Lp

Numer uchwały i data podjęcia

Przedmiot uchwały

1.

Uchwała Nr 681/132/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 stycznia 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2009 roku

2.

Uchwała Nr 682/132/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 stycznia 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2009 roku

3.

Uchwała Nr 683/132/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 stycznia 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2009 roku

4.

Uchwała Nr 684/133/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2010 roku

w sprawie ustalenia składu zespołu koordynującego realizację projektu pn. Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki w okresie od 1 lutego 2010 roku do dnia 31 stycznia 2011 roku w ramach konkursu 1/POKL/9.2/2009

5.

Uchwała Nr 685/133/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2010 roku

w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2009 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki

6.

Uchwała Nr 686/133/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2010 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2009

7.

Uchwała Nr 687/133/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu tablic rejestracyjnych i kasacji tablic wycofanych z eksploatacji

8.

Uchwała Nr 688/134/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Sierpcu do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2009 rok

9.

Uchwała Nr 689/134/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2010 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

10.

Uchwała Nr 690/134/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2010 roku

w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

11

Uchwała Nr 691/134/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2010 roku

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

12.

Uchwała Nr 692/134/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2010 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonania przeniesień w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych

13.

Uchwała Nr 693/134/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2010 roku

w sprawie przyjęcia planu dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

14.

Uchwała Nr 694/134/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw do samochodów i sprzętu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu

15.

Uchwała Nr 695/134/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dozorowanie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu w latach 2010- 2012

16.

Uchwała Nr 696/134/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych dot. zamówienia publicznego na wykonanie usługi - oczyszczanie dróg powiatowych ze śniegu i lodu w sezonie zimowym 2009/2010

17.

Uchwała Nr 697/135/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2010 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

18.

Uchwała Nr 698/135/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. nadania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu statutu

19.

Uchwała Nr 699/135/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2010 roku

w sprawie zakwalifikowania wychowanki rodziny zastępczej do mieszkania chronionego

20.

Uchwała Nr 700/135/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego dofinansowanego z EFES w ramach POKL 2007-2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

21

Uchwała Nr 701/135/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2010 roku

w sprawie odwołania i rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem SP ZZOZ w Sierpcu

22

Uchwała Nr 702/135/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej upoważnienia w 2010 roku Zarządu Powiatu w Sierpcu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki na konkursy ofert ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL oraz do wyrażenia w 2010 roku zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty na konkursy ofert ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL

23

Uchwała Nr 703/135/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2010 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2008/2009

24

Uchwała Nr 704/135/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 marca 2010 roku

w sprawie powołania Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

25

Uchwała Nr 705/136/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 roku

26

Uchwała Nr 706/136/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

27

Uchwała Nr 707/136/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

28

Uchwała Nr 708/136/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2009 rok

29

Uchwała Nr 709/136/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

30

Uchwała Nr 710/136/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

31

Uchwała Nr 711/137/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

32

Uchwała Nr 712/137/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

33

Uchwała Nr 713/137/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

34

Uchwała Nr 714/138/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego współfinansowanego z EFES w ramach POKL

35

Uchwała Nr 715/138/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach POKL

36

Uchwała Nr 716/138/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu

37

Uchwała Nr 717/138/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

38

Uchwała Nr 718/138/10 zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. przyjęcia aktualizacji "Programu ochrony środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2009/2012 z uwzględnieniem lat 2013 -2016" w tym Programu Gospodarki Odpadami Powiatu Sierpeckiego oraz przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu sierpeckiego w latach 2009-2032"

39

Uchwała Nr 719/138/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości powyżej 193 000 euro na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

40

Uchwała Nr 720/138/10 zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2009 rok.

41

Uchwała Nr 721/139/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 kwietnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Sierpcu i przekazania ich na Sesję Rady Powiatu w Sierpcu

42

Uchwała Nr 722/140/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów w których kształci Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sierpcu

43

Uchwała Nr 723/140/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

44

Uchwała Nr 724/140/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

45

Uchwała Nr 725/140/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie 8 oddziałów klas I w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu

46

Uchwała Nr 726/140/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na partnerstwo z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w projekcie pn. "Tworzymy Naszą Przyszłość - nowe szanse edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sierpeckiego" składanym na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

47

Uchwała 727/140/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe

48

Uchwała Nr 728/140/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie bieżącego utrzymania dróg powiatowych - gruntowych w 2010 roku przy użyciu równiarki

49

Uchwała Nr 729/140/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup pospółki do remontów dróg powiatowych gruntowych w 2010 roku

50

Uchwała Nr 730/142/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

51

Uchwała Nr 731/142/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2010 roku

zmieniająca uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

52

Uchwała Nr 732/142/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Sierpeckiego i przekazania ich na Sesję Rady.

53

Uchwała Nr 733/142/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Dysfunkcja to nie problem" składanym na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

54

Uchwała Nr 734/142/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Zielona szkoła dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu " składanym na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

55

Uchwała Nr 735/142/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Przedsiębiorczy licealiści" składanym na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

56

Uchwała Nr 736/142/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2010.

57

Uchwała Nr 737/142/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podjętej przez Radę Powiatu w Sierpcu - uchwały

58

Uchwała Nr 738/143/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie zatrudnienia na stanowisku Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

59

Uchwała Nr 739/143/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego.

60

Uchwała Nr 740/143/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu pr5ojektu uchwały w sprawie przyjęcia Harmonogramu realizacji Powiatowego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

61

Uchwała Nr 741/143/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2010 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

62

Uchwała Nr 742/143/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody SP ZZOZ w Sierpcu na przyjęcie darowizny od Fundacji Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie oraz OLIMPUS Polska Sp. z o.o.

63

Uchwała Nr 743/143/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie zaopiniowania projektu oświadczenia wniesionego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sierpcu dotyczącą podtrzymania swojego stanowiska  w zakresie bezzasadności skargi na działalność Starosty wskazanego Uchwałą Nr 250/XLIII/10 z dnia 16 marca 2010 roku

64

Uchwała Nr 744/143/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały wniesionego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sierpcu dotyczącego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu

65

Uchwała Nr 745/143/10 zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały wniesionego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sierpcu dotyczącego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu

66

Uchwała Nr 746/144/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 czerwca 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2009 roku

67

Uchwała Nr 747/144/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 czerwca 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SP ZZOZ w Sierpcu za 2009 rok.

68

Uchwała Nr 748/144/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 czerwca 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rzeczowo - finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2009 rok

69

Uchwała Nr 749/144/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 czerwca 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo - finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2010 rok.

70

Uchwała Nr 750/145/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Krytej Pływalni w Sierpcu

71

Uchwała Nr 751/145/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały wprowadzającej zmiany do Uchwały Nr 56/VII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

72

Uchwała Nr 752/145/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników mienia Powiatu Sierpeckiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Empegek" sp. z o.o. w Sierpcu

73

Uchwała Nr 753/145/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odnowienia oznakowania poziomego na drogach powiatowych w 2010 roku

74

Uchwała Nr 754/145/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3729W Malanowo - Dobaczewo do drogi (Sierpc-Ligowo) w 2010 roku

75

Uchwała Nr 755/145/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3730W Ligowo-Osiek na odcinku Osiek gr. woj. Mazowieckiego z Kujawsko-pomorskim w 2010 roku.

76

Uchwała Nr 756/145/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3720W Mochowo-Gozdowo na odcinku Mochowo- Mochowo Nowe w 2010 roku

77

Uchwała Nr 757/145/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3761W Białyszewo- Gozdowo na odcinku Gozdowo- Kowalewo do granicy Gminy Gozdowo w 2010 roku

78

Uchwała Nr 758/145/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3763W Lelice-Białuty na odcinku Gozdowo Skorupki -Lelice przez m. Białuty w 2010 roku

79

Uchwała Nr 759/145/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3741W Lelice -  Rogenice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady przy m. Rogieniczki w 2010 roku

80

Uchwała Nr 760/146/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie urlopu bezpłatnego Panu Markowi Gąsiorowskiemu - Dyrektorowi CKP w Sierpcu

81

Uchwała Nr 761/146/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

82

Uchwała Nr 762/146/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie wycofania upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z EFES w ramach POKL.

83

Uchwała Nr 763/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku

zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

84 Uchwała Nr 764/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok
85 Uchwała Nr 765/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Do tanga trzeba dwojga czyli o zasadzie równości płci" składanym na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich "Program Operacyjny Kapitał Ludzki
86 Uchwała Nr 766/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia w 2010 roku Zarządu Powiatu w Sierpcu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki na konkursy ofert ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL oraz do wyrażenia zgody w 2010 roku na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty na konkursy ofert ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL.
87 Uchwała Nr 767/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora CKP w Sierpcu
88 Uchwała Nr 768/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
89 Uchwała Nr 769/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2010 roku.
90 Uchwałą Nr 770/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk na odcinku od Sułocina do przejazdu PKP linii Sierpc- Toruń w 2010 roku
91 Uchwała Nr 771/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3761W Białyszewo - Gozdowo na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do granicy gminy Sierpc i Gozdowo przez m. Dębowo w 2010 roku
92 Uchwała Nr 772/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszwo -Kosemin -Żabowo - Szumanie na odcinku przez m. Chwały w 2010 roku
93 Uchwałą Nr 773/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3736W Sierpc-Dąbrówki -Kuski  na odcinku od drogi powiatowej nr 3737W przez m. Śniedzanowo w 2010 roku
94 Uchwałą Nr 774/147/10 zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo - Łukomie w m. Rościszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 541
95 Uchwałą Nr 775/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3717W Gójsk - Mościska droga nr 10 w m. Mościska na odcinku od istniejącego asfaltu w kierunku drogi nr 10 w 2010 roku
96 Uchwała Nr 776/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy chodników i wjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3718 W Gójsk - Szczutowo oraz drogi powiatowej nr 3702w St. Kol. Szczutowo droga nr 560 wm. Szczutowo na odcinku od drogi nr 560 do cmentarza strona prawa w 2010 roku
97 Uchwała Nr 777/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy chodników i wjazdów w ciągu ulicy powiatowej nr 3770W Wojska Polskiego oraz ulicy powiatowej nr 3771W Konstytucji 3-go Maja w m. Sierpc w 2010 roku
98 Uchwałą Nr 778/147/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3756W Słupia - Schabajewo przez Makomazy w 2010 roku
99 Uchwała Nr 779/148/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Starosty Sierpeckiego do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3. "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych POKL
100 Uchwała Nr 780/148/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Starosty Sierpeckiego do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z EFES w ramach POKL
101 Uchwałą Nr 781/148/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Starosty Sierpeckiego do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z EFES w ramach POKL
102 Uchwała Nr 782/148/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali na potrzeby PCPR w Sierpcu .
103 Uchwała Nr 783/148/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Sierpeckiego i przekazania ich na Sesję Rady Powiatu w Sierpcu
104 Uchwała Nr 784/149/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie zawarcia porozumienia dot. użyczenia Gminie Zawidz nieruchomości w miejscowości Słupia i Gutowo Górki pod przebudowę drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia  przez Gminę w 2010 roku
105 Uchwała Nr 785/150/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie odwołania Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu
106 Uchwała Nr 786/150/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie powołania Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu
107 Uchwała Nr 787/151/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem urzędu
108 Uchwała Nr 788/151/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych"POKL
109 Uchwała Nr 789/151/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z EFES w ramach POKL
110 Uchwała Nr 790/151/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z EFES w ramach POKL
111 Uchwała Nr 791/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu do Burmistrza Miasta Sierpca o dofinansowanie podziału nieruchomości nr 1383/2 będącego własnością Powiatu Sierpeckiego.
112 Uchwała Nr 792/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem działalności Centrum.
113 Uchwała Nr 793/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Rosińskiej nauczycielki ubiegajacej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
114 Uchwałą Nr 794/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Grzegorza Kędzierskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
115 Uchwała Nr 795/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pana Wojciecha Skorłutowskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
116 Uchwała Nr 796/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marleny Boguckiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
117 Uchwałą Nr 797/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Woźniakowskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
118 Uchwała Nr 798/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Nowakowskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
119 Uchwała Nr 799/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Kosiorek nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
120 Uchwała Nr 800/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Bartłomieja Kanty nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
121 Uchwałą Nr 801/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Sawickiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
122 Uchwałą Nr 802/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Drozda nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
123 Uchwała Nr 803/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Rzepeckiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
124 Uchwała Nr 804/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Wysockiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
125 Uchwała Nr 805/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Wiśniewskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
126 Uchwała Nr 806/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Stahlke nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
127 Uchwała Nr 807/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Wioletty Gurczyńskiej nauczycielski ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
128 Uchwała Nr 808/152/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3763W Lelice- Białuty o długości ok 2,5 km.
129 Uchwała Nr 809/105/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie wycofania upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z EFES w ramach POKL
130 Uchwała Nr 810/153/10  z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie wycofania upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" POKL
131 Uchwała Nr 811/154/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok
132 Uchwała Nr 812/154/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu dotyczącego zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku
133 Uchwała Nr 813/154/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 3736W w m.Śniedzanowo
134 Uchwała Nr 814/154/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr P3706W Września -Puszcza granica województwa gm. Rościszewo w 2010 roku
135 Uchwała Nr 815/154/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr P3722W Gójsk-Agnieszkowo - granica województwa gm.Szczutowo w 2010 roku
136 Uchwała Nr 816/155/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
137 Uchwała Nr 817/155/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Otwarte serca - przyjazny świat składanym na konkurs ofert ogłoszony przez mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz integracji"POKL
138 Uchwała Nr 818/155/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla Gminy Rościszewo na lata 2010-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" wraz z "Planem gospodarki odpadami dla Gminy Rościszewo na lata 2010-2012 z perspektywą na lata 2013-2016".
139 Uchwała Nr 819/155/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sparwie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za I półrocze
140 Uchwała Nr 820/155/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na partnerstwo z Europejskiem Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w projekcie pn. "Od dobrych praktyk - po nowoczesne zawody" skłądanym na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie aktakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL
141 Uchwała Nr 821/156/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 sierpnia 2010 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.
142 Uchwała Nr 822/157/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 roku.
143 Uchwała Nr 823/157/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem z Kierownikiem Krytej Pływalni w Sierpcu
144 Uchwała Nr 824/158/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie odwołania członków Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.
145 Uchwała Nr 825/158/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu wybranych do Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.
146 Uchwała Nr 826/158/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
147 Uchwałą Nr 827/159/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. współfinansowania przez Powiat i Gminę Zawidz inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec- Zawady.
148 Uchwała Nr 828/159/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zlece wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 3741W Lelice- Rogienice - Grąbiec - Zawady na długości ok. 0,2 km.
149 Uchwała Nr 829/159/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.
150 Uchwała Nr 830/159/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

Uchylona Uchwałą Nr 944.177.2014 z dnia 29 lipca 2014 roku
151 Uchwała Nr 831/159/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" POKL
152 Uchwała Nr 832/159/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z EFES w ramach POKL.
153 Uchwała Nr 833/159/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z EFES w ramach POKL
154 Uchwała Nr 834/159/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2010 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Kierownikiem Krytej Pływalni w Sierpcu
155 Uchwała Nr 835/159/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2010 w sprawie zatrudnienia na stanowisku pełniącego obowiązki Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.
156 Uchwała Nr 836/159/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
157 Uchwała Nr 837/160/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał rady Powiatu w Sierpcu i przekazania ich na Sesję.
158 Uchwała Nr 838/160/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2010 roku
159 Uchwała Nr 839/160/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ w Sierpcu
160 Uchwałą Nr 840/160/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 września 2010 roku w sprawie wycofania upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
161 Uchwała Nr 841/161/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 września 2010 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie powołani Kapituły wyróżnienia "Agricola Sierpcensis - Terrae Filius" oraz dokonania zmiany w "Regulaminie przyznawania wyróżnienia".
162 Uchwałą Nr 842/161/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Sierpcu  i przekazania ich na Sesję Rady Powiatu w Sierpcu.
163 Uchwałą Nr 843/161/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 września 2010 roku w sprawie zakwalifikowania wychowanki rodziny zastępczej do mieszkania chronionego.
164 Uchwała Nr 844/162/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 48450000 euro na wykonanie zadania pn. Remont dachu budynku hali warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu ul. Armii Krajowej 10
165 Uchwała Nr 845/163/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu
166 Uchwała Nr 846/164/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 października 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.
167 Uchwała Nr 847/164/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 października 2010 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok.
168 Uchwała Nr 848/164/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
169 Uchwała Nr 849/165/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 października 2010 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
170 Uchwała Nr 850/165/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego na potrzeby funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
171 Uchwała Nr 851/165/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 października 2010 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Sierpecki w latach 2011-2012 projektu konkursowego POKL 09.02.00-14-019/09 PT. "Zajęcie pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki".
172 Uchwała Nr 852/165/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki lub obowiązek szkolny w 2010 roku
173. Uchwała Nr 853/165/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup masy bitumicznej na zimno do remontów dróg powiatowych w 2010/2011 roku.
174 Uchwała Nr 854/165/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 października 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2010/2011 roku
175 Uchwała Nr 855/166/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2010 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gozdowo zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - trzyletniego liceum ogólnokształcącego o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Gozdowie.
176 Uchwała Nr 856/166/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2010 roku. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawidz zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia  publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - trzyletniego technikum o nazwie Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym.
177 Uchwała Nr 857/166/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2010 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zdań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2008/2009.
178 Uchwała Nr 858/166/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2010 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2011".
179 Uchwała Nr 859/166/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.
180 Uchwała Nr 860/166/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2010 roku. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu i przekazania na Sesję rady powiatu Sierpeckiego.
181 Uchwała Nr 861/167/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawidz zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - czteroletniego technikum o nazwie Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym.
182 Uchwała Nr 862/168/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010
183 Uchwała Nr 863/168/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu Sierpeckiego na 2010 rok.
184 Uchwała Nr 864/168/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu i przekazania n Sesję.
185 Uchwała Nr 865/169/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania powiatowego Programu ochrony środowiska za lata 2007-2008 z uwzględnieniem 2009 roku" w tym sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami i przedstawienia Radzie Powiatu.
186 Uchwała Nr 866/169/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2010 roku
187 Uchwała Nr 867/169/10 zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo- finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2010 rok
188 Uchwała Nr 868/169/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2011-2023.
189 Uchwała Nr 869/169/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2011 rok
190 Uchwała Nr 870/170/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
191 Uchwała Nr 871/170/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010
192 Uchwała Nr 872/170/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie akceptacji działań Walnego Zgromadzenia Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych dotyczących warunków kontraktowania usług medycznych w rodzaju lecznictwo szpitalne na rok 2011
193 Uchwała Nr 873/171/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 868/169/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok
194 Uchwała Nr 874/17/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 869/169/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2011 rok
     
     
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-29 09:38:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:38:28
  • Liczba odsłon: 8409
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9597289]

przewiń do góry