L.p

NUMER UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY

     
1.

Nr 581.117.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2022r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu ,,Senior+"" w Szczutowie.
2. Nr 582.117.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu pracy Komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie w 2022r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego".
3. Nr 583.117.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Nr 584.117.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Nr 585.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Stanisława Lewandowskiego.
6. Nr 586.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego"  dla Wiesława Andrzeja Czarcińskiego.
7. Nr 587.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 1.2022 do umowy Nr 1/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu 31.07.2020r.
8. Nr 588.118.2022 zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2021r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
9. Nr 589.119.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat Sierpecki.
10. Nr 590.119.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2022.
11. Nr 591.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przyjęcia Planu pracy zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2022.
12. Nr 592.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
13. Nr 593.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji w wpłat do budżetu.
14. Nr 594.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
15. Nr 595.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
16. Nr 596.119.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 26 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
17. Nr 597.119.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
18.  Nr 598.120.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2021r.
19. Nr 599.120.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 2021r.
20. Nr 600.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lipnowskim regulującego wykonywanie przez Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Skępem usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo - wychowawczych na rzecz mieszkańców powiatu sierpeckiego.
21. Nr 601.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2021 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
22. Nr 602.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2022/2023 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
23. Nr 603.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2022/2023 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr w Sierpcu.
24. Nr 604.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w roku 2022 i 2023 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego i SPZZOZ w Sierpcu.
25. Nr 605.121.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
26. Nr 606.121.2022  Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
27. Nr 607.122.2022 Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w naborze wniosków o udzielenie grantu i jego realizacji w ramach projektu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. ,,Dostępny samorząd - granty".
28. Nr 608.122.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie do udziału w naborze wniosków o udzielenie grantu i jego realizacji w ramach projektu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. ,,Dostępny samorząd - granty".
29. Nr 609.122.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa (Skępe).
30. Nr 610.122.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu.
31. Nr 611.122.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Utworzenie Izby Przyjęć Covid wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formie ,,Zaprojektuj i Wybuduj".
32. Nr 612.123.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022r.
33. Nr 613.123.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach za 2021r.
34. Nr 614.123.20222 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2022r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez Organizacje pozarządowe w roku 2022.
35. Nr 615.123.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2022r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji w latach 2020-2021 ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023".
36. Nr 616.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata pomieszczeń hali sportowej na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół nr 1 w Sierpcu.
37. Nr 617.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony cie dłużej niż 3 lata pomieszczeń hali sportowej na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół nr 1 w Sierpcu.
38. Nr 618.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sierpcu.
39. Nr 619.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia pomieszczeń na mieszkania chronione.
40. Nr 620.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2021".
41. Nr 621.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
42. Nr 622.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
43. Nr 623.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2021r.
44. Nr 624.125.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2022r.. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
45. Nr 625.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września i nr 3711W Stopin-Września.
46. Nr 626.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo.
47. Nr 627.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3726W Sierpc - Ligowo i 3724W Żochowo - Gójsk.
48. Nr 628.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3757W Majki Duże - droga 10.
49. Nr 629.127.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
50. Nr 630.128.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
51. Nr 631.128.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022rok.
52. Nr 632.129.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe).
53. Nr 633.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
54. Nr 634.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Wymiana szafek w szatniach Krytej Pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta".
55. Nr 635.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025.
56. Nr 636.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
57. Nr 637.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie przedłożenia radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej.
58. Nr 638.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2021r.
59. Nr 639.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
60. Nr 640.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu
61. Nr 641.130.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2022r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
62. Nr 642.131.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
63. Nr 643.131.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
64. Nr 644.131.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu na okres 3 lat.
65. Nr 645.132.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 maja 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zobowiązania z tytułu zwrotu poniesionej przez Powiat Sierpecki opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.
66. Nr 646.132.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 maja 2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
67. Nr 647.132.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 maja 2022r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Sierpeckiego Raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego w 2021r.
68. Nr 648.132.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 maja 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
69. Nr 649.132.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 maja 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
70. Nr 650.132.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 maja 2022r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2021r.
71. Nr 651.133.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2022r. w sprawie przeznaczenia pomieszczeń na mieszkanie interwencyjne Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sierpcu.
72. Nr 652.133.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi.
73. Nr 653.133.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań we współpracy ze Szkołą Języków Obcych GLOSSAw Krakowie zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do programu Erasmus+ w konkursie 2022/2023 w AKCJI KA122 ,,Krótkoterminowe zagraniczne wyjazdy nauczycieli i kadry szkolnej w celach edukacyjnych" w sektorze Mobilność edukacyjna.
74. Nr 654.133.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych przy budynku LO im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu polegającą na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych.
75. Nr 655.133.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
76. Nr 656.134.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
77. Nr 657.134.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Ochotniczych Starzy Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.
78. Nr 658.134.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
79. Nr 659.134.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady  Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2021 rok.
80. Nr 660.134.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2021r.
81. Nr 661.134.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaopiniowania reorganizacji liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - Księga rejestrowa nr 0000000008233 prowadzona dla Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego.
82. Nr 662.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
83. Nr 663.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
84. Nr 664.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sierpeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2022-2025.
85. Nr 665.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
86. Nr 666.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
87. Nr 667.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
88. Nr 668.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
89. Nr 669.135.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
90. Nr 670.137.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego w Sierpcu".
91. Nr 671.138.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie I półrocza 2022r.
92. Nr 672. 138.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
93. Nr 673.138.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
94. Nr 674.138.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
95. Nr 675.138.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 lipca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
96. Nr 676.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu: ,,Samodzielność - Aktywność - Mobilność. Dostępne mieszkanie.
97. Nr 677.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji programu ,,Samodzielność- Aktywność - Mobilność". Dostępne mieszkanie.
98. Nr 678.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu: ,,Samodzielność - Aktywność - Mobilność". Mieszkanie dla absolwenta.
99. Nr 679.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji programu: ,,Samodzielność - Aktywność - Mobilność". Mieszkanie dla absolwenta.
100. Nr 680.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022r.
101. Nr 681.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą mazowieckim na dopłatę do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
102. Nr 682.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
103. Nr 683.139.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
104. Nr 684.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.
105. Nr 685.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeprowadzenie szlaku ,,VeloMazowia", Rowerowego Szlaku Mazowsza przez drogi powiatowe na terenie powiatu sierpeckiego.
106.. Nr 686.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 370422W ul. Długosza Jana kategorii drogi gminnej poprzez wyłącznie z użytkowania jako drogi publicznej.
107. Nr 687.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 370461W ul. Malinowa kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
108. Nr 688.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu we współpracy ze Szkołą Języków Obcych GLOSSA w Krakowie do programu Erasmus w konkursie AKCJA KA 122 ,,Krótkoterminowe zagraniczne wyjazdy nauczycieli i kadry szkolnej w celach edukacyjnych" w sektorze Mobilność edukacyjna oraz upoważnienie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
109. Nr 689.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Sierpecki do Konkursu Grantowego ,,Cyfrowy Powiat" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
110. Nr 690.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy świadczenia usług transportu zbiorowego.
111. Nr 691.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o naborze  wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu sierpeckiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
112. Nr 692.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
113. Nr 693.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
114. Nr 694.140.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu sierpeckiego na 2022 r.
115. 695.141.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu".
116. 696.141.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
117. Nr 697.141.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2022 roku.
118. Nr 698.142.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo.
119. Nr 699.142.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 września 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
120. Nr 700.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
121. Nr 701.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023".
122. Nr 702.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie odstąpienia od opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
123. Nr 703.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji społecznych i badania spójności projektu Strategii Rozwoju Powiatu ma lata 2021-2027.
124. Nr 704.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w dotyczącej Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2021-2027.
125. Nr 705.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu sierpeckiego dla ochotniczych straży pożarnych.
126. Nr 706.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
127. Nr 707.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r.  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Ryszarda Wiśniewskiego.
128. 708.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.

Autopoprawka do Uchwały Nr 708.143.2022 z dnia 23 września 2022r.

129. Nr 709.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawi uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

Autopoprawka do Uchwały Nr 709.143.2022 z dnia 23 września 2022 r.

130. Nr 710.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek zz 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.
131. Nr 711.143.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie oceny skutków ugody z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
132. Nr 712.144.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022r. w sprawie udzielenia dotacji jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.
133. Nr 713.144.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
134. Nr 714.144.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
135. Nr 715.145.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2022r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 20218/2022.
136. Nr 716.145.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu za rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 z postępów realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020/2024.
137. Nr 717.145.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2023 r.
138. Nr 718.145.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
139. Nr 719.145.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2022r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
140. Nr 720.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia , Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2023".
141. Nr 721.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 r.
142. Nr 722.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
143. Nr 723.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do Partnerstwa ,,Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka".
144. Nr 724.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Lipnowskiemu organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej P-7 Tłuchowo - Lipno przez Skępe.
145. Nr 725.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2023 roku.
146. Nr 726.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyłonienia wykonawcy na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych na terenie Powiatu Sierpeckiego.
147. Nr 727.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
148 Nr 728.147.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
149 Nr 729.149.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zarządzenia kontroli przez Radę i zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2022 r.
150. Nr 730.150.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
151. Nr 731.150.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 października 2022r. w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
152.

Nr 732.151.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia  7 listopada 2022r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2023 roku
153. Nr 733.151.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2.2022 do Umowy Nr l/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu 31.07.2020 r
154. Nr 734.151.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2022 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie III kwartałów 2022 r.
155. Nr 735.151.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II na okres od l lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku
156. Nr 736.151.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia kary porządkowej dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu
157. Nr 737.151.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
158. Nr 738.152.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035

159. Nr 739.152.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.

160. Nr 740.152.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.

161. Nr 741.153.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.
162. Nr 742.153.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr l i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w 2023 r."
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-25 11:14:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Tomaszewska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-21 12:43:02
  • Liczba odsłon: 878
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6954833]

przewiń do góry