L.p

NUMER UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY
1.

Nr 1025.209.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2024r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2024

2. Nr 1026.209.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie

3. Nr 1027.209.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1.2024 do Umowy Nr 1/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu 31.07.2020r.

4. Nr 1028.209.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Rościszewo gm. Rościszewo’’

5. Nr 1029.209.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037

6. Nr 1030.209.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 r.

7. Nr 1031.210.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 stycznia 2024r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu: „Opieka wytchnieniowa”

8. Nr 1032.210.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 stycznia 2024r.

w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2023 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

9. Nr 1033.210.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 stycznia 2024r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2023

10. Nr 1034.210.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 stycznia 2024r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

11. Nr 1035.210.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 stycznia 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia po umowie zawartej na czas oznaczony wynoszący 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu

12. Nr 1036.210.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 stycznia 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu

13. Nr 1037.210.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 stycznia 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu

14. Nr 1038.210.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 stycznia 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny

15. Nr 1039.210.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 stycznia 2024r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2024

16. Nr 1040.210.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 stycznia 2024r.

w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

17. Nr 1041.210.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 stycznia 2024r.

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

18. Nr 1042.210.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 stycznia 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2024

19. Nr 1043.211.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 stycznia 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych: nr 2709W Szczutowo – Blino – Białasy – Troska i 3710W Łukomie – Białasy

zmieniona uchwałą Nr 1069.215.2024 z dni 22 lutego 2024r.

20. Nr 1044.211.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 stycznia 2024r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za cały rok 2023

21. Nr 1045.211.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 stycznia 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2024

22. Nr 1046.212.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

23. Nr 1047.212.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037

24. Nr 1048.213.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Sierpeckiego

25. Nr 1049.213.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Sierpeckiego

zmieniona uchwałą Nr 1066.215.2024 z dnia 22 lutego 2024r.

26. Nr 1050.213.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie

27. Nr 1051.213.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024 – 2026

28. Nr 1052.213.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Sierpeckim na lata 2024 – 2028

29. Nr 1053.213.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2024 – 2033 cz.II

30. Nr 1054.213.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2024r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

31. Nr 1055.213.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im gen. Jose de San Martin w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2024/2025 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

32.  Nr 1056.213.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2024/2025 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu

33. Nr 1057.214.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 lutego 2024r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi Maciejowi Witkowskiemu, celem reprezentowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opiekli Zdrowotnej w Sierpcu w sprawie z powództwa Pana Roberta Makówki

34. Nr 1058.214.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 lutego 2024r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Bogusławowi Dziubkowi, celem reprezentowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opiekli Zdrowotnej w Sierpcu w sprawie pozwu wniesionego przez Pana Roberta Makówkę

35. Nr 1059.214.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 lutego 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego za dzień pobytu całodobowego w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie

36. Nr 1060.214.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 lutego 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz remontu i inwestycji

37. Nr 1061.214.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 lutego 2024r.

w sprawie umorzenia w całości należności z tytułu zwrotu kosztów usunięcia z drogi, przechowywania, oszacowania oraz sprzedaży lub zniszczenia pojazdu

38. Nr 1062.214.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 lutego 2024r.

w sprawie umorzenia w całości należności z tytułu zwrotu kosztów usunięcia z drogi, przechowywania, oszacowania oraz sprzedaży lub zniszczenia pojazdu

Uchylona uchwałą Nr 1070.215.2024 z dnia 22 lutego 2024r.

39.

Nr 1063.214.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 lutego 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037

40. Nr 1064.214.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 lutego 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 r.

41. Nr 1065.215.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka” załącznik

42. Nr 1066.215.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Sierpeckiego

43. Nr 1067.215.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Kopernika w Sierpcu”

44. Nr 1068.215.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2024r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

45. Nr 1069.215.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska i 3710W Łukomie – Białasy

46. Nr 1070.215.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2024r.

w sprawie umorzenia w całości należności z tytułu zwrotu kosztów usunięcia z drogi, przechowywania, oszacowania oraz sprzedaży lub zniszczenia pojazdu

47. Nr 1071.216.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia6 marca 2024r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2023r

48. Nr 1072.216.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia6 marca 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2024 roku

49. Nr 1073.216.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia6 marca 2024r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2023 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej

50. Nr 1074.216.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 marca 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2030

51.  Nr 1075.216.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 marca 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2030

52. Nr 1076.216.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 marca 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2030

53. Nr 1077.216.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 marca 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu Programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2030

54. Nr 1078.216.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 marca 2024r.

w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2027’’

55. Nr 1079.216.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 marca 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego

56. Nr 1080.216.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 marca 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu

57. Nr 1081.217.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 marca 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego"

58. Nr 1082.217.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 marca 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 412,LXXIII.2024 w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na sfinansowanie j zakupu sprzętu medycznego oraz remontu i inwestycji

59. Nr 1083.217.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 marca 2024r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa" w ramach całodobowego pobytu

60. Nr 1084.217.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 marca 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach za 2023 r.

61. Nr 1085.217.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 marca 2024r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji w latach 2022 - 2023 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023"

62. Nr 1086.217.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 marca 2024r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2024

63. Nr 1087.217.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 marca 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024 - 2037

Autopoprawka z dnia 21 marca 2024r. 

64. Nr 1088.217.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 marca 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Autopoprawka z dnia 21 marca 2024r.

65.  Nr 1089.218.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego

66 Nr 1090.218.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku

67. Nr 1091.218.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku

68. Nr 1092.218.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie budowy mostu nr JNI 31001096 w m. Malanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo – Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego

69. Nr 1093.218.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie

70. Nr 1094.218.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór

71. Nr 1095.218.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3768W Rempin – Golejewo

72. Nr 1096.219.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2024r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Bogusławowi Dziubkowi, celem reprezentowania Powiatu Sierpeckiego w sprawie pozwu wniesionego przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie

73. Nr 1097.219.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sierpeckim

74. Nr 1098.219.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2024r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji projektu ,,Dla ciebie, dla nas – rozwój usług społecznych na Mazowszu’’

75. Nr 1099.219.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do konkursu ,,Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna’’ ogłoszonego przez Fundację EY

76. Nr 1100.219.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2024r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji konkursu ,,Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna’’ ogłoszonego przez Fundację EY

77.  Nr 1101.219.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych o wspólnot gruntowych na terenie miasta Sierpca oraz części gmin: Mochowo i Rościszewo’'

78. Nr 1102.219.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2024r.

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonania zadana pn. ,,Dostawa oleju opałowego w 2024 i 2025 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego’’ 

79. Nr 1103.219.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2024r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2023 rok

80. Nr 1104.219.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037

81. Nr 1105.220.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 kwietnia 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 r.

82. Nr 1106.220.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 kwietnia 2024r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

83. Nr 1107.221.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

84. Nr 1108.221.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2024r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2023’’

85. Nr 1109.221.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

86. Nr 1110.221.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2024r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I kwartał 2024 rok

87. Nr 1111.221.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok

88. Nr 1112.221.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2024r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2023 rok

89. Nr 1113.221.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2024r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu

90.

Nr 1114.221.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2024r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu

91. Nr 1115.221.2024
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2024r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tomaszewska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-05 12:56:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Tomaszewska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-18 12:53:44
  • Liczba odsłon: 644
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9915503]

przewiń do góry