L.P.

NUMER

UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY

 
1. Uchwała Nr 28.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu     z dnia 11 stycznia 2019r.

 
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

zm. Uchwałą Nr 57.12.2019 z dnia 6 marca 2019r.
 
2. Uchwała Nr 29.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.  
3. Uchwała Nr 30.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  
4. Uchwała Nr 31.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego".  
5. Uchwała Nr 32.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
6. Uchwała Nr 33.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  
7. Uchwała Nr 34.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu ,,Z Ekonomikiem w szeroki świat" realizowanego w ramach programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.  
8. Uchwała Nr 35.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2019r.

Traci moc Uchwała
 Nr 458.80.2012 z dnia
 8 sierpnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

zm. Uchwałą Nr 281.45.2020 z dnia 13 marca 2020r.

zm. Uchwałą Nr 509.102.2021r. z dnia 30 sierpnia 2021r.

zm. Uchwałą Nr 722.147.2022 z dnia 20 października 2022 r.

 
9. Uchwała Nr 36.8.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 16 stycznia 2019r.
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2018r. wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.   
10. Uchwała Nr 37.8.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 stycznia 2019r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2018.  
11. Uchwała Nr 38.8.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 stycznia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2019r. do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.  
12. Uchwała Nr 39.9.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 stycznia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do projektu ,,Zagraniczna praktyka uczniów z Mechanika" realizowanego w ramach programu ,,Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.  
13. Uchwała Nr 40.10.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu pracy w Sierpcu za 2018r.  
14. Uchwała Nr 41.10.20199
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.  
15. Uchwała Nr 42.10.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pani Mirosławy Sawickiej Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność" przy SPZZOZ w Sierpcu.   
16. Uchwała Nr 43.10.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla księdza Stefana Izydora Prusińskiego Proboszcza Emeryta Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie Kościelnym.  
17. Uchwała Nr 44.10.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Dariusza Mroczkowskiego oraz Pana Jakuba Mroczkowskiego - sędziów piłki ręcznej na szczeblu centralnym.  
18. Uchwała Nr 45.10.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.  
19. Uchwała Nr 46.10.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.  
20. Uchwała Nr 47.10.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie przyjęcia Planu pracy Zarządu Powiatu na rok 2019.  
21. Uchwała Nr 48.10.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2019r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.  
22. Uchwała Nr 49.11.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.  
23. Uchwała Nr 50.11.2019
Zarządu Powiatu  w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.  
24. Uchwała Nr 51.11.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  
25. Uchwała Nr 52.11.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  
26. Uchwała Nr 53.11.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu dzieci w Szczutowie  
27. Uchwała Nr 54.11.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2018 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.  
28. Uchwała Nr 55.11.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2019  
29. Uchwała Nr 56.12.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.  
30. Uchwała Nr 57.12.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.  
31. Uchwała Nr 58.13.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019r.  
32. Uchwała Nr 59.13.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018".  
33. Uchwała Nr 60.13.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu w Sierpcu reprezentantów Powiatu Sierpeckiego w Stowarzyszeniu pn. Lokalna Organizacja turystyczna ,,Nad Skrwą i Sierpienicą".  
34. Uchwała Nr 61.13.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.  
35. Uchwała Nr 62.13.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego wyłonionemu w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2019r. do kwietnia 2021r. dla potrzeb starostwa Powiatowego w Sierpcu.  
36. Uchwała Nr 63.13.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.  
37. Uchwała Nr 64.13.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.  
38. Uchwała Nr 65.14.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie ustalenia zawodów, w którym kształci Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu.  
39. Uchwała Nr 66.14.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr  im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.  
40. Uchwała Nr 67.14.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.  
41. Uchwała Nr 68.14.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2019.  
42. Uchwała Nr 69.14.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 21018r.
w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza linii światłowodowej do budynku szkoły na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.  
43. Uchwała Nr 70.14.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza linii światłowodowej do budynku szkoły na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego będącej w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.  
44. Uchwała Nr 71.14.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za rok 2018.  
45. Uchwała Nr 72.15.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.  
46. Uchwała Nr 73.15.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu  
47. Uchwała Nr 74.15.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.  
48. Uchwała Nr 75.15.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
 z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.  
49. Uchwała Nr 76.15.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu.  
50. Uchwała Nr 77.15.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas określony nie dłuższy niż 3 lata pomieszczeń hali sportowej na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.  
51. Uchwała Nr 78.15.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lat.  
52. Uchwała Nr 79.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.  
53. Uchwała Nr 80.16.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia i przedstawienia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej.
 
 
54. Uchwała Nr 81.16.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,W rodzinie lepiej".  
55. Uchwała Nr 82.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji projektu pn. ,,W rodzinie lepiej".  
56. Uchwała Nr 83.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2018r.  
57. Uchwała Nr 84.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018r.  
58. Uchwała Nr 85.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018r.  
59. Uchwała Nr 86.16.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 20189r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018r.  
60. Uchwała Nr 87.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określonym na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

zm. Uchwała Nr 190.32.2019 z dnia 31 października 2019r.
 
61. Uchwała Nr 88.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.  
62. Uchwała Nr 89.16.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.  
63. Uchwała Nr 90.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.  
64. Uchwała Nr 91.16.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sierpc.  
65. Uchwała Nr 92.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowe Powiatu Sierpeckiego za 2018r.  
66. Uchwała Nr 93.17.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 maja 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3772W - ulica Świętokrzyska.

zm. Uchwałą Nr 116.21.2019 z dnia 27 czerwca 2019r.
 
 
67. Uchwała Nr 94.17.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 maja 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sierpeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019-2022.  
68. Uchwała Nr 95.17.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 maja 201r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu.  
69. Uchwała Nr 96.18.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 maja 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 310001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Żabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi.  
70. Uchwała Nr 97.18.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 maja 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.  
71. Uchwała Nr 98.18.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 maja 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.  
72 . Uchwała Nr 99.18.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 maja 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kierunków.  
73. Uchwała Nr 100.18.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 maja 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki.  
74. Uchwała Nr 101.18.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 maja 2019r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego Raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 208.  
75. Uchwałą Nr 102.19.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 czerwca 2019r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu.  
76. Uchwała Nr 103.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpecki  (III) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  
77. Uchwała Nr 104.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.  
78. Uchwała Nr 105.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.  
79. Uchwała Nr 106.20.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2019r.  
80. Uchwała Nr 107.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.   
81. Uchwała Nr 108.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.  
82. Uchwała Nr 109.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 2019r.  
83. Uchwała Nr 110.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu.  
84. Uchwała Nr 111.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udział Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu pn. ,,Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płock oraz powiatu sierpeckiego".  
85. Uchwała Nr 112.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego raportu z wykonania  ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022".  
86. Uchwała Nr 113.20.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.   
87. Uchwała Nr 114.20.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.  
88. Uchwała Nr 115.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Klasztorny należący do Opactwa sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720r. i dzwonnica z końca XVIIIw.  
89. Uchwała Nr 116.21.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska.    
90. Uchwała Nr 117.21.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu.  
91. Uchwała Nr 118.21.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składnika majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.  
92. Uchwała Nr 119.22.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.  
93. Uchwała Nr 120.22.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Pawlak - Kapeli nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  
94. Uchwała Nr 121.22.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Iwony Kowalczyk nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  
95. Uchwała Nr 122.22.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elwiry Rudowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  
96. Uchwała Nr 123.22.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Gen. Władysława Andersa.  
97. Uchwała Nr 124.23.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3715W Ligowo - Mochowo oraz nr 3720W Mochowo - Gozdowo, gm. Mochowo.  
98. Uchwała Nr 125.23.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór na odcinku Gorzeń - Mierzęcin, gm. Szczutowo.  
99. Uchwała Nr 126.23.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska oraz nr 3710W Łukomie - Białasy, gm. Szczutowo.  
100. Uchwała Nr 127.23.2019
 Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo - Września, gm. Rościszewo.  
101. Uchwała  Nr 128.23.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
Z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleszyn w m. Białyszewo, gm. Sierpc.  
102. Uchwała Nr 129.24.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 11 lipca 2019r.
w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.  
103. Uchwała Nr 130.24.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 11 lipca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na regulowanie przez Powiat Sierpecki w roku 2019 zobowiązań na podstawie umowy poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu.  
104. Uchwała Nr 131.24.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 lipca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony wynoszący 3 lata terenu boiska na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.  
105. Uchwała Nr 132.25.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 30 lipca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.  
106. Uchwała Nr 133.25.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 lipca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatowego zespołu Jednostek budżetowych w Sierpcu.  
107. Uchwała Nr 134.25.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 lipca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat sierpecki  
108. Uchwała Nr 135.25.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 lipca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielanie i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karty Nauczyciela.  
109. Uchwała Nr 136.25.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 lipca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do przepisów ustawy Prawo oświatowe.  
110. Uchwała Nr 137.25.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 lipca 2019r.

 
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do przepisów ustawy Prawo oświatowe.  
111. Uchwała Nr 138.25.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 lipca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.  
112. Uchwała Nr 139.26.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 sierpnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu projektu deklaracji w sprawie wyrażenia woli utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego dla osób z niepełnosprawnością ,,Centrum opiekuńczo - mieszkalne".  
113. Uchwała Nr 140.26.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 21 sierpnia 2019r.
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2019r.  
114. Uchwała Nr 141.26.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 21 sierpnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.  
115. Uchwała Nr 142.26.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 21 sierpnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.  
116. Uchwała Nr 143.27.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 sierpnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do projektu ,,SMART SCHOOLS FOR BETTER TRANSEVERAL SKILLS".  
117. Uchwała Nr 144.27.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 sierpnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.  
118. Uchwała Nr 145.27.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 sierpnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 1 im. gen Jose de San Martin w Sierpcu.  
119. Uchwała Nr 146.27.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 sierpnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.  
120. Uchwała Nr 147.27.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 sierpnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipotekę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.  
121. Uchwała Nr 148.28.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.  
122. Uchwała Nr 149.28.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo.  
123. Uchwała Nr 150.29.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 września 2019r.
w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020".  
124. Uchwała Nr 151.29.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 września 2019r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.  
125. Uchwała Nr 152.29.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu ,, Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych" oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu na dokonywanie czynności prawnych związanych z jego realizacją.  
126. Uchwała Nr 153.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy Nr ON.032.57.2017 na świadczenie w okresie kwiecień 2017 - marzec 2020 usługi usunięcia pojazdów z dróg powiatu sierpeckiego oraz przechowywania pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym za wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dnia 10.04.2017r.  
127. Uchwała Nr 154.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.  
128. Uchwała Nr 155.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.  
129. Uchwała Nr 156.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.  
130. Uchwała Nr 157.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.  
131. Uchwała Nr 158.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.  
132. Uchwała Nr 159.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.  
133. Uchwała Nr 160.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de san Martin w Sierpcu.  
134. Uchwała Nr 161.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2019r.  
135. Uchwała Nr 162.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Powiatowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.  
136. Uchwała Nr 163.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.  
137. Uchwała Nr 164.30.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.  
138. Uchwała Nr 165.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.  
139. Uchwała Nr 166.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.  
140. Uchwała Nr 167.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo).  
141. Uchwała Nr 168.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja.  
142. Uchwała Nr 169.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.  
143. Uchwała Nr 170.30.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 września 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia rady powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla gen. Władysława Andersa.  
144. Uchwała Nr 171.31.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Mazowieckim dotyczącego przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Sierpeckiego.  
145. Uchwała Nr 172.31.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   
146. Uchwała Nr 173.31.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020".  
147. Uchwała Nr 174.31.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat Sierpecki w roku szkolnym 2018/2019.  
148. Uchwała Nr 175.31.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  
149. Uchwała Nr 176.31.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.  
150. Uchwała Nr 177.31.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi samodzielnego publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem pomieszczenia - Gabinetu Laryngologicznego.  
151. Uchwała Nr 178.31.2019
Zarząd Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.

 
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.  
152. Uchwała Nr 179.31.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-3035.  
153. Uchwała Nr 180.31.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwał w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2019.  
154. Uchwała Nr 181.31.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i uczestników Działu wsparcia Dziennego ,,Senior+" na 2019-2021.  
155. Uchwała Nr 182.31.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącego Systemu Obsługi Wsparcia.  
156. Uchwała Nr 183.31.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do programu ,,mLegitymacja szkolona" oraz udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektora Liceum ogólnokształcącego do podpisania porozumienia.  
157. Uchwała Nr 184.31.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.  
158. Uchwała Nr 185.31.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Krytej Pływalni do złożenia oświadczenia woli związanego z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.  
159. Uchwała Nr 186.32.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 października 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 5 lat pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Sierpcu.  
160. Uchwała Nr 187.32.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 października 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2020r.  
161. Uchwała Nr 188.32.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 października 2019r.
w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2020r.  
162. Uchwała Nr 189.32.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 31 października 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego wyłonionemu w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu na lata 2020-2021.  
163. Uchwała Nr 190.32.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 31 października 2019r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.  
164. Uchwała Nr 191.32.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 października 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.  
165. Uchwała Nr 192.32.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 października 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.  
166. Uchwała Nr 193.33.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2019r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.  
167. Uchwała Nr 194.33.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2019r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie trzech kwartałów 2019r.  
168. Uchwała Nr 195.33.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2020r.  
169. Uchwała Nr 196.33.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu w 2020r.  
170. Uchwała Nr 197.33.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu.  
171. Uchwała Nr 198.33.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 2019r.
w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

zm. Uchwałą Nr 257.43.2020 z dnia 15 listopada 2019r.
 
172. Uchwała Nr 199.33.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 listopada 209r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc.  
173. Uchwała Nr 200.34.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.  
174. Uchwała Nr 201.34.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu ,,Senior+" w Szczutowie.  
175. Uchwała Nr 202.34.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mochowo na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.  
176. Uchwała Nr 203.34.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawienia, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.  
177. Uchwała Nr 204.34.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Ks. Kan. Włodzimierza Załęskiego.  
178. Uchwała Nr 205.34.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata n2019-2035.  
179. Uchwała Nr 206.34.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu powiatu Sierpeckiego na 2019r.  
180. Uchwała Nr 207.35.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 listopada 2019r.
w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023".  
181. Uchwała Nr 208.35.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 listopada 2019r.
w sprawie wyboru ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2020r.  
182. Uchwała Nr 209.36.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 listopada 2019r.
w sprawie odwołania Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.  
183. Uchwała Nr 210.36.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 listopada 2019r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.  
184. Uchwała Nr 211.37.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2019r.  
185. Uchwała Nr 212.37.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 i 2020 r.  
186. Uchwała Nr 213.37.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc - dz. nr 195/37 i nr 195/38.  
187. Uchwała Nr 214.37.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony wynoszący 4 lata części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.  
188. Uchwała Nr 215.37.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2019r.
w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.  
189. Uchwała Nr 216.37.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2019r.
w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.  
190. Uchwała Nr 217.37.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2019r.
w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.  
191. Uchwała Nr 218.37.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 grudnia 2019r.
w sprawie upoważnienia p.o Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.  
192. Uchwała Nr 219.38.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.  
193. Uchwała Nr 220.38.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.  
194. Uchwała Nr 221.38.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2019r. oraz określenie planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.  
195. Uchwała Nr 222.38.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego, położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc - dz. nr 195/37, dz. nr 195/38 i dz. nr 195/42.  
196. Uchwała Nr 223.38.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 grudnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2020.  
197. Uchwała Nr 224.38.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2020r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.  
198. Uchwała Nr 225.38.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.  
199. Uchwała Nr 226.38.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla księdza Stanisława Jana Opolskiego Proboszcza Parafii pw. ,,Wszystkich Świętych w Gozdowie.  
200. Uchwała Nr 227.39.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.  
201. Uchwała Nr 228.39.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-04 15:21:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-02 12:00:54
  • Liczba odsłon: 9709
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10345800]

przewiń do góry