L.p

NUMER UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY

1.

Nr 581.117.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2022r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu ,,Senior+"" w Szczutowie.
2. Nr 582.117.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu pracy Komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie w 2022r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego".
3. Nr 583.117.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Nr 584.117.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Nr 585.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Stanisława Lewandowskiego.
6. Nr 586.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego"  dla Wiesława Andrzeja Czarcińskiego.
7. Nr 587.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 1.2022 do umowy Nr 1/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu 31.07.2020r.
8. Nr 588.118.2022 zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2021r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
9. Nr 589.119.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat Sierpecki.
10. Nr 590.119.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2022.
11. Nr 591.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przyjęcia Planu pracy zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2022.
12. Nr 592.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
13. Nr 593.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji w wpłat do budżetu.
14. Nr 594.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
15. Nr 595.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
16. Nr 596.119.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 26 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
17. Nr 597.119.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
18.  Nr 598.120.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2021r.
19. Nr 599.120.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 2021r.
20. Nr 600.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lipnowskim regulującego wykonywanie przez Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Skępem usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo - wychowawczych na rzecz mieszkańców powiatu sierpeckiego.
21. Nr 601.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2021 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
22. Nr 602.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2022/2023 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
23. Nr 603.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2022/2023 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr w Sierpcu.
24. Nr 604.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w roku 2022 i 2023 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego i SPZZOZ w Sierpcu.
25. Nr 605.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
26. Nr 606.121.2022  Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
27. Nr 607.122.2022 Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w naborze wniosków o udzielenie grantu i jego realizacji w ramach projektu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. ,,Dostępny samorząd - granty".
28. Nr 608.122.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie do udziału w naborze wniosków o udzielenie grantu i jego realizacji w ramach projektu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. ,,Dostępny samorząd - granty".
29. Nr 609.122.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa (Skępe).
30. Nr 610.122.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu.
31. Nr 611.122.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Utworzenie Izby Przyjęć Covid wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formie ,,Zaprojektuj i Wybuduj".
32. Nr 612.123.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022r.
33. Nr 613.123.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach za 2021r.
34. Nr 614.123.20222 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2022r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez Organizacje pozarządowe w roku 2022.
35. Nr 615.123.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2022r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji w latach 2020-2021 ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023".
36. Nr 616.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata pomieszczeń hali sportowej na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół nr 1 w Sierpcu.
37. Nr 617.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony cie dłużej niż 3 lata pomieszczeń hali sportowej na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół nr 1 w Sierpcu.
38. Nr 618.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sierpcu.
39. Nr 619.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia pomieszczeń na mieszkania chronione.
40. Nr 620.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2021".
41. Nr 621.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
42. Nr 622.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
43. Nr 623.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2021r.
44. Nr 624.125.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2022r.. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
45. Nr 625.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września i nr 3711W Stopin-Września.
46. Nr 626.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo.
47. Nr 627.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3726W Sierpc - Ligowo i 3724W Żochowo - Gójsk.
48. Nr 628.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3757W Majki Duże - droga 10.
49. Nr 629.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
50. Nr 630.128.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
51. Nr 631.128.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022rok.
52. Nr 632.129.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe).
     
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-25 11:14:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-22 11:06:02
  • Liczba odsłon: 290
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6255107]

przewiń do góry