615]

przewiń do góry